DOI: https://doi.org/10.33731/22018.146325

Інноваційність цілісних науково-виробничих формувань в умовах поступу до неоекономіки

Олександр Бутнік-Сіверський

Анотація


У статті досліджуються ознаки термінів «інноваційності» та «рівень інноваційності»,їх відмінність та розкривається природа інноваційності, як особливої ознаки, яка характеризує результат динамічного, системного і цілеспрямованого оновлення цілісних науково-виробничих формувань. Розвивається концепція «потрійної спіралі» для формування системи взаємовідносин між органами державного управління, бізнесовими структурами та науковими організаціями в умовах поступу до неоекономіки, де розвивається менеджмент комерціалізації та капіталізації інтелектуальної власності.


Ключові слова


інноваційність, рівень інноваційності, цілісність науково-виробничих формувань, неоекономіка, концепція «потрійної спіралі», менеджмент комерціалізації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ільїна А. О. Теоретичні підходи до обґрунтування системи цілей державного стимулювання інвестиційного процесу.

URL: http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/ journal/2016/20-2016/9.pdf.

Керівні принципи соціально-економічного розвитку.

URL: http://tc.nusta.com.ua/Kursi_2013/8_SQL/sqldk/01/temu/1.1.5.html

Науково-виробничі комплекси. URL: http://ua-referat.com.

Скворцов Д. І. Інновація, інноваційність та інноваційний розвиток з позицій економічної теорії. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і

проблеми розвитку. 2013. № 776. С. 309–314.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPM_2013_776_47.

Жежуха В. Й. Поняття інноваційності технологічних процесів машинобудівних підприємств. Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку: зб. наук. пр. / відп. ред. О. Є. Кузьмін. Л.: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009, 564 с.

Роджерс Э. Диффузия инноваций. URL: http://vikent.ru/enc/379.

Державне регулювання інноваційної діяльності. URL: http://tc.nusta.com.ua/Kursi_2013/8_SQL/sqldk/01/temu/t_2013/114.htm.

Бублик С. Г. Концептуальні підходи до формування інноваційної моделі державного управління науково-технологічною діяльністю. URL: academy.gov.ua/ej/ej13/txts/Bublik.pdf.

Дежина И. Г., Киселева В. В. Государство, наука и бизнес в инновационной системе России. М.: ИЭПП, 2008, 227 с.

Сетевые модели в управлении: сб. статей / под ред. Д. А. Новикова, О. П. Кузнецова, М. В. Губко. М.:Эгвес, 2011, 443 с.

Мусіна Л. А., Кваша Т. К. Підходи, індикатори та методи оцінювання впливу науково-технічної діяльності на економічний розвиток: монографія. К.: УкрІНТЕІ, 2009, 252 с.

Інноваційний ресурс господарського розвитку: монографія / за ред. к. е. н. В. П. Мельника. К.: Об’єднаний ін-т економіки НАН України, 2005. 363 с.

Грига В. Ю. Теоретичні та практичні аспекти використання наукових результатів НАН в економіці України: монографія; / Центр дослідж. науковотехнічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України. Вид. 2-ге, переробл. К.: Конус-Ю, 2010, 116 с.

Онопрієнко В., Онопрієнко М. Інтернет і наука у глобалізованому світі: рецензія / Вісн. Нац. акад. наук України, 2008. № 1. С. 63–66. URL: ftp://ftp.nas.gov.ua/akademperiodyka/Downloads/Visnyk_NANU/downloads/2008/1/a9-n1.pdf.

Дежина И. Г., Киселева В. В. Тройная спираль в инновационной системе России. Вопросы экономики. 2007. № 12. С. 123–135. URL:http://portalus.ru/modules/motors/rus_readme.php?subaction=showfull&id=1442519728&archive=&start_from=&ucat=&.

Смородинская Наталия. Тройная спираль как новая матрица экономических систем. Инновации. №4 (150). 2011. С. 66–78.

URL: https://cyberleninka.ru/article/v/troynaya-spiral-kak-novaya-matritsa-ekonomicheskih

sistemhttps://cyberleninka.ru/article/v/troynaya-spiral-kak-novayamatritsa-ekonomicheskih-sistem.