КУЛІНАРНІ ВИРОБИ ЯК НЕТИПОВІ ОБ’ЄКТИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/42020.216938

Ключові слова:

авторське право, нетипові об’єкти, охорона авторського права, кулінарні вироби

Анотація

Стаття присвячена дослідженню питання можливості охорони кулінарних виробів нормами авторського права. Зроблено аналіз норм законодавства України та деяких зарубіжних країн з авторського права, які тим чи іншим чином можуть бути використані щодо охорони прав на кулінарні вироби.
У статті розглянуто питання про те, чи можуть кулінарні вироби бути визнані похідними творами від оригінальних творів інших галузей мистецтва, наприклад, творів образотворчого мистецтва.
Визначено, чи може рецепт охоронятися нормами авторського права, та встановлено, як саме співвідносяться поняття «кулінарний виріб» і «рецепт». 

Біографія автора

Ольга Улітіна, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України

вчений секретар 

Посилання

Дуб В. В., Горєлков Д. В., Нікуліна K. M. Набуття правової охорони на зовнішній вигляд страви як на обʼєкт інтелектуальної власності. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : зб. наук. пр. : у 3-х т. Т. 1. 2011. С. 231−235.

Кравців Я. В. Продукти харчування, створені на основі об’єктів права інтелектуальної власності. Часопис КУП НАН України. Український науково-теоретичний часопис. 2015. № 4. С. 228−231.

Кравців Я. В. Охорона продуктів харчування як об’єктів права інтелектуальної власності. Часопис Київського університету права. Український науково-теоретичний часопис. 2016. № 1. С. 230−233.

Кравців Я. В. Продукти харчування як обʼєкти цивільних прав : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.03. Тернопіль, 2019. 20 с.

Rocha M. V. The Mondrian Cake: May Intellectual Property protect signature food? Revista Electrónica de Direito, 2. 2019. URL: https://cije.up.pt//client/files/0000000001/7-victoria-rocha_937.pdf (дата звернення: 09.06.2020).

Segal S. Keeping it in the Kitchen: An Analysis of Intellectual Property Protection Through. Trade Secrets in the Restaurant Industry, 37 CARDOZO L. REV. 1523, 1529. 2016. URL: http://cardozolawreview.com/wp-content/uploads/2018/08/SEGAL.37.4.pdf (дата звернення: 09.06.2020).

Cunningham E. Protecting Cuisine under the Rubric of Intellectual Property Law: Should the Law Play a Bigger Role in the Kitchen? Journal of High Technology Law, 9, 21. 2009. URL: https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.suffolk.edu/dist/5/1153/files/2018/02/CUNNINGHAM_Protecting-2l31i04.pdf (дата звернення: 09.06.2020).

Walo J. The Art of Food Placement: Will the U.S. Follow Germany's Lead in Copyrighting Artistic Food Placement? 15 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 565. 2016. URL: https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1390&context=ripl (дата звернення: 09.06.2020).

Smith Cathay Y. N. Food Art: Protecting "Food Presentation" under U.S. Intellectual Property Law. 14 J. Marshall Rev. Intell. Prop. Law 1. 2014. URL: https://scholarship.law.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=faculty_lawreviews (дата звернення: 09.06.2020).

Smith Cathay Y. N. Non-Conventional Copyright: Do New and Atypical Works Deserve Protection? Enrico Bonadio & Nicola Lucchi eds., Edward Elgar Publishing, 128-149. Faculty Books & Book Chapters. 6. 2018. URL: https://scholarship.law.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=faculty_books (дата звернення: 09.06.2020).

Reebs Caroline M. Sweet or Sour: Extending Copyright Protection to Food Art. 22 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 41. 2011. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/232975157.pdf (дата звернення: 09.06.2020).

Про затвердження Правил роботи закладів (підприємств) ресторанного господарства : наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 24.07.2002 № 219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text (дата звернення: 09.06.2020).

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (дата звернення: 09.06.2020).

Publ’ns Int’l, Ltd. v. Meredith Corp., 88 F.3d 473, 481 (7th Cir. 1996) URL: https://inns.innsofcourt.org/media/129123/Publ_ns%20Int_l_%20Ltd.%20v.%20Meredith%20Corp._%2088%20F.3d%20473.pdf (дата звернення: 09.06.2020).

17 U.S.C. § 101 — U.S. Code — Unannotated Title 17. Copyrights § 101. Definitions URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101 (дата звернення: 09.06.2020).

========================

Dub V. V., Horielkov D. V., Nikulina K. M. Nabuttia pravovoi okhorony na zovnishnii vyhliad stravy yak na obʼiekt intelektualnoi vlasnosti. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti : zb. nauk. pr. : u 3-kh t. T. 1. 2011. S. 231−235.

Kravtsiv Ya. V. Produkty kharchuvannia, stvoreni na osnovi obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti. Chasopys KUP NAN Ukrainy. Ukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys. 2015. № 4. S. 228−231.

Kravtsiv Ya. V. Okhorona produktiv kharchuvannia yak obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. Ukrainskyi naukovo-teoretychnyi chasopys. 2016. № 1. S. 230−233.

Kravtsiv Ya. V. Produkty kharchuvannia yak obʼiekty tsyvilnykh prav : avtoref. dys. kand. yuryd. nauk : 12.00.03. Ternopil, 2019. 20 s.

Rocha M. V. The Mondrian Cake: May Intellectual Property protect signature food? Revista Electrónica de Direito, 2. 2019. URL: https://cije.up.pt//client/files/0000000001/7-victoria-rocha_937.pdf (data zvernennia: 09.06.2020).

Segal S. Keeping it in the Kitchen: An Analysis of Intellectual Property Protection Through. Trade Secrets in the Restaurant Industry, 37 CARDOZO L. REV. 1523, 1529. 2016. URL: http://cardozolawreview.com/wp-content/ uploads/2018/08/SEGAL.37.4.pdf (data zvernennia: 09.06.2020).

Cunningham E. Protecting Cuisine under the Rubric of Intellectual Property Law: Should the Law Play a Bigger Role in the Kitchen? Journal of High Technology Law, 9, 21. 2009. URL: https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.suffolk.edu /dist/5/1153/files/2018/02/CUNNINGHAM_Protecting-2l31i04.pdf (data zvernennia: 09.06.2020).

Walo J. The Art of Food Placement: Will the U.S. Follow Germanys Lead in Copyrighting Artistic Food Placement? 15 J. Marshall Rev. Intell. Prop. L. 565. 2016. URL: https://repository.jmls.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1390&context=ripl (data zvernennia: 09.06.2020).

Smith Cathay Y. N. Food Art: Protecting "Food Presentation" under U.S. Intellectual Property Law. 14 J. Marshall Rev. Intell. Prop. Law 1. 2014. URL: https://scholarship.law.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1112&context=faculty_lawreviews (data zvernennia: 14.08.2020).

Smith Cathay Y. N. Non-Conventional Copyright: Do New and Atypical Works Deserve Protection? Enrico Bonadio & Nicola Lucchi eds., Edward Elgar Publishing, 128-149. Faculty Books & Book Chapters. 6. 2018. URL: https://scholarship.law.umt.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1007&context=faculty_books (data zvernennia: 09.06.2020).

Reebs Caroline M. Sweet or Sour: Extending Copyright Protection to Food Art. 22 DePaul J. Art, Tech. & Intell. Prop. L. 41. 2011. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/232975157.pdf (data zvernennia: 09.06.2020).

Pro zatverdzhennia Pravyl roboty zakladiv (pidpryiemstv) restorannoho hospodarstva : nakaz Ministerstva ekonomiky ta z pytan yevropeiskoi intehratsii vid 24.07.2002 № 219. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0680-02#Text (data zvernennia: 09.06.2020).

Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (data zvernennia: 09.06.2020).

Publns Intl, Ltd. v. Meredith Corp., 88 F.3d 473, 481 (7th Cir. 1996) URL: https://inns.innsofcourt.org/media/129123/Publ_ns%20Int_l_%20Ltd.%20v.%20Meredith%20Corp._%2088%20F.3d%20473.pdf (data zvernennia: 09.06.2020).

17 U.S.C. § 101 — U.S. Code — Unannotated Title 17. Copyrights § 101. Definitions URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/101 (data zvernennia: 09.06.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

Статті