ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ОЦІНКИ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/22020.208278

Ключові слова:

оцінка майнових прав інтелектуальної власності, методи оцінки (підходи), дохідний, витратний і ринковий, ідентифікація, стандарти оцінки, об’єкти бухгалтерського обліку, підготовка професійних оцінювачів

Анотація

У статті узагальнено теоретичні та методичні проблеми, пов’язані з потребою створення логічної оціночної теорії та методології інтелектуальної власності, ідентифікації та оцінки майнових прав інтелектуальної власності та її зв’язку з бухгалтерським обліком.
Розглянуто проблему методів оцінки права інтелектуальної власності в межах їх предметної ознаки, а також ідентифікації більшості інтелектуальних ресурсів, які беруть участь у виробництві та сприяють покращенню якості продукції, технологічному оновленню, інноваційній спрямованості економічних процесів. Досліджено потребу посилення державної політики здійснення оцінки майнових прав інтелектуальної власності стосовно нематеріальних активів у складі об’єктів права інтелектуальної власності (ОПІВ).
Проаналізовано відношення до вартісної оцінки ОПІВ, яка частіше за все здійснюється шляхом використання вузького кола методів (підходів) у межах загальновизнаних: дохідного, витратного та ринкового (порівняльного), що впливає на обмеження обраних мето-
дів оцінки, призводить до шаблонного використання методики оцінки, не враховуючи різноманіття ОПІВ, які мають певні особливості їх використання. Розкрито змістове значення розробки єдиної термінології та класифікації вартості, яка може бути проведена на підставі синтезу зарубіжного досвіду у сфері оцінки та управління вартістю, а також аналізу стандартів оцінки. Проблемним стало через ОПІВ здійснення вартісної оцінки авансованого інтелектуального капіталу, що ускладнено тим, що за економічною сутністю він
не належить до традиційних активів підприємства та має свої особливості. Нагальною є потреба переосмислення чинних стандартів з оцінки і доповнення їх новими щодо мінімізації фундаментальних протиріч між традиційною методологією бухгалтерського обліку та оцінкою вартості ОПІВ з урахуванням особливості розвитку інформаційно-інтелектуальної економіки. Деталізовано методично за економічним змістом прийоми, що застосовуються для визначення вартості ОПІВ, які розділені на три групи: підходи, методи і
методики, з позиції економічного змісту, умов застосування та оціночної процедури, а також вимог оцінки вартості ОПІВ у процесі приватизації державних підприємств та організацій. Розглянуто проблемні питання організації в Україні підготовки професійних оцінювачів з урахуванням вимог ФДМУ та їх правового супроводження.

Біографія автора

Олександр Бутнік-Сіверський, Національний університет харчових технологій

головний науковий співробітник економіко-правового
відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН
України, доктор економічних наук, професор, академік
АТН України та академік УАН

Посилання

Интеллектуальная собственность в Украине: правовые основы и практика: науч.-практ. изд. : В 4-х т. / Под общ. ред. А. Д. Святоцкого. Т. 4 : Оценка интеллектуальной собственности. Бухгалтерский учет и налогообложение / А. Б. Бутник-Сиверский, А. П. Гавриленко, С. А. Довгий и др. ; Под ред. А. Б. Бутник-Сиверского, А. Д. Святоцкого. Киев : Ін-Юре, 1999. 384 с.

Економіко-правові теоретичні та практичні аспекти переходу економіки України на інноваційну модель розвитку : монографія / О. П. Орлюк, О. Б. Бутнік-Сіверський, Н. М. Мироненко та ін.; наук. ред. д.е.н., проф., чл.-кор. Академії технологічних наук України О. Б. Бутнік-Сіверський. Київ, ТТОВ «Лазуріт-Поліграф», 2010. 416 с.

Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні : Закон України від 12.07.2001 р. № 2658-III. Редакція від 16.01.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.

Основні поняття оцінки вартості підприємства (бізнесу). URL:https:-//studme.com.ua/128104199025/ ekonomika/osnovnye_ponyatiya_otsenki_stoimosti_predpriyatiya_biznesa.htm.

Денисюк В. А. Формування механізмів реєстрації й залучення в господарський оборот передових виробничих технологій [текст]. Науково-технічна інформація. 2008. № 1. С. 15.

Ковтуненкко Ксенія, Шацкова Любов. Особливості оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності в Україні. Економічний аналіз. 2012 рік. Випуск 10. Частина 2. С. 270–273. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › cgiir...

Про затвердження Національного стандарту № 4 «Оцінка майнових прав інтелектуальної власності» : постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 р. № 1185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1185-2007-%D0%BF.

Про затвердження Національного стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» : постанова Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 р. № 14405. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1440-2003-%D0%BF.

Методика оцінки майнових прав інтелектуальної власності : наказ Фонду державного майна України від 25.06.2008 р. № 740, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 06.08.2008 № 726/15417. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.

Нематеріальні активи [текст] : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 р. № 242. Редакція від 29.10.2019. URL: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/z0750-99/.

Витрати [текст] : положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 р. № 318. Редакція від 29.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/- z0027-00.

Бутнік-Сіверський О. Економіко-правові проблеми забезпечення оцінки та обліку майнових прав інтелектуальної власності [текст]. Право України. 2011. № 3. С. 149−158.

Про акціонерні товариства : Закон України від 17 вересня 2008 року № 514-VI. Редакція від 01.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/514-17.

Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю : Закон України 6 лютого 2018 року № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2275-19.

Про затвердження Методики оцінки майна : постанова Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2003 р. № 1891. Редакція від 20.03.2009 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF.

Про внесення змін до Методики оцінки майна : постанова Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. № 224. URL: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/224-2019-%D0%BF.

Чугрій Н. А. Роль нематеріальних активів у капіталізації вартості підприємств: зарубіжний досвід та вітчизняні реалі. Проблеми системного підходу в економіці. Випуск № 5 (67). 2018. С. 204−2010. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_67_2018_ukr/34.pdf.

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2016/vvp/-kkv_vvp/kkv_vvp_u/arh_vn_ok2016_u.htm.

Про приватизацію державного і комунального майна : Закон України від 18 січня 2018 року № 2269-VIII. Редакція від 02.04.2020. URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19.

==========================

Yntellektualnaia sobstvennost v Ukrayne: pravovыe osnovы y praktyka : nauch.-prakt. yzd. : V 4-kh t. / Pod obshch. red. A. D. Sviatotskoho. T. 4 : Otsenka yntellektualnoi sobstvennosty. Bukhhalterskyi uchet y nalohooblozhenye / A. B. Butnyk-Syverskyi, A. P. Havrylenko, S. A. Dovhyi y dr. ; Pod red. A. B. Butnyk-Syverskoho, A. D. Sviatotskoho. Kyev : In-Yure, 1999. 384 s.

Ekonomiko-pravovi teoretychni ta praktychni aspekty perekhodu ekonomiky Ukrainy na innovatsiinu model rozvytku : monohrafiia / O. P. Orliuk, O. B. Butnik-Siverskyi, N. M. Myronenko ta in.; nauk. red. d.e.n., prof., chl.-kor. Akademii tekhnolohichnykh nauk Ukrainy O. B. Butnik-Siverskyi. Kyiv, TTOV «Lazurit-Polihraf», 2010. 416 s.

Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 12.07.2001 r. № 2658-III. Redaktsiia vid 16.01.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14.

Osnovni poniattia otsinky vartosti pidpryiemstva (biznesu). URL: https:-//studme.com.ua/128104199025/ ekonomika/osnovnye_ponyatiya_otsenki_stoimosti_predpriyatiya_biznesa.htm.

Denysiuk V. A. Formuvannia mekhanizmiv reiestratsii y zaluchennia v hospodarskyi oborot peredovykh vyrobnychykh tekhnolohii [tekst]. Naukovo-tekhnichna informatsiia. 2008. № 1. S. 15.

Kovtunenkko Kseniia, Shatskova Liubov. Osoblyvosti otsinky vartosti obiektiv intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Ekonomichnyi analiz. 2012 rik. Vypusk 10. Chastyna 2. S. 270–273. URL: www.irbis-nbuv.gov.ua › cgiir...

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 4 «Otsinka mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti» : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.10.2007 r. № 1185. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1185-2007-%D0%BF.

Pro zatverdzhennia Natsionalnoho standartu № 1 «Zahalni zasady otsinky maina i mainovykh prav» : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10.09.2003 r. № 14405. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/1440-2003-%D0%BF.

Metodyka otsinky mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti : nakaz Fondu derzhavnoho maina Ukrainy vid 25.06.2008 r. № 740, zareiestrovanyi u Ministerstvi yustytsii Ukrainy 06.08.2008 № 726/15417. URL: https://zakon. rada.gov.ua/laws/show/z0726-08.

Nematerialni aktyvy [tekst] : polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 8, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 18 zhovtnia 1999 r. № 242. Redaktsiia vid 29.10.2019. URL: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/z0750-99/.

Vytraty [tekst] : polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 16, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31 hrudnia 1999 r. № 318. Redaktsiia vid 29.10.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/- z0027-00.

Butnik-Siverskyi O. Ekonomiko-pravovi problemy zabezpechennia otsinky ta obliku mainovykh prav intelektualnoi vlasnosti [tekst]. Pravo Ukrainy. 2011. № 3. S. 149−158.

Pro aktsionerni tovarystva : Zakon Ukrainy vid 17 veresnia 2008 roku № 514-VI. Redaktsiia vid 01.01.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/514-17.

Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu : Zakon Ukrainy 6 liutoho 2018 roku № 2275-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/2275-19.

Pro zatverdzhennia Metodyky otsinky maina : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 10 hrudnia 2003 r. № 1891. Redaktsiia vid 20.03.2009 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1891-2003-%D0%BF.

Pro vnesennia zmin do Metodyky otsinky maina : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20 liutoho 2019 r. № 224. URL: https://zakon.rada.-gov.ua/laws/show/224-2019-%D0%BF.

Chuhrii N. A. Rol nematerialnykh aktyviv u kapitalizatsii vartosti pidpryiemstv: zarubizhnyi dosvid ta vitchyzniani reali. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi. Vypusk № 5 (67). 2018. S. 204−2010. URL: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/5_67_2018_ukr/34.pdf.

Valove nahromadzhennia osnovnoho kapitalu v rozrizi vydiv nefinansovykh aktyviv. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ 2016/vvp/-kkv_vvp/kkv_vvp_u/arh_vn_ok2016_u.htm.

Pro pryvatyzatsiiu derzhavnoho i komunalnoho maina : Zakon Ukrainy vid 18 sichnia 2018 roku № 2269-VIII. Redaktsiia vid 02.04.2020. URL: https:// https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2269-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-07-07

Номер

Розділ

Статті