ПИТАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ТЕОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

  • Олександр Зайківський старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-7377-9276
  • Олександр Оністрат старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат технічних наук https://orcid.org/0000-0001-5730-6738

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233969

Анотація

Ключові слова: національна безпека, національні цінності, національні інтереси,
національні цілі, інтелектуальна власність

Розглянуто теоретичні аспекти національної безпеки, взаємозв’язок цінностей,
інтересів і цілей особистості, суспільства та держави, їх вплив на формування націо-
нальних цінностей, інтересів і цілей з метою розроблення державної політики щодо
забезпечення національної безпеки та оборони України. Досліджено необхідність ура-
хування питань інтелектуальної власності в цих процесах. Зазначено важливість
здійснення подальших досліджень з розроблення єдиного підходу до вдосконалення
системи охорони інтелектуальної власності та визначення її як складової сфери забез-
печення національної безпеки та оборони України.

Посилання

1.      Колпаков В. К. Адміністративне право України : навчальний посібник. Київ : Юрінком Інтер, 2004. 544 c.

2.      Про національну безпеку України : Закон України від 21.06.2018 № 2469.

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

3.      Горбулін В. П., Качинський А. Б. Методологічні засади розробки стратегії національної безпеки. Стратегічна панорама. 2004. № 3. С. 15−24.

4.      Ситник Г. П. Державне управління у сфері національної безпеки (концептуальні та організаційно-правові засади) : підручник. Київ : НАДУ, 2012. 544 с.

5.      Конституція України від 28.06.1996 р. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main.

6.      Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В. П. Горбулін, А. Б. Качинський. Київ : НІСД, 2010. 288 с. URL: http:/www.niss.gov.ua.

7.      Гелей С. Д. Основи політології : навч. посіб. / С. Д. Гелей, С. М. Рутар. 3-тє вид., перероб. і допов. Київ : Знання, КОО, 1999. 427 с.

8.      Концептуальні засади розвитку системи забезпечення національної безпеки України : аналіт. доп. / О. О. Резнікова, В. Ю. Цюкало, В. О. Паливода, С. В. Дрьомов, С. В. Сьомін. Київ : НІСД, 2015. 58 с.

9.      Пучков О. О. Національна безпека як умова модернізації сучасного українського суспільства. Мультиверсум. Філософський альманах. Київ : Центр духовної культури, 2005. № 47.

10.    Василенко И. А. Геополитика современного мира. Москва : Гардарики, 2006. С. 223.

11.    Скуратівський В. А. Гуманітарна політика в Україні : навч. посіб. / В. А. Скуратівський, В. П. Трощинський, С. А. Чукут. Київ : Вид-во УАДУ, Міленіум, 2002. 262 с.

12.    Виклики та загрози гуманітарній безпеці Української Держави : зб. наук.-експерт. мат-лів / за заг. ред. С. І. Здіорука. Київ : НІСД, 2015. 104 с.

13.    Ковалюк Р. Т. Національні інтереси України в новій геополітичній ситуації.  URL: http://vmv.kymu.edu.ua/v/06/kovaluk.htm.

14.    Варналій З. С. Конкурентоспроможність національної економіки: проблеми та пріоритети інноваційного забезпечення / З. С. Варналій, О. П. Гармашова. Київ : Знання України, 2013. С. 141.

15.    Савенко В. Г. Загрози економічній безпеці України у сфері інтелектуальної власності. Стратегічна панорама, 2009. № 4. С.109−118.

16.    Яворська Т. В., Ревак І. О. Інтелектуальна безпека України: сутність і суб’єкти гарантування. Стратегічні пріоритети, 2015. № 2.

17.    Становлення і розвиток недержавних суб’єктів сектору безпеки України (система безпеки підприємництва) : аналіт. доп. / В. В. Крутов, В. Г. Пилипчук; за ред. О. О. Котелянець. Київ : НІСД, 2011. 136 с.

18.    Інноваційний розвиток в Україні: наявний потенціал і ключові проблеми його реалізації. Аналітична доповідь центру Разумкова Національна безпека і оборона. 2004 р. № 7.

19.    Військово-технічне співробітництво в умовах глобалізації: український вимір: зб. мат-лів круглого столу / В. М. Бегма; за заг. ред. О. В. Литвиненка. Київ: НІСД, 2011. 80 с.

20.    Горбулін В. П., Качинський А. Б. Системно-концептуальні засади стратегії національної безпеки України. Київ : ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2007. 592 с.

21.    Шевченко О. Проблемні питання розвитку науково-технологічного потенціалу ОПК України. Стратегічні пріоритети, 2010. № 4. С. 103−108.

==================================

1.      Kolpakov V. K. Administratyvne pravo Ukrainy : navchalnyi posibnyk. Kyiv : Yurinkom Inter, 2004. 544 c.

2.      Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 № 2469.

URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

3.      Horbulin V. P., Kachynskyi A. B. Metodolohichni zasady rozrobky stratehii natsionalnoi bezpeky. Stratehichna panorama. 2004. № 3. S. 15−24.

4.      Sytnyk H. P. Derzhavne upravlinnia u sferi natsionalnoi bezpeky (kontseptualni ta orhanizatsiino-pravovi zasady) : pidruchnyk. Kyiv : NADU, 2012. 544 s.

5.      Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/main.

6.      Stratehichne planuvannia: vyrishennia problem natsionalnoi bezpeky : monohrafiia / V. P. Horbulin, A. B. Kachynskyi. Kyiv : NISD, 2010. 288 s. URL: http:/www.niss.gov.ua.

7.      Helei S. D. Osnovy politolohii : navch. posib. / S. D. Helei, S. M. Rutar. 3-tie vyd., pererob. i dopov. Kyiv : Znannia, KOO, 1999. 427 s.

8.      Kontseptualni zasady rozvytku systemy zabezpechennia natsionalnoi bezpeky Ukrainy : analit. dop. / O. O. Reznikova, V. Yu. Tsiukalo, V. O. Palyvoda, S. V. Dromov, S. V. Somin. Kyiv : NISD, 2015. 58 s.

9.      Puchkov O. O. Natsionalna bezpeka yak umova modernizatsii suchasnoho ukrainskoho suspilstva. Multyversum. Filosofskyi almanakh. Kyiv : Tsentr dukhovnoi kultury, 2005. № 47.

10.    Vasylenko Y. A. Heopolytyka sovremennoho myra. Moskva : Hardaryky, 2006. S. 223.

11.    Skurativskyi V. A. Humanitarna polityka v Ukraini : navch. posib. / V. A. Skurativskyi, V. P. Troshchynskyi, S. A. Chukut. Kyiv : Vyd-vo UADU, Milenium, 2002. 262 s.

12.    Vyklyky ta zahrozy humanitarnii bezpetsi Ukrainskoi Derzhavy : zb. nauk.-ekspert. mat-liv / za zah. red. S. I. Zdioruka. Kyiv : NISD, 2015. 104 s.

13.    Kovaliuk R. T. Natsionalni interesy Ukrainy v novii heopolitychnii sytuatsii.

URL: http://vmv.kymu.edu.ua/v/06/kovaluk.htm.

14.    Varnalii Z. S. Konkurentospromozhnist natsionalnoi ekonomiky: problemy ta priorytety innovatsiinoho zabezpechennia / Z. S. Varnalii, O. P. Harmashova. Kyiv : Znannia Ukrainy, 2013. S. 141.

15.    Savenko V. H. Zahrozy ekonomichnii bezpetsi Ukrainy u sferi intelektualnoi vlasnosti. Stratehichna panorama, 2009. № 4. S.109−118.

16.    Iavorska T. V., Revak I. O. Intelektualna bezpeka Ukrainy: sutnist i subiekty harantuvannia. Stratehichni priorytety, 2015. №2.

17.    Stanovlennia i rozvytok nederzhavnykh subiektiv sektoru bezpeky Ukrainy (systema bezpeky pidpryiemnytstva) : analit. dop. / V. V. Krutov, V. H. Pylypchuk; za red. O. O. Kotelianets. Kyiv : NISD, 2011. 136 s.

18.    Innovatsiinyi rozvytok v Ukraini: naiavnyi potentsial i kliuchovi problemy yoho realizatsii. Analitychna dopovid tsentru Razumkova Natsionalna bezpeka i oborona. 2004 r. № 7.

19.    Viiskovo-tekhnichne spivrobitnytstvo v umovakh hlobalizatsii: ukrainskyi vymir: zb. mat-liv kruhloho stolu / V. M. Behma; za zah. red. O. V. Lytvynenka. Kyiv: NISD, 2011. 80 s.

20.    Horbulin V. P., Kachynskyi A. B. Systemno-kontseptualni zasady stratehii natsionalnoi bezpeky Ukrainy. Kyiv : DP «NVTs «Ievroatlantykinform», 2007. 592 s.

21.    Shevchenko O. Problemni pytannia rozvytku naukovo-tekhnolohichnoho potentsialu OPK Ukrainy. Stratehichni priorytety, 2010. № 4. S. 103−108.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті