ЗАХОДИ ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ ЩОДО ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ВИНАХІДНИЦЬКО ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Олена Чомахашвілі завідувач сектору комерційних позначень відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, доцент https://orcid.org/0000-0002-0546-2138

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.234061

Анотація

Ключові слова: винахідницька діяльність, винахідництво, винаходи, інтелектуальна
власність

Стаття присвячена дискусійному питанню необхідності або неможливості популяри-
зації винахідницької діяльності. Зроблено огляд понять «винахідництво», «винахідниць-
ка діяльність», «винахідник». Розглянуто можливості опікування державою питань ство-
рення необхідних умов для збереження та зміцнення свого інтелектуального потенціалу,
а також для пошуку шляхів його якісного розвитку. Проаналізовано зарубіжний досвід у
цій сфері. Особливу увагу приділено організації творчості молоді через конкурсну діяль-
ність, яка стала важливим напрямом державної політики майже всіх промислово розви-
нених країн. Успішне проведення науково-технічної та інноваційної політики в Україні
неможливе без активізації творчої індивідуальності та винахідництва, що безпосередньо
повʼязано з розвитком як вищої, так і професійної освіти.

Посилання

1.      Краснокутська Н. В. Інноваційний менеджмент : навч. посібник. Київ : КНЕУ, 2003. 504 с. URL : http://library.if.ua/book/4/521.html.

2. Прахов Б. Стимулювання винахідництва в аспекті відносин між робітником та роботодавцем. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2007. № 3. С. 10−16.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435 — IV : за станом на 1 січня 2017 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. №№ 40−44. Ст. 356.

4. Електронний ресурс // ДП Український інститут інтелектуальної власності // [http://www.uipv.org/].

5. Chomakhashvili O. Popularization of inventory activities – Visegrad journal on human rights - № 5, 2017, p. 211−215.

======================================

1.      Krasnokutska N. V. Innovatsiinyi menedzhment : navch. posibnyk. Kyiv : KNEU, 2003. 504 s. URL : http://library.if.ua/book/4/521.html.

2. Prakhov B. Stymuliuvannia vynakhidnytstva v aspekti vidnosyn mizh robitnykom ta robotodavtsem. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2007. № 3. S. 10−16.

3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435 — IV : za stanom na 1 sichnia 2017 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. №№ 40−44. St. 356.

4. Elektronnyi resurs // DP Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti // [http://www.uipv.org/].

5. Chomakhashvili O. Popularization of inventory activities – Visegrad journal on human rights - № 5, 2017, p. 211−215.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті