КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ОБ’ЄКТІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Автор(и)

  • Євгенія Недогибченко науковий співробітник сектору узагальнення експертної та судової практики НДІ інтелектуальної власності НАПрН України https://orcid.org/0000-0001-7485-0110

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233968

Анотація

Ключові слова: об’єкт індивідуалізації, торговельна марка, знак для товарів і
послуг, кримінальна відповідальність, кримінально-правовий захист

У статті досліджено кримінально-правовий захист об’єктів індивідуалізації на при-
кладі національного законодавства України, Великої Британії, США, Швейцарії,
Німеччини. Автор також звернув увагу, що правове регулювання охорони промисло-
вої власності, до якої відносять торговельні марки (знаки для товарів і послуг), фірмо-
ві найменування та добре відомі знаки, на міжнародному рівні відбувається в межах
низки угод. Досліджено особливості охорони та захисту прав на об’єкти індивідуаліза-
ції в кожній країні та запропоновано зміни до статті 229 КК України.

Посилання

1.      Конституція України від 28.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.

2.      Кримінальний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2001. № 25−26. Ст. 131.

3.      Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. С. 356. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print.

4.      Коментар до КК України.

URL : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/226.php.

5.      World Intellectual Property Organization. URL : http://www.wipo.int.

6.      Валлє В. Кримінальна відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності. URL : https://bit.ly/2HzOTcw.

7.      Доріс Лонг, Патриція Рей, Жаров В. О., Шевелева Т. М., Василенко І. Е., Дроб’язко В. С. Захист прав інтелектуальної власності: норми міжнародного і національного законодавства та їх правозастосування.

URL : http://www.nsj.gov.ua/files/1378882678IPR%20Manual%20UKR.pdf.

8.      Intellectual property infringement: civil procedure isn’t the only option — https://bit.ly/2HG5kq4.

9.      Strafprozeßordnung, § 374 — https://dejure.org/gesetze/StPO/374.html.

10.    Bundespatentgericht — https://www.bundespatentgericht.ch.

=============================

1.      Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.

2.      Kryminalnyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001. № 25−26. St. 131.

3.      Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. S. 356.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print.

4.      Komentar do KK Ukrainy.

URL : http://yurist-online.com/ukr/uslugi/yuristam/kodeks/024/226.php.

5.      World Intellectual Property Organization. URL : http://www.wipo.int.

6.      Vallie V. Kryminalna vidpovidalnist za porushennia prav intelektualnoi vlasnosti. URL : https://bit.ly/2HzOTcw.

7.      Doris Lonh, Patrytsiia Rei, Zharov V. O., Sheveleva T. M., Vasylenko I. E., Drobiazko V. S. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti: normy mizhnarodnoho i natsionalnoho zakonodavstva ta yikh pravozastosuvannia.

URL : http://www.nsj.gov.ua/files/1378882678IPR%20Manual%20UKR.pdf.

8.      Intellectual property infringement: civil procedure isnt the only option — https://bit.ly/2HG5kq4.

9.      Strafprozeßordnung, § 374 — https://dejure.org/gesetze/StPO/374.html.

10.    Bundespatentgericht — https://www.bundespatentgericht.ch.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті