ПРОТИДІЯ НЕДОБРОСОВІСНИМ РЕЄСТРАЦІЯМ І ВИКОРИСТАННЮ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Автор(и)

  • Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, судовий експерт https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.234053

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, торгова марка, доменне імʼя, фірмове
найменування, географічне зазначення, експертиза, реєстрація, недобросовісна кон-
куренція

У статті досліджено економіко-правові та інституціональні аспекти протидії недобросовісній реєстрації та використанню засобів індивідуалізації (торгових марок, фір-
мових найменувань, географічних зазначень, доменних імен) в умовах цифрової
трансформації. Розглянуто формування теоретико-методологічних і методичних
основ захисту прав їх власників, підвищення ефективності діяльності експертів
відомств інтелектуальної власності, правоохоронних органів, інструменти цифрово-
го пошуку та використання штучного інтелекту (ШІ) для забезпечення ефективності
інституту засобів індивідуалізації.

Посилання

1.Paul Daugherty The post-digital era is coming: Are you ready? URL: https://www.accenture.com/us-en/blogs/technology-innovation/daugherty-digital-transformation (дата звернення: 25.10.2020).

2. Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації : розпорядження Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (дата звернення: 08.10.2020).

3. Ульянова Е. В. Средства индивидуализации как «материальный» актив компании. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/means-of-individualization-as-a-material-asset-of-a-company (дата звернення: 08.09.2020).

4.Андрощук Г. О. Кількість порушень прав на товарні знаки зростає.  Інтелектуальна власність в Україні. 2020. № 1. С. 56−57.

5.Trademark infringement rising year-on-year, says CompuMark report. URL : http://www.prnewswire.com/news-releases/trademark-infringement-rising-year-on-year-says-compumark-report-300986014.html (дата звернення: 08. 11.2020).

6. World Intellectual Property Indicators: Filings for Patents, Trademarks, Industrial Designs Reach Record Heights in 2019. URL:https://www.wipo.int/pressroom

/en/articles/2019/article_0012.html (дата звернення: 28.10.2020).

7. Геннадій Андрощук. Рейтинг світових брендів Best Global Brands 2020. URL : https://yur-gazeta.com/golovna/reyting-svitovih-brendiv-best-global-brands-2020.html (дата звернення: 23.10.2020)

8.      Martin Armstrong, The Age of the Tech Giants. https://www.statista.com/chart/22677/

the-age-of-the-tech-giants/ (дата звернення: 02.11.2020).

9. Андрощук Г. А. Охрана интеллектуальной собственности в Китае: состояние и тенденции. Наука та інновації. 2010. Т. 6. № 1. С. 81−101.

10. Андрощук Г. О. Недобросовісність заявника: аналіз зарубіжної практики правозастосування. Судова експертиза об’єктів інтелектуальної власності: теорія і практика : науково-практ. збірн. ; НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Випуск 6. Київ : Інтерсервіс, 2020. С. 15−24.

11. Paolo Beconcini China Trademark Office Attempts to Curb Bad Faith Filings. URL : http://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/ (дата звернення: 08.10.2020).

12.  Amendments to China's Trademark Law will be implemented on November 1, 2019 CCPIT Patent & Trademark Law Office. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4d04dde-9f47-48ba-b862-07fb4de98bfa (дата звернення: 08.10.2020).

13. China IP cases surge amid US complaints, Beijing push for technology self-reliance. URL: https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3086313/china-ip-cases-surge-amid-us-complaints-beijing-push (дата звернення: 28.10.2020).

14.  The Revised PRC Anti-Unfair Competition Law Took Effect on April 23, 2019.URL:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=28800923-860e-4e9c-b04f-4852a7cd0baa (дата звернення: 28.10.2020)

15. Steve Brachmann  USPTO to Propose Rule Requiring Foreign Trademark Applicants to Use U.S. Licensed Attorneys to File Documents URL: http://www.ipwatchdog.com/2018/11/03/uspto-rule-require-foreign-trademark-applicants-u-s-licensed-attorneys/id=102872/ (дата звернення: 08.10.2020).

16. Muireann Bolger Record TM filings at the USPTO—but do they conceal a darker picture? URL:https://www.worldipreview.com/article/record-tm-filings-at-the-uspto-but-do-they-conceal-a-darker-picture?utm_source=02.+WIPR&utm_campaign=43415a17ef-WIPR_Digital_Newsletter_

30012020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d4c85a86a7-43415a17ef-27898587 (data zvernennia: 09.10.2020)

17. Геннадій Андрощук. Законодавці США покладають відповідальність за контрафактні товари на платформи е-комерції. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/zakonodavci-ssha-pokladayut-vidpovidalnist-za-kontrafaktni-tovari-na-platformi-ekomerciyi.html (дата звернення: 10.10.2020).

18. Демченко Т. С. Недобросовісність заявника у законодавстві про товарні зна¬ки : монографія.  Київ : Лазурит-Поліграф. 2008. 94 с.

19. John McElwaine Tackling bad  faith  registration of domain names in a fast-changing landscape. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0006.html (дата звернення: 08.10.2020).

20. WIPO launches free AI trademark search tool for brand URL:http://www.ciplawyer.cn/html_e/Trademark/20190404/141684.shtml (дата звернення: 05 10.2020).

21. Геннадій Андрощук. Сінгапур представив перший в світі мобільний додаток для реєстрації торгових марок. URL: http://yur-gazeta.com/golovna/singapur-predstaviv-pershiy-v-sviti-mobilniy-dodatok-dlya-reestraciyi-torgovih-marok.html (дата звернення:11.10.2020).

22. Боденгаузен Г. Паризька конвенція з охорони промислової власності : коментар / переклад з англ., передмова, наукова ред.  Г. О. Андрощука. Київ : Парламентське видавництво, 2018. 264 с.

23. Андрощук Г. О. Правова охорона фірмових найменувань. Концепція розвитку законодавства України. Київ : Ін-т законодавства Верховної Ради України, 1996. С. 249−251.

24. Бошицький Ю. Л., Козлова О. О., Андрощук Г. О. Комерційні найменування: наук.-практ. вид. / за заг. ред. Ю. С. Шемшученка. Київ : Юридична думка, 2006. 216 с.

25. Lee Curtis, Rachel Platts Trademark Law Playing Catch-up with Artificial Intelligence? URL:. https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2020/article_0001.html.

26. Андрощук Г. А. Недобросовестность при регистрации товарных знаков: доктрина и практика. Журнал Суда по интеллектуальным правам. № 11. 2016. С. 100−104. 

27. World Intellectual Property Indicators Report: Trademark and Industrial Design Filing Activity Rose in 2019; Patent Applications Marked Rare Decline. URL:https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0027.html?utm_source=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1&ut (дата звернення: 07.12.2020)

28. Шулъга И. Е. Институциональный анализ средств индивидуализации предприятий и производимой ими продукции : дис. … канд. экон. наук. Москва. 2003. 20 с.

=======================================================

1.Paul Daugherty The post-digital era is coming: Are you ready? URL: https://www.accenture.com/us-en/blogs/technology-innovation/daugherty-digital-transformation (data zvernennia: 25.10.2020).

2. Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 17 sichnia 2018 r. № 67-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80 (data zvernennia: 08.10.2020).

3. Ulianova E. V. Sredstva yndyvydualyzatsyy kak «materyalnыi» aktyv kompanyy. URL: http://ipcmagazine.ru/legal-issues/means-of-individualization-as-a-material-asset-of-a-company (data zvernennia: 08.09.2020).

4.Androshchuk H. O. Kilkist porushen prav na tovarni znaky zrostaie.  Intelektualna vlasnist v Ukraini. 2020. № 1. S. 56−57.

5.Trademark infringement rising year-on-year, says CompuMark report. URL : http://www.prnewswire.com/news-releases/trademark-infringement-rising-year-on-year-says-compumark-report-300986014.html (data zvernennia: 08. 11.2020).

6. World Intellectual Property Indicators: Filings for Patents, Trademarks, Industrial Designs Reach Record Heights in 2019. URL:https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2019/article_0012.html (data zvernennia: 28.10.2020).

7. Hennadii Androshchuk. Reitynh svitovykh brendiv Best Global Brands 2020. URL : https://yur-gazeta.com/golovna/reyting-svitovih-brendiv-best-global-brands-2020.html (data zvernennia: 23.10.2020)

8. Martin Armstrong, The Age of the Tech Giants. https://www.statista.com/chart/22677/the-age-of-the-tech-giants/ (data zvernennia: 02.11.2020).

9. Androshchuk H. A. Okhrana yntellektualnoi sobstvennosty v Kytae: sostoianye y tendentsyy. Nauka ta innovatsii. 2010. T. 6. № 1. S. 81−101.

10. Androshchuk H. O. Nedobrosovisnist zaiavnyka: analiz zarubizhnoi praktyky pravozastosuvannia. Sudova ekspertyza obiektiv intelektualnoi vlasnosti: teoriia i praktyka : naukovo-prakt. zbirn. ; NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy. Vypusk 6. Kyiv : Interservis, 2020. S. 15−24.

11. Paolo Beconcini China Trademark Office Attempts to Curb Bad Faith Filings. URL : http://www.ipwatchdog.com/2019/03/07/china-trademark-office-attempts-curb-bad-faith-filings/id=107062/ (data zvernennia: 08.10.2020).

12.  Amendments to Chinas Trademark Law will be implemented on November 1, 2019 CCPIT Patent & Trademark Law Office. URL: https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=c4d04dde-9f47-48ba-b862-07fb4de98bfa (data zvernennia: 08.10.2020).

13. China IP cases surge amid US complaints, Beijing push for technology self-reliance. URL: https://www.scmp.com/economy/global-economy/article/3086313/china-ip-cases-surge-amid-us-complaints-beijing-push (data zvernennia: 28.10.2020).

14.  The Revised PRC Anti-Unfair Competition Law Took Effect on April 23, 2019. URL:https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=28800923-860e-4e9c-b04f-4852a7cd0baa (data zvernennia: 28.10.2020)

15. Steve Brachmann  USPTO to Propose Rule Requiring Foreign Trademark Applicants to Use U.S. Licensed Attorneys to File Documents URL: http://www.ipwatchdog.com/2018/11/03/uspto-rule-require-foreign-trademark-applicants-u-s-licensed-attorneys/id=102872/ (data zvernennia: 08.10.2020).

16. Muireann Bolger   Record TM filings at the USPTO—but do they conceal a darker picture? URL:https://www.worldipreview.com/article/record-tm-filings-at-the-uspto-but-do-they-conceal-a-darker-picture?utm_source=02.+WIPR&utm_campaign=43415a17ef-WIPR_Digital_Newsletter_

30012020_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_d4c85a86a7-43415a17ef-27898587 (data zvernennia: 09.10.2020).

17. Hennadii Androshchuk. Zakonodavtsi SShA pokladaiut vidpovidalnist za kontrafaktni tovary na platformy e-komertsii. URL: https://yur-gazeta.com/golovna/zakonodavci-ssha-pokladayut-vidpovidalnist-za-kontrafaktni-tovari-na-platformi-ekomerciyi.html (data zvernennia: 10.10.2020).

18. Demchenko T. S. Nedobrosovisnist zaiavnyka u zakonodavstvi pro tovarni zna¬ky : monohrafiia.  Kyiv : Lazuryt-Polihraf. 2008. 94 s.

19. John McElwaine Tackling bad  faith  registration of domain names in a fast-changing landscape. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2019/06/article_0006.html (data zvernennia: 08.10.2020).

20. WIPO launches free AI trademark search tool for brand URL:http://www.ciplawyer.cn/html_e/Trademark/20190404/141684.shtml (data zvernennia: 05 10.2020).

21. Hennadii Androshchuk. Sinhapur predstavyv pershyi v sviti mobilnyi dodatok dlia reiestratsii torhovykh marok. URL: http://yur-gazeta.com/golovna/singapur-predstaviv-pershiy-v-sviti-mobilniy-dodatok-dlya-reestraciyi-torgovih-marok.html (data zvernennia:11.10.2020).

22. Bodenhauzen H. Paryzka konventsiia z okhorony promyslovoi vlasnosti : komentar / pereklad z anhl., peredmova, naukova red.  H. O. Androshchuka. Kyiv : Parlamentske vydavnytstvo, 2018. 264 s.

23. Androshchuk H. O. Pravova okhorona firmovykh naimenuvan. Kontseptsiia rozvytku zakonodavstva Ukrainy. Kyiv : In-t zakonodavstva Verkhovnoi Rady Ukrainy, 1996. S. 249−251.

24. Boshytskyi Yu. L., Kozlova O. O., Androshchuk H. O. Komertsiini naimenuvannia: nauk.-prakt. vyd. / za zah. red. Yu. S. Shemshuchenka. Kyiv : Yurydychna dumka, 2006. 216 s.

25. Lee Curtis, Rachel Platts Trademark Law Playing Catch-up with Artificial Intelligence? URL:. https://www.wipo.int/wipo_magazine_digital/en/2020/article_0001.html.

26. Androshchuk H. A. Nedobrosovestnost pry rehystratsyy tovarnыkh znakov: doktryna y praktyka. Zhurnal Suda po yntellektualnыm pravam. № 11. 2016. S. 100−104. 

27. World Intellectual Property Indicators Report: Trademark and Industrial Design Filing Activity Rose in 2019; Patent Applications Marked Rare Decline. URL:https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2020/article_0027.html?utm_source=%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5+%D0%B1%D1%8E%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8+%D0%92%D0%9E%D0%98%D0%A1&ut (data zvernennia: 07.12.2020). 

28. Shulъha Y. E. Ynstytutsyonalnыi analyz sredstv yndyvydualyzatsyy predpryiatyi y proyzvodymoi ymy produktsyy : dys. … kand. эkon. nauk. Moskva. 2003. 20 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті