ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ ПЕРСПЕКТИВИ АКТИВІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАУКОВИХ ПАРКІВ НА ШЛЯХУ ДО НЕОЕКОНОМІКИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/42020.216944

Ключові слова:

інтелектуально-інноваційне середовище, науковий парк, засновницький договір, статутний капітал, майнові права інтелектуальної власності, ліцензійний договір, правовий статус

Анотація

Досліджуються та обґрунтовуються шляхом узагальнення наукової думки удосконалення правового регулювання наукових парків, що створюються з ініціативи вищих навчальних закладів та/або наукових установ з урахуванням економіко-правової перспективи активізації їх діяльності. Розглядається національний та закордонний досвід
діяльності наукових парків. Наводиться зміст застосування засновницького договору про створення наукового парку та договору про партнерство субʼєктів господарювання з науковим парком. Зазначаються проблеми, які в процесі створення наукових парків і використання інноваційних розробок ще не вирішені. Наводиться класичний зміст підприємництва в інноваційній діяльності, що розглядається з позиції уточнення змісту інноваційної структури, в основу якої покладено комерціалізацію майнових прав інтелектуальної власності за їх видами, що є складовою процесу кругообігу інтелектуального капіталу з відповідним ефективним результатом. Обґрунтовується порядок формування статутного капіталу наукового парку, до якого вищі навчальні заклади та/або наукові установи не можуть використовувати майнові права на об’єкти інтелектуальної власності, створені за рахунок бюджетних коштів, а можуть лише за умови укладання ліцензійного договору із субʼєктом господарювання з недержавною та державною формою власності у якості переданих активів, що не потребує здійснення відчуження обʼєкта права інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів. Пропонується використовувати цільові бюджетні кошти як початковий стартовий капітал, що надається на зворотних умовах до державного бюджету в разі закриття (ліквідації) наукового парку за рішенням
засновників або на підставі рішення суду. Як альтернатива, у разі відсутності цільових бюджетних коштів, пропонується в якості джерела грошової суми вкладу до статутного капіталу наукового парку в якості стартового капіталу спрямувати частину спеціального
фонду державного бюджету. Обґрунтовується створення офісу трансферу технологій, що буде структурним підрозділом вищих навчальних закладів та/або наукових установ, який буде займатися процесом подачі і розгляду патентної заявки і у подальшому ліцензуванням. Зазначено, що науковий парк може бути засновником (співзасновником) малих інноваційних підприємств та укладати з ними договори про партнерство для виконання певних інноваційних проектів.

Біографія автора

Олександр Бутнік-Сіверський, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України,

головний науковий співробітник економіко-правового
відділу,  доктор економічних наук, професор,
академік АТН України та академік УАН

Посилання

Параска С. Г., Любчик В. Р. Концепція створення наукового парку «інноваційний розвиток Поділля». Вісник Хмельницького національного університету. 2012. № 4, С. 245. URL: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/ pdf/tech/2012_4/52par.pdf.

Про Науковий парк «Київська політехніка» : Закон України № 523-V від 22 грудня 2006 року. Редакція від 05.12.2012. URL:https://zakon. rada.gov. ua/laws/show/523-16#Text.

Чудаєва І. Б. Наукові парки: суть, функції : зб. наук.-техн. пр. Науковий вісник НЛТУ України. 2011. Вип. 21.1. С. 352–361. URL:https://cyberleninka.ru/article/n/naukovi-parki-sut-funktsiyi-ta-perspektivi-stvorennya.

Куцурубова-Шевченко О. В. Господарсько-правові аспекти функціонування наукових парків. Правничий часопис Донецького університету. 2013. № 2. С. 11−20. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/Pchdu_2013_2_4file:///C:/Users/Alex/AppData/ Local/Temp/ Pchdu_2013_2_4.pdf.

Про наукові парки : Закон України № 1563-VI від 25 червня 2009 року. Редакція від 01.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text.

Цивільний кодекс України : Закон України № 435-IV від 16 січня 2003 року. Редакція від 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 435-15#Text.

Борисова В. І. Цивільне право. Т. 2. ГЛАВА 64. Засновницький договір. URL: https://subj.ukr-lit.com/civilne-pravo-tom-2-borisova-v-i-glava-64-zasnovnickij-dogovir/.

Домбровська А. В. Правові форми партнерських відносин в Україні. 2015. С. 198−199. URL: http://eprints.kname.edu.ua/40322/1/198-199.pdf.

Майоренко Маргарита. Договір про спільну діяльність: правовий аспект. URL: https://uteka.ua/ua/ publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-dogovor-o-sovmestnoj-deyatelnosti-pravovoj-aspekt

Коюда О. П. Практичні аспекти створення наукового парку на базі вищого навчального закладу. Науково-технічна інформація. 2010. № 4. С. 7−10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI _2010_4_4.

Чернюк В. І. Наукові парки в Україні — стан та проблеми діяльності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 1. С. 68–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_1_9.

Головій В. М. Інноваційна фірма: особливості організаційної структури. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 6. С. 95–103. URL: http://econtlaw. nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/3-95-103.pdf.

Куриляк В. Кластери та наукові парки як рухома сила процвітання в умовах глобальної економіки. Вісник економічної науки України. 2013. № 2. С. 71−74. URL: http://nbuv. gov. ua /UJRN/Venu_2013_2_20.

Глібко С. В. Наукові парки України: правовий аспект. URL: ndipzir. org.ua › Glibko ttps://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Glibko.pdf.

Господарський кодекс України : Закон України № 436-IV від 16 січня 2003 року. Редакція від 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/436-15#Text.

Бюджетний кодекс України : Закон України № 2456-VI від 08.07.2010. Редакція від 01.01.2018. URL: http://zakon4.rada. gov.ua /laws/ show/2456-17.

Податковий кодекс України : Закон України № 2755-VI від 2 грудня 2010 року. Редакція від 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17#Text.

Про державно-приватне партнерство : Закон України № 2404-VI від 1 липня 2010 року. Редакція від 20.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2404-17#Text.

Про вищу освіту : Закон України № 1556-VII від 1 липня 2014 року. Редакція від 25.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18# Text.

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України № 848-VIII від 26 листопада 2015 року. Редакція від 16.10.2020. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Мазур О. А. Технологічні парки. Світовий та український досвід. Київ : «Прок-бизнес». 2009. 70 с.

Bayh-Dole Act of 1980; Public Law 96–517; Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980; Public Law 96–480.

Цибульов П. М., Корсун В. Ф. Комерціалізація інтелектуальної власності університетами та науковими установами: досвід США та можливості його використання в Україні. Наука та інновації. 2014. № 3. C. 47–56.

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України № 143-V від 14 вересня 2006 року. Редакція від 09.12.2015. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

Про інноваційну діяльність. Законі України № 40-IV від 4 липня 2002 року. Редакція від 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Щербина В. С. Суб’єкти господарського права : монографія. Київ : Юринком Інтер, 2008. 264 с.

=========================

Paraska S. H., Liubchyk V. R. Kontseptsiia stvorennia naukovoho parku «innovatsiinyi rozvytok Podillia». Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. 2012. № 4, S. 245. URL: http://journals.khnu.km.ua/ vestnik/ pdf/tech/2012_4/52par.pdf.

Pro Naukovyi park «Kyivska politekhnika» : Zakon Ukrainy № 523-V vid 22 hrudnia 2006 roku. Redaktsiia vid 05.12.2012. URL:https://zakon. rada.gov. ua/laws/show/523-16#Text.

Chudaieva I. B. Naukovi parky: sut, funktsii : zb. nauk.-tekhn. pr. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy. 2011. Vyp. 21.1. S. 352–361. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/naukovi-parki-sut-funktsiyi-ta-perspektivi-stvorennya.

Kutsurubova-Shevchenko O. V. Hospodarsko-pravovi aspekty funktsionuvannia naukovykh parkiv. Pravnychyi chasopys Donetskoho universytetu. 2013. № 2. S. 11−20. URL: http://nbuv. gov.ua/ UJRN/Pchdu_2013_2_4file:///C:/Users /Alex/AppData/ Local/Temp/ Pchdu_2013_2_4.pdf.

