ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК СИСТЕМА ОХОРОНИ РЕЗУЛЬТАТІВ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Анна Дмитрук аспірант кафедри інтелектуальної власності Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка https://orcid.org/0000-0002-9301-9100

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233967

Анотація

Ключові слова: результати творчої діяльності, право інтелектуальної власності,
свобода творчості, суб’єктивні та об’єктивні аспекти права інтелектуальної власності,
суб’єктивні та об’єктивні аспекти свободи творчості

У статті розглянуто особливості правової охорони результатів творчої діяльності як
об’єктів права інтелектуальної власності. Визначено суб’єктивні та об’єктивні аспекти
права інтелектуальної власності та свободи творчості. Проаналізовано основні підхо-
ди до поняття «право інтелектуальної власності» та співвідношення його з поняттям
«право власності». Визначено підстави загальних умов охороноздатності об’єктів права
інтелектуальної власності, які висуваються законодавством до результатів творчої
діяльності. Запропоновано зміни до ч. 1 та ч. 2 статті 54 Конституції України.

Посилання

1.      Право інтелектуальної власності: акад. курс : підруч. для студ. вищ. навч. закладів / О. П. Орлюк та ін. / за ред. О. П. Орлюк, О. Д. Святоцького. Київ : Ін Юре, 2007. С. 62.

2.      Еннан Р. Загальні засади правового регулювання інтелектуальної, творчої діяльності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 6. С. 10−23. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2015_6_3 (дата звернення: 31.10.2020).

3.      Серебровский В. И. Вопросы советского авторского права. АН СССР, 1956, с. 30, 38−40.

4.      Кохановська О. В. Основні теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні. Право України. 2011. № 5. С. 52−59.

5.      Пиленко А. А. Право изобретателя. Москва, 1902. Т. 1. С. 34.

6.      Розенберг П. Основы патентного права США. Москва, 1979. С. 42.

7.      Цивільний Кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р.

№ 435-IV : дата оновлення: 16 жовт. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua

/laws/show/435-15#Text (дата звернення: 12.11.2020).

8.      Опольська Н. М. Правовий вимір свободи творчості. Право. 2017. С. 84−91. URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24322/1.

/Opolska.pdf (дата звернення: 13.11.2020).

9.      Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р.

№ 254к/96 : станом на 01 січ. 2020 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 12.11.2020).

====================================

1.      Pravo intelektualnoi vlasnosti: akad. kurs : pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakladiv / O. P. Orliuk ta in. / za red. O. P. Orliuk, O. D. Sviatotskoho. Kyiv : In Yure, 2007. S. 62.

2.      Ennan R. Zahalni zasady pravovoho rehuliuvannia intelektualnoi, tvorchoi diialnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2015. № 6. S. 10−23.

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpiv_2015_6_3 (data zvernennia: 31.10.2020).

3.      Serebrovskyi V. Y. Voprosы sovetskoho avtorskoho prava. AN SSSR, 1956, s. 30, 38−40.

4.      Kokhanovska O. V. Osnovni teorii prava intelektualnoi vlasnosti ta yikh vplyv na rozvytok suchasnoho zakonodavstva v Ukraini. Pravo Ukrainy. 2011. № 5. S. 52−59.

5.      Pylenko A. A. Pravo yzobretatelia. Moskva, 1902. T. 1. S. 34.

6.      Rozenberh P. Osnovы patentnoho prava SShA. Moskva, 1979. S. 42.

7.      Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r.

№ 435-IV : data onovlennia: 16 zhovt. 2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua

/laws/show/435-15#Text (data zvernennia: 12.11.2020).

8.      Opolska N. M. Pravovyi vymir svobody tvorchosti. Pravo. 2017. S. 84−91.

URL: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/24322/1.

/Opolska.pdf (data zvernennia: 13.11.2020).

9.      Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r.

№ 254k/96 : stanom na 01 sich. 2020 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show

/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (data zvernennia: 12.11.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті