DOI: https://doi.org/10.33731/12019.162742

Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки

Катерина Сопова

Анотація


У статті проаналізовано висновок експерта як засіб доказування у справах щодо прав на торговельні марки, а також інші документи (висновки патентних повірених, звіти соціологічних опитувань, рецензії на висновки експертів тощо), які подають сторони на підтвердження своїх вимог і заперечень та для з’ясування обставин, які мають значення для вирішення справи. Також розглянуто випадки, коли суди ставали на місце пересічного споживача та самостійно встановлювали обставину щодо схожості позначень настільки, що їх можна сплутати.


Ключові слова


висновок експерта; висновок патентного повіреного; рецензія на висновок експерта; звіт соціологічного опитування; знак для товарів і послуг; торговельна марка

Повний текст:

PDF

Посилання


Рішення господарського суду м. Києва у справі № 22/99 від 13.05.2018 року. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/1644576.

Інструкція про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджена наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1898 року № 53/5 (зі змінами). URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0705-98/print1464102880736611.

Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 року № 1799-XII (зі змінами). URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.

Про судову експертизу: Закон України від 25.02.1994 року № 4038-XII (зі змінами). URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4038-12.

Треушников М. К. Судебные доказательства. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Городец, 2005. 288 с.

Постанова Вищого господарського суду України від 27.05.2014 року у справі № 5011-59/13633-2012. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/38926952.

Про судову експертизу в кримінальних і цивільних справах: постанова Пленуму Верховного Суду України від 30.05.1997 року № 8. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/v0008700-97.

Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 30.05.18 року у справі № 922/2017/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74378115.

Головченко Л. Н. Некоторые вопросы оценки заключения криминалистической экспертизы следователем и судом. Актуальные проблемы судебной экспертизы и криминалистики. К., 1993. С. 49–52.

Конституція України. ВВР. 1996. № 30. Ст. 141. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.

Порядок проведення рецензування висновків судових експертів та висновків експертних досліджень, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 25.05.2015 року № 775/5. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0605-15.

Постанова Київського апеляційного господарського суду у справі № 12/165 від 22.11.2010 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/12386598.

Рішення господарського суду м. Києва у справі № 21/553-20/413 від 05.10.2011 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/18766237.

Ухвала Солом’янського районного суду м. Києва у справі №760/14914/13-ц від 22.10.2013 року. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/49604168.

Васильєв С. В., Ніколенко Л. М. Доказування та докази у господарському процесі України. Х.: Еспада, 2004. 415 с.