ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ДОБРЕ ВІДОМІ ТОРГОВЕЛЬНІ МАРКИ

Автор(и)

  • Олена Тверезенко завідувач сектору використання та передачі прав інтелектуальної власності економіко-правового відділу НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, патентний повірений https://orcid.org/0000-0001-8606-8679

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233966

Анотація

Ключові слова: торговельна марка, добре відома торговельна марка, майнові права
інтелектуальної власності, здійснення майнових прав інтелектуальної власності,
передання (відчуження) майнових прав інтелектуальної власності

Стаття присвячена аналізу законодавчих актів України, згідно з якими регулю-
ються відносини щодо здійснення майнових прав інтелектуальної власності на добре
відомі торговельні марки. Підготовлено рекомендації з удосконалення законодавства
України, зокрема запропоновано внести уточнення до законів України у сфері інте-
лектуальної власності, якими, у тому числі, відокремити захист майнових прав на
об’єкти права інтелектуальної власності від здійснення майнових прав інтелектуаль-
ної власності. Запропоновано авторське визначення терміну «здійснення майнових
прав інтелектуальної власності». Аргументовано доцільність створення Державного
реєстру України добре відомих торговельних марок, а також визначення в законі чіт-
кого переліку правомочностей осіб, торговельні марки яких визнані добре відомими.

Посилання

1.      База даних «Відомості про добре відомі знаки в Україні». URL: https://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm. (дата звернення: 23.11.2020 р.).

2.      Кот О. О. Здійснення та захист субʼєктивних цивільних прав: проблеми теорії та судової практики : монографія / О. О. Кот. Київ : Алерта. 2017. С. 492.

3.      Гражданский кодекс Украины : комментарий. Т. 1. Издание второе. Харьков : ООО Одиссей. 2004. С. 832.

4.      Гражданское право : в 4 т. Том І. Общая часть. Учебник / под ред. Е. А. Суханова. Москва : Волтерс Клувер. 2005. С. 720.

5.      Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14 квітня 1891 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text (дата звернення: 23.11.2020 р.).

6.      Марченко В. Здійснення суб’єктивних цивільних прав: нотаріальний аспект. Підприємництво, господарство і право. 2020. № 6. С. 44−49.

7.      Осокина Г. Л. К вопросу о соотношении субъективного гражданского права и правомочия на его защиту (на примере субъективного права собственности). Вестник Том. гос. ун-та. 2012. № 360.

8.      Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

9.      Про авторське право і суміжні права : проєкт Закону України. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava. (дата звернення: 23.11.2020 р.).

10.    Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21 липня 2020 року № 815-IX. Голос України. 2020. №№ 145−146.

11.    Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентним тролінгом : проєкт закону від 11.10.2019 № 2258. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063. (дата звернення: 23.11.2020 р.).

12.    Про затвердження Інструкції про подання, розгляд, публікацію та внесення до реєстрів відомостей про передачу права власності на знак для товарів і послуг та видачу ліцензії на використання знака (міжнародного знака) для товарів і послуг : наказ Міністерства освіти і науки України від 3 серпня 2001 № 576. Офіційний вісник України. 2001. № 34. Ст. 1615.

13.    Про охорону прав на винаходи та корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3687-XII.  Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.

14.    Про охорону прав на компонування напівпровідникових виробів : Закон України від 5 листопада 1997 року № 621/97-ВР. Відомості Верховної Ради України.  1998 р. № 8. Ст. 28.

15.    Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15.12.1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 36.

16.    Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 року № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 34.

17.    Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квітня 1993 року № 3116-XII.  Відомості Верховної Ради України. 1993. № 21. Ст. 218.

18.    Про правову охорону географічних зазначень: Закон України від 16 червня 1999 року № 752-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 32. Ст. 267.

19.    Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, прийнятий в Мадриді 28 червня 1989 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#o69 (дата звернення: 22.11.2020 р.).

20.    Резніченко Л. В. Право на захист як складова суб’єктивного цивільного права споживача освітніх послуг. Форум права. 2016. № 2. С. 162–167.

21.    Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності від 15.04.1994. Офіційний вісник України. 2010. № 84. Ст. 2989.

22.    Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40. Ст. 356.

=================================

1. Baza danykh «Vidomosti pro dobre vidomi znaky v Ukraini». URL: https://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=certwkm. (data zvernennia: 23.11.2020 r.).

2. Kot O. O. Zdiisnennia ta zakhyst subʼiektyvnykh tsyvilnykh prav: problemy teorii ta sudovoi praktyky : monohrafiia / O. O. Kot. Kyiv : Alerta. 2017. S. 492.

3. Hrazhdanskyi kodeks Ukraynы : kommentaryi. T. 1. Yzdanye vtoroe. Kharkov : OOO Odyssei. 2004. S. 832.

4. Hrazhdanskoe pravo : v 4 t. Tom I. Obshchaia chast. Uchebnyk / pod red. E. A. Sukhanova. Moskva : Volters Kluver. 2005. S. 720.

5. Madrydska uhoda pro mizhnarodnu reiestratsiiu znakiv vid 14 kvitnia 1891 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text (data zvernennia: 23.11.2020 r.).

6. Marchenko V. Zdiisnennia subiektyvnykh tsyvilnykh prav: notarialnyi aspekt. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2020. № 6. S. 44−49.

7. Osokyna H. L. K voprosu o sootnoshenyy subъektyvnoho hrazhdanskoho prava y pravomochyia na eho zashchytu (na prymere subъektyvnoho prava sobstvennosty). Vestnyk Tom. hos. un-ta. 2012. № 360.

8. Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 13. St. 64.

9. Pro avtorske pravo i sumizhni prava : proiekt Zakonu Ukrainy. URL: https://me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=cf7b9e32-1995-4b66-995a-4ab3dcac1a8f&title=ProktZakonuUkrainiproAvtorskePravoISumizhniPrava. (data zvernennia: 23.11.2020 r.).

10. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhyvanniamy : Zakon Ukrainy vid 21 lypnia 2020 roku № 815-IX. Holos Ukrainy. 2020. №№ 145−146.

11. Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnym trolinhom : proiekt zakonu vid 11.10.2019 № 2258. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67063. (data zvernennia: 23.11.2020 r.).

12. Pro zatverdzhennia Instruktsii pro podannia, rozghliad, publikatsiiu ta vnesennia do reiestriv vidomostei pro peredachu prava vlasnosti na znak dlia tovariv i posluh ta vydachu litsenzii na vykorystannia znaka (mizhnarodnoho znaka) dlia tovariv i posluh : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 3 serpnia 2001 № 576. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 34. St. 1615.

13. Pro okhoronu prav na vynakhody ta korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 roku № 3687-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 32.

14. Pro okhoronu prav na komponuvannia napivprovidnykovykh vyrobiv : Zakon Ukrainy vid 5 lystopada 1997 roku № 621/97-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1998 r. № 8. St. 28.

15. Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3689-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 36.

16. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 roku № 3688-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 34.

17. Pro okhoronu prav na sorty roslyn : Zakon Ukrainy vid 21 kvitnia 1993 roku № 3116-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 21. St. 218.

18. Pro pravovu okhoronu heohrafichnykh zaznachen: Zakon Ukrainy vid 16 chervnia 1999 roku № 752-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1999. № 32. St. 267.

19. Protokol do Madrydskoi uhody pro mizhnarodnu reiestratsiiu znakiv, pryiniatyi v Madrydi 28 chervnia 1989 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_583#o69 (data zvernennia: 22.11.2020 r.).

20. Reznichenko L. V. Pravo na zakhyst yak skladova subiektyvnoho tsyvilnoho prava spozhyvacha osvitnikh posluh. Forum prava. 2016. № 2. S. 162–167.

21. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti vid 15.04.1994. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. № 84. St. 2989.

22. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 roku № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40. St. 356.

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті