ЗМІНА ПАРАДИГМИ ДОДАТКОВОЇ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ВИНАХОДІВ У НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

 • Анастасія Гоменюк молодший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, аспірантка НДІ інтелектуальної власності НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-6431-918X

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233964

Анотація

Ключові слова: продовження строку дії патенту, додаткова охорона, сертифікат
додаткової охорони, винаходи у сфері фармації, реформа патентного законодавства

Стаття присвячена дослідженню питань додаткової охорони винаходів у контексті
реформи національного патентного законодавства України. Проаналізовано недоліки
правового регулювання режиму продовження строку дії патенту на винахід до при-
йняття Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо реформи патентного законодавства», а також висвітлено основні відмінності кон-
цепції додаткової охорони. Детально проаналізовано мету та завдання додаткової охо-
рони в контексті врахування національних інтересів і стану розвитку національної
фармацевтичної галузі. Обґрунтовано більшу гнучкість та адаптивність механізму
додаткової охорони, розкрито можливі опції інтерпретації статті 271 Закону України
«Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» в частині визначення об’єкта й
обсягу додаткової охорони.

Посилання

 1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформи патентного законодавства : Закон України від 21.07.2020 р. № 816-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text.
 1. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20200816#Text.
 2. Про затвердження Інструкції про порядок продовження строку дії патенту на винахід, обʼєктом якого є засіб, використання якого потребує дозволу компетентного органу : наказ Міністерства освіти і науки України від 13.05.2002 № 298. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-02#Text.
 3. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.
 4. Штефан А. Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 1. С. 5−16.
 5. Капіца Ю. Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С.49–56.
 6. Андрощук Г. О. Проблеми патентування винаходів у фармацевтичній галузі: економіко-правовий аспект (Частина І) / Г. О. Андрощук, Л. І. Работягова. Наука, технології, інновації. 2018. № 4. С. 58−67.
 7. Peter Yourkin. Making the Market: How the American Pharmaceutical Industry Transformed itself During the 1940s / Peter Yourkin., 2008.
 8. Работягова Л. І. Продовження строку дії патенту на винахід: міжнародно-правовий аспект регулювання / Работягова Л. І., Андрощук Г. О. Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. 2018. Вип. 15. С. 89−108.
 9. Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products/ OJ L 182, 02.07.1992. P. 1–5.
 10. Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version)/ OJ L 152, 16.6.2009, p. 1–10.
 11. Scuffi M. Latest case law concerning supplementary protection certificates / Massimo Scuffi. // Official Journal EPO. 2015. С. 105–119.
 12. Літвінова О. В. Інтелектуальні ресурси як фактор інноваційного розвитку фармації / О. В. Літвінова, О. В. Посилкіна. Управління, економіка та забезпечення якості в фармації. 2014. № 6. С. 52−59.

===========================

1.      Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformy patentnoho zakonodavstva : Zakon Ukrainy vid 21.07.2020 r. № 816-IX. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/816-20#Text.

2.      Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3687-XII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20200816#Text.

3.      Pro zatverdzhennia Instruktsii pro poriadok prodovzhennia stroku dii patentu na vynakhid, obʼiektom yakoho ye zasib, vykorystannia yakoho potrebuie dozvolu kompetentnoho orhanu : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 13.05.2002 № 298. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0453-02#Text.

4.      Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukraïnoiu, z odniieï storony, ta Yevropey̆skym Soiuzom, Yevropey̆skym spivtovarystvom z atomnoï enerhiï i ïkhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoï storony. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

5.      Shtefan A. Deiaki problemy zastosuvannia Uhody pro asotsiatsiiu yak dzherela avtorskoho prava Ukrainy. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 1. S. 5−16.

6.      Kapitsa Yu. Sertyfikat dodatkovoi okhorony likarskykh zasobiv YeS ta prodovzhennia stroku chynnosti patentu na vynakhid v Ukraini. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 5. S.49–56.

7.      Androshchuk H. O. Problemy patentuvannia vynakhodiv u farmatsevtychnii haluzi: ekonomiko-pravovyi aspekt (Chastyna I) / H. O. Androshchuk, L. I. Rabotiahova. Nauka, tekhnolohii, innovatsii. 2018. № 4. S. 58−67.

8.      Peter Yourkin. Making the Market: How the American Pharmaceutical Industry Transformed itself During the 1940s / Peter Yourkin., 2008.

9.      Rabotiahova L. I. Prodovzhennia stroku dii patentu na vynakhid: mizhnarodno-pravovyi aspekt rehuliuvannia / Rabotiahova L. I., Androshchuk H. O. Pytannia intelektualnoi vlasnosti : zbirnyk naukovykh prats. 2018. Vyp. 15. S. 89−108.

10.    Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products/ OJ L 182, 02.07.1992.  P. 1–5.

11.    Regulation (EC) No 469/2009 of the European Parliament and of the Council of 6 May 2009 concerning the supplementary protection certificate for medicinal products (Codified version)/ OJ L 152, 16.6.2009, p. 1–10.

12.    Scuffi M. Latest case law concerning supplementary protection certificates / Massimo Scuffi. // Official Journal EPO. 2015. S. 105–119.

13.    Litvinova O. V. Intelektualni resursy yak faktor innovatsiinoho rozvytku farmatsii / O. V. Litvinova, O. V. Posylkina. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii. 2014. № 6. S. 52−59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті