СЕРІЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ МАРОК: ТЕОРІЯ, ЗАКОНОДАВСТВО, ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ

Автор(и)

  • Наталія Мироненко заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України https://orcid.org/0000-0003-0220-988X

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233959

Анотація

Ключові слова: торговельна марка, серія знаків, домінуючий елемент, оригіналь-
ність, розрізняльна здатність

У статті на основі аналізу доктрини права інтелектуальної власності, законодав-
ства України, правозастосовної практики досліджується стан та перспективи надання
правової охорони серії торговельних марок. Пропонується визначення терміну «серія
знаків» та ознак домінуючого елемента, що об’єднує знаки в серію. Доведено обов’яз-
ковість однакового положення домінуючого елемента в структурі всіх знаків з метою
створення у споживачів стійкого образу щодо певного товару та його виробника.
Сформульовано пропозиції, спрямовані на підвищення якості законодавства у сфері
права інтелектуальної власності (ІВ).

Посилання

1. Левічева О. Д. Експертиза обʼєктів промислової власності: заявки на знак для товарів і послуг (торговельну марку) і кваліфікованого зазначення походження товару та/або права використання зареєстрованого кваліфікованого зазначення походження товару. Київ : Інститут інтелектуальної власності і права. 2006. 128 с.

2. Про охорону знаків для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36. 3. Правила складання і подання заявки на видачу свідоцтва України на знак для товарів і послуг, затверджені Наказом № 116 від 28.07.95 р. Держпатенту України, затвердженого в Міністерстві юстиції України 2 серпня 1995 р. за № 276/812. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95.

4. Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Київ. 2016. 220 с. С. 52. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/Intel_prop_book_web.pdf.

5.Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони від 27.06.2014 р. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

6. Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу : Закон України від 18 березня 2004 року № 1629-IV. Відомості Верховної Ради України. 2004. № 29. Ст. 367. 7

. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 18.06.2008 р. у справі № 21/696. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/1771758.

8. Постанова Київського апеляційного господарського суду від 29.10.2009 р. у справі № 39/51. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/6523489.

9. Рішення Господарського суду м. Києва від 30.01.2012 р. у справі № 39/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21321881.

10. Рішення Господарського суду м. Києва від 31.08.2015 р. у справі № 910/2787/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/49611131.

11. Austin Berger All together now: the family of marks doctrine in the era of Apple Inc. A. ULR: https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2014/02/13JIntellProp2132014.pdf P/ 213-256.

========================================

1. Levicheva O. D. Ekspertyza obʼiektiv promyslovoi vlasnosti: zaiavky na znak dlia tovariv i posluh (torhovelnu marku) i kvalifikovanoho zaznachennia pokhodzhennia tovaru ta/abo prava vykorystannia zareiestrovanoho kvalifikovanoho zaznachennia pokhodzhennia tovaru. Kyiv : Instytut intelektualnoi vlasnosti i prava. 2006. 128 s.

2. Pro okhoronu znakiv dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 roku № 3689-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 36.

3. Pravyla skladannia i podannia zaiavky na vydachu svidotstva Ukrainy na znak dlia tovariv i posluh, zatverdzheni Nakazom № 116 vid 28.07.95 r. Derzhpatentu Ukrainy, zatverdzhenoho v Ministerstvi yustytsii Ukrainy 2 serpnia 1995 r. za № 276/812. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0276-95.

4. Sudova praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti. Kyiv. 2016. 220 s. S. 52. URL: https://www.businesslaw.org.ua/wp-content/Intel_prop_book_web.pdf.

5.Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony vid 27.06.2014 r. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/984_011.

6. Pro zahalnoderzhavnu prohramu adaptatsii zakonodavstva Ukrainy do zakonodavstva Yevropeiskoho Soiuzu : Zakon Ukrainy vid 18 bereznia 2004 roku № 1629-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2004. № 29. St. 367.

7. Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 18.06.2008 r. u spravi № 21/696. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/1771758.

8. Postanova Kyivskoho apeliatsiinoho hospodarskoho sudu vid 29.10.2009 r. u spravi № 39/51. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/6523489.

9. Rishennia Hospodarskoho sudu m. Kyieva vid 30.01.2012 r. u spravi № 39/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/21321881.

10. Rishennia Hospodarskoho sudu m. Kyieva vid 31.08.2015 r. u spravi № 910/2787/15. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/49611131.

11. Austin Berger All together now: the family of marks doctrine in the era of Apple Inc. A. ULR: https://studentorgs.kentlaw.iit.edu/ckjip/wp-content/uploads/sites/4/2014/02/13JIntellProp2132014.pdf P/ 213-256.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті