ОБ’ЄКТИ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЗАГАЛЬНІ УМОВИ ЗАХИСТУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.233970

Анотація

Ключові слова: винаходи та корисні моделі; промислові зразки; сорти рослин та поро-
ди тварин; торговельні марки (знаки для товарів і послуг); комерційне (фірмове) найме-
нування; географічне зазначення; комерційна таємниця; компʼютерні програми

Стаття присвячена об’єктам інтелектуальної власності. У тексті статті розкриваються
поняття об’єктів інтелектуальної власності з посиланням на нормативно-правові акти,
що регулюють питання правомочності використання об’єктів інтелектуальної власності
та встановлюють загальні положення про право інтелектуальної власності; розглянуте їх
місце у системі законодавства України. При цьому, об’єкти інтелектуальної власності роз-
ділені на окремі групи, такі як: об’єкти патентування, засоби індивідуалізації учасників
цивільного обороту, товарів і послуг, об’єкти авторського права, об’єкти селекційних
досягнень, об’єкти науково-технічної інформації, об’єкти нетрадиційних рішень (ноу-хау),
кожній з яких притаманні певні відмінності.

Посилання

1.      Господарський кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. № 18. № 19−20, № 21−22. Ст. 144.

2.      Об’єкти права інтелектуальної власності. Юрисконсульт. Народний правовий портал. [Електронний ресурс].

URL : https://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku/85-hku/2708-155.html.

3.      Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 32).

4.      Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3688-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 34.

5.      Засоби індивідуалізації. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. URL:  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8.

6.      Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3689-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 36.

7.      Бахарева О. В. Охорона зображення: свідоцтво на знак чи попереднє використання?» Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 5.

8.      Комерційне найменування. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

9.      Про деякі питання практики застосування господарськими судами законодавства про захист прав на обʼєкти інтелектуальної власності : Оглядовий лист Вищого господарського суду України від 28 лютого 2017 р. № 01-06/521.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17#Text).

10.    Про правову охорону географічних зазначень : Закон України від 16  червня 1999 р. № 752-XIV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1999. № 32. Ст. 267.

11.    Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2003. №№ 40−44. Ст. 356.

12.    Комп’ютерна програма. Вікіпедія. [Електронний ресурс]. URL :  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.

13.    Поняття сорту рослин і породи тварин. StudFiles. [Електронний ресурс].  URL : Https://studfile.net/preview/5013835/page:18/.

=========================================

1.      Hospodarskyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 436-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2003. № 18. № 19−20, № 21−22. St. 144.

2.      Obiekty prava intelektualnoi vlasnosti. Yuryskonsult. Narodnyi pravovyi portal. [Elektronnyi resurs].

URL : https://legalexpert.in.ua/komkodeks/hku/85-hku/2708-155.html.

3.      Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3687-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 7. St. 32).

4.      Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3688-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 7. St. 34.

5.      Zasoby indyvidualizatsii. Vikipediia. [Elektronnyi resurs]. URL:  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97#:~:text=%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8%20%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%20%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D1%82%D0%B0%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2,%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%20%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8%2C%20%D1%89%D0%BE%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F%20%D0%B4%D0%BB%D1%8.

6.      Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3689-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 7. St. 36.

7.      Bakhareva O. V. Okhorona zobrazhennia: svidotstvo na znak chy poperednie vykorystannia?» Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2017. № 5.

8.      Komertsiine naimenuvannia. Vikipediia. [Elektronnyi resurs]. URL : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F

9.      Pro deiaki pytannia praktyky zastosuvannia hospodarskymy sudamy zakonodavstva pro zakhyst prav na obʼiekty intelektualnoi vlasnosti : Ohliadovyi lyst Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 28 liutoho 2017 r. № 01-06/521.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_521600-17#Text).

10.    Pro pravovu okhoronu heohrafichnykh zaznachen : Zakon Ukrainy vid 16  chervnia 1999 r. № 752-XIV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1999. № 32. St. 267.

11.    Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2003. №№ 40−44. St. 356.

12.    Kompiuterna prohrama. Vikipediia. [Elektronnyi resurs]. URL :  https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%27%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0.

13.    Poniattia sortu roslyn i porody tvaryn. StudFiles. [Elektronnyi resurs].

URL : Https://studfile.net/preview/5013835/page:18/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті