DOI: https://doi.org/10.33731/22018.146321

ВИСНОВОК ЕКСПЕРТА У ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Анна Штефан

Анотація


Стаття містить дослідження правової природи висновку експерта, порівняльну характеристику цього засобу доказування з консультаціями спеціаліста і висновком експерта в галузі права, аналіз особливостей та процесуальних наслідків їх використання у цивільному судочинстві. Розглянуто поняття спеціальних знань, вимоги, яким має задовольняти експертне дослідження, подано пропозиції з удосконалення норм цивільного процесуального законодавства.


Ключові слова


висновок експерта, консультації спеціаліста, висновок експерта в галузі права

Повний текст:

PDF

Посилання


Буряк Л. С. Правова природа висновку експерта як засобу доказування в цивільному процесі. Криміналістичний вісник. 2014. № 1. С. 75–80.

Гражданский процесс: Учебник / Под ред. М. А. Викут. М.: Юристъ, 2005. 480 с.

Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть: учебник. 3-е изд., перераб. М.: Норма, ИНФРА-М, 2013. 704 с.

Штефан М. Й. Цивільне процесуальне право України: Академічний курс: Підруч. для студентів юрид. спец. вищ. навч. закл. К.: Ін Юре, 2005. 624 с.

Дорошенко О. Ф. Судова експертиза у цивільних справах щодо об’єктів інтелектуальної власності: монографія. К.: Лазурит-Поліграф, 2008. 206 с.

Експертизи у судочинстві України. Судова практика. Роз’яснення / за заг. ред. В. Г. Гончаренка, І. В. Гори. Бюлетень законодавства і юридичної практики

України. 2015. № 5–6. 506 с.

Треушников М. К. Судебные доказательства. М.: Городец, 2004. 272 с.

Российская Е. Р., Галяшина Е. И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. М.: Проспект, 2010. 464 с.

Жижина М. В. Методологические основы использования специальных знаний в гражданском и арбитражном процессе. Теория и практика судебной экспертизы. 2014. № 3 (35). С. 10–18.

Словник української мови. В 11 т. Т. 2. І. К. Білодід, А. А. Бурячок та інші. К.: Наукова думка, 1971. 550 с.

Чернова М. Н. Заключение эксперта как доказательство в гражданском и арбитражном процессе: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.15. М., 2015. 187 с.

Васильєва-Шаламова Ж. В.Судова експертиза в цивільному процесі: автореф. … дис. канд. юрид. наук: 12.00.03. К., 2009. 19 с.

Jukier R. The Impact of Legal Traditions on Quebec Procedural Law: Lessons From Quebec’s New Code of Civil Procedure. La Revue Du Barreau Canadien. 2015. Vol. 93. P. 1–39.

Шепітько М. В. Засоби протидії наданню судовим експертом завідомо неправдивого висновку. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2015. Вип. 15. С. 180–188.

Гусаров К. В. Проблемы гражданской процессуальной правосубъектности: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03. Х., 2000. 201 с.

Щербаковський М. Г. Процесуальні та гносеологічні підстави відмови експерта від давання висновку. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2011. Вип. 11. С. 217–225.

Кіреєва Н. О., Скорич О. О. Співвідношення висновків, що надаються експертом, спеціалістом, органами державної влади та місцевого самоврядування у цивільному процесі України. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. 2016. Вип. 37 (2). С. 10–15.

Кучер Т. М. Співвідношення висновків експерта та спеціаліста як засобів доказування в цивільному процесі: питання теорії та практики. Вісник Вищої ради юстиції. 2012. № 2 (10). С. 31–40.

Coslin C., Lapillonne D. France and the concept of amicus curiae: What lies ahead? Paris International Litigation Bulletin. 2012. No. 4. P. 14-15.

Kochevar S. Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions. The Yale Law Journal. 2013. Vol. 122. P. 1653–1669.

Кармаза О., Кушерець Д. Експерт із питань права в судовому процесі: новели законодавства України. Підприємництво, господарство і право. 2017. № 10. С. 32–36.

Рябченко Ю. Ю. Цивільний процесуальний статус експерта з питань права: питання вдосконалення правового регулювання. Правова просвіта. 2017. № 11. URL: http://www.pravo.nayka.com.ua/pdf/11_2017/5.pdf