Pro naukovi parky : Zakon Ukrainy № 1563-VI vid 25 chervnia 2009 roku. Redaktsiia vid 01.02.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1563-17#Text.

Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 435-IV vid 16 sichnia 2003 roku. Redaktsiia vid 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 435-15#Text.

Borysova V. I. Tsyvilne pravo. T. 2. HLAVA 64. Zasnovnytskyi dohovir. URL: https://subj.ukr-lit.com/civilne-pravo-tom-2-borisova-v-i-glava-64-za novnickij-dogovir/.

Dombrovska A. V. Pravovi formy partnerskykh vidnosyn v Ukraini. 2015. S. 198−199. URL: http://eprints.kname.edu.ua/40322/1/198-199.pdf.

Maiorenko Marharyta. Dohovir pro spilnu diialnist: pravovyi aspekt. URL: https://uteka.ua/ua/ publication/commerce-12-xozyajstvennye-operacii-9-dogovor-o-sovmestnoj-deyatelnosti-pravovoj-aspekt

Koiuda O. P. Praktychni aspekty stvorennia naukovoho parku na bazi vyshchoho navchalnoho zakladu. Naukovo-tekhnichna informatsiia. 2010. № 4. S. 7−10. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTI _2010_4_4.

Cherniuk V. I. Naukovi parky v Ukraini — stan ta problemy diialnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 1. S. 68–75. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2016_1_9.

Holovii V. M. Innovatsiina firma: osoblyvosti orhanizatsiinoi struktury. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. 2011. № 6. S. 95–103. URL: http://econtlaw. nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/3-95-103.pdf.

Kuryliak V. Klastery ta naukovi parky yak rukhoma syla protsvitannia v umovakh hlobalnoi ekonomiky. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy. 2013. № 2. S. 71−74. URL: http://nbuv. gov. ua /UJRN/Venu_2013_2_20.

Hlibko S. V. Naukovi parky Ukrainy: pravovyi aspekt. URL: ndipzir. org.ua Glibko ttps://ndipzir.org.ua/wp-content/uploads/2018/03/Glibko.pdf.

Hospodarskyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 436-IV vid 16 sichnia 2003 roku. Redaktsiia vid 16.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/436-15#Text.

Biudzhetnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2456-VI vid 08.07.2010. Redaktsiia vid 01.01.2018. URL: http://zakon4.rada. gov.ua /laws/ show/2456-17.

Podatkovyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy № 2755-VI vid 2 hrudnia 2010 roku. Redaktsiia vid 13.08.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2755-17#Text.

Pro derzhavno-pryvatne partnerstvo : Zakon Ukrainy № 2404-VI vid 1 lypnia 2010 roku. Redaktsiia vid 20.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov. ua/laws/show/2404-17#Text.

Pro vyshchu osvitu : Zakon Ukrainy № 1556-VII vid 1 lypnia 2014 roku. Redaktsiia vid 25.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18# Text.

Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy № 848-VIII vid 26 lystopada 2015 roku. Redaktsiia vid 16.10.2020. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

Mazur O. A. Tekhnolohichni parky. Svitovyi ta ukrainskyi dosvid. Kyiv : «Prok-byznes». 2009. 70 s.

Bayh-Dole Act of 1980; Public Law 96–517; Stevenson-Wydler Technology Innovation Act of 1980; Public Law 96–480.

Tsybulov P. M., Korsun V. F. Komertsializatsiia intelektualnoi vlasnosti universytetamy ta naukovymy ustanovamy: dosvid SShA ta mozhlyvosti yoho vykorystannia v Ukraini. Nauka ta innovatsii. 2014. № 3. C. 47–56.

Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy № 143-V vid 14 veresnia 2006 roku. Redaktsiia vid 09.12.2015. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

Pro innovatsiinu diialnist. Zakoni Ukrainy № 40-IV vid 4 lypnia 2002 roku. Redaktsiia vid 05.12.2012. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text.

Shcherbyna V. S. Subiekty hospodarskoho prava : monohrafiia. Kyiv : Yurynkom Inter, 2008. 264 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-08-31

Номер

Розділ

Статті