Редакційний штат

Редактор

Надія Вікторівна Федорова, НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine