СПІВАВТОРСТВО ПРИ СТВОРЕННІ ЛІТЕРАТУРНИХ ТВОРІВ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233885

Анотація

Ключові слова: співавторство, складений твір, колективний твір, літературний твір

Стаття присвячена дослідженню законодавчої бази щодо визначення та застосування умов співавторства видавництвами та самими співавторами. Розглядається різниця між співавторством у створенні твору та колективними творами. Порівняльний аналіз із законодавством Франції дає можливість більш детально проаналізувати недоліки та переваги українського законодавства стосовно визначеного завдання. Аналіз нормативно-правової бази України та Франції надає можливість розмежувати поняття співавторства та колективного твору задля відображення необхідних положень у законодавстві України.

Посилання

1.      Цивільний кодекс України. URL : http://www.rada.gov.ua.

2.      Про авторське право і суміжні права : Закон України № 2627-III від 11.07.2001, ВВР, 2001, № 43, ст. 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

3.      Дробʼязко В. С., Дробʼязко Р. В. Право інтелектуальної власності : навч. посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 512 с.

4.      Кодекс інтелектуальної власності Франції. URL : https://www.legifrance.gouv.fr/

codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2020-10-25/.

5.      Електронне видання. URL: https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/06/20/comprendre-droit-auteur-cas-pluralites-auteurs.

==========================

1.      Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL : http://www.rada.gov.ua.

2.      Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy № 2627-III vid 11.07.2001, VVR, 2001, № 43, st. 214. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

3.      Drobʼiazko V. S., Drobʼiazko R. V. Pravo intelektualnoi vlasnosti : navch. posibnyk. Kyiv : Yurinkom Inter, 2004. 512 s.

4.      Kodeks intelektualnoi vlasnosti  Frantsii. URL :https://www.legifrance.gouv.fr/

codes/texte_lc/LEGITEXT000006069414/2020-10-25/.

5.      Elektronne vydannia. URL: https://www.archimag.com/bibliotheque-edition/2016/06/20/comprendre-droit-auteur-cas-pluralites-auteurs.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті