ПОНЯТТЯ ПОРУШЕННЯ СУБ’ЄКТИВНОГО АВТОРСЬКОГО ПРАВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор(и)

  • Олена Штефан провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент https://orcid.org/0000-0002-6334-0040

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233859

Анотація

Ключові слова: авторське право, порушення, класифікація порушень, ознаки порушень, порушення суб’єктивного авторського права

В статті на доктринальному рівні досліджується проблема охорони суб’єктивного авторського права. Джерельна база, що аналізується у статті, дозволила виявити відсутність єдиного підходу до визначення порушення авторського права, критерії класифікації порушень та їх ознаки. В статті запропонований авторський підхід до вирішення окресленої проблеми.
Зокрема, запропоноване нижче визначення порушення авторських прав є винним, незаконним, караним діянням (дією чи бездіяльністю), яке завдає шкоди або порушує особисті немайнові та / або майнові права власників авторських прав, за які виникає юридична відповідальність.

Посилання

1. Стефанчук P. О. Цивільне право України : навчальний посібник. Київ : Прецедент, 2005. URL: http://ebk.net.ua/Book/law/stefanchuk_tsivpu/part3/302.htm (дата доступу: 20.10.2020 р.).

2. Katarzyna Czerwińska-Koral. Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego // Roczniki administracji i prawa. 2014 S. 247-269. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Czerwi%20ska-Koral%20Katarzyna%20(1).pdf)/ (дата доступу: 20.10.2020 р.).

3. Bagoly Andrea. A szerző jogai és azok megsértése esetén igényelhető polgári jogi eszközök, különös tekintettel a kártérítésre. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009. 58 s.

4. Коваль И. С. Защита прав интеллектуальной собственности : учеб. пособ. ; под общ. ред. Е. П. Орлюк. Киев : Лазурит-Полиграф, 2010. 300 с.

5. Марченко Н. М. Проблемы теории государства и права. Учебник. Москва :  Проспект, 2001. 760 с.

6. Хачатуров Р. Л., Ягутян Р. Г. Юридическая ответственность. Тольятти : Изд-во МАБиБД, 1995. 320 с.

7. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України : у 2 т. / за відповід. ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнецової, В. В. Луць. Київ : Юрінком Інтер, 2005. Т. І. 832 с.

8. Кудрявцев В. Н. Общая теория квалификации преступлений. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Юристъ, 2004. 304 c.

9. Мерзликина Р. А. Право интеллектуальной собственности : учебник. Москва : Финансы и статистика; Ставрополь : Сервис-школа, 2008. 528 с.

10. Онищенко Ганна. До питання про співвідношення поняття «деліктного зобов’язання» та «деліктної відповідальності» у теорії цивільного права. Юридичний журнал. 2005. № 10. від 19 грудня 2005 року. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1964 (дата доступу: 20.10.2020 р.).

11. Право інтелектуальної власності : науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / за заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. Київ : Парламентське вид-во, 2006. 432 с.

12. Липцик Д. Авторское право и смежные права / пер. с фр. ; предисловие М. Федотова. Москва : Ладомир ; Издательство ЮНЕСКО, 2002. 789 с.

============================================

1. Stefanchuk P. O. Tsyvilne pravo Ukrainy : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Pretsedent, 2005. URL: http://ebk.net.ua/Book/law/stefanchuk_tsivpu/part3/302.htm (data dostupu: 20.10.2020 r.).

2. Katarzyna Czerwińska-Koral. Ochrona prawa własności, czyli roszczenia przysługujące właścicielowi na podstawie przepisów kodeksu cywilnego // Roczniki administracji i prawa. 2014 S. 247-269. URL: file:///C:/Users/Admin/Downloads/Czerwi%20ska-Koral%20Katarzyna%20(1).pdf)/ (data dostupu: 20.10.2020 r.).

3. Bagoly Andrea. A szerző jogai és azok megsértése esetén igényelhető polgári jogi eszközök, különös tekintettel a kártérítésre. Budapest: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 2009. 58 s.

4. Koval Y. S. Zashchyta prav yntellektualnoi sobstvennosty : ucheb. posob. ; pod obshch. red. E. P. Orliuk. Kyev : Lazuryt-Polyhraf, 2010. 300 s.

5. Marchenko N. M. Problemы teoryy hosudarstva y prava. Uchebnyk. Moskva :  Prospekt, 2001. 760 s.

6. Khachaturov R. L., Yahutian R. H. Yurydycheskaia otvetstvennost. Toliatty : Yzd-vo MAByBD, 1995. 320 s.

7. Naukovo-praktychnyi komentar Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy : u 2 t. / za vidpovid. red. O. V. Dzery (ker. avt. kol.), N. S. Kuznetsovoi, V. V. Luts. Kyiv : Yurinkom Inter, 2005. T. I. 832 s.

8. Kudriavtsev V. N. Obshchaia teoryia kvalyfykatsyy prestuplenyi. 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva : Yurystъ, 2004. 304 c.

9. Merzlykyna R. A. Pravo yntellektualnoi sobstvennosty : uchebnyk. Moskva : Fynansы y statystyka; Stavropol : Servys-shkola, 2008. 528 s.

10. Onyshchenko Hanna. Do pytannia pro spivvidnoshennia poniattia «deliktnoho zoboviazannia» ta «deliktnoi vidpovidalnosti» u teorii tsyvilnoho prava. Yurydychnyi zhurnal. 2005. № 10. vid 19 hrudnia 2005 roku. URL: http://www.justinian.com.ua/article.php?id=1964 (data dostupu: 20.10.2020 r.).

11. Pravo intelektualnoi vlasnosti : naukovo-praktychnyi komentar do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy / za zah. red. M. V. Paladiia, N. M. Myronenko, V. O. Zharova. Kyiv : Parlamentske vyd-vo, 2006. 432 s.

12. Lyptsyk D. Avtorskoe pravo y smezhnыe prava / per. s fr. ; predyslovye M. Fedotova. Moskva : Ladomyr ; Yzdatelstvo YuNESKO, 2002. 789 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті