МЕДИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: СТАН ТА ПРОБЛЕМАТИКА

Автор(и)

  • Олена Пономарьова завідувач лабораторії біоетики і біобезпеки відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, професіонал з інтелектуальної власності відділу навчальних програм та забезпечення просвітницьких заходів ДП «Укрпатент», кандидат юридичних наук https://orcid.org/0000-0002-8232-3748

DOI:

https://doi.org/10.33731/62020.234105

Анотація

Ключові слова: медичні дослідження, етичні аспекти досліджень, права пацієнта як
об’єкта дослідження, інформована згода

У статті проаналізовано медичні дослідження за участю людини, законодавство
України та міжнародні акти. Вказано на необхідність закріплення на рівні закону понят-
тя широкого значення «медичні дослідження», який включав би такі види: «медико-біо-
логічні експерименти», «клінічні випробування» тощо. У міжнародних актах виявлено
розбіжність у понятійному розумінні поняття «медичні дослідження». З’ясовано, що всі
проаналізовані у статті нормативно-правові акти передбачають, що медичні досліджен-
ня за участі людини як об’єкта дослідження розпочинаються виключно після надання
особою добровільної інформованої згоди на проведення над нею досліджень.

Посилання

1.      Гельсінська декларація Всесвітньої медичної асоціації «Етичні принципи медичних досліджень за участю людини у якості обʼєкта дослідження» : Декларація від 01.06.1964 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_005#Text.

2.      Пономарьова О. О. Клінічні випробування лікарського засобу під час COVID-19: інформована згода. Шоста науково-практична конференція з міжнародною участю «Клінічні випробування лікарських засобів в Україні: нові виклики та відповіді на них». Київ, 8−9 жовтня 2020 р. С 95−97.

3.      Конституція України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80Цк https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

4.      Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19.11.1992 р. № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

5.      Про лікарські засоби : Закон України від 04.04.1996 р. № 123/96-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text.

6.      Нюрнберзький кодекс від 20 серпня 1947 р. URL: https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf.

7.      Конвенція про захист прав та гідності людини у зв’язку з використанням досягнень біології та медицини (Конвенція про права людини та біомедицину). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#Text.

================================

1.      Helsinska deklaratsiia Vsesvitnoi medychnoi asotsiatsii «Etychni pryntsypy medychnykh doslidzhen za uchastiu liudyny u yakosti obʼiekta doslidzhennia» : Deklaratsiia vid 01.06.1964 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/990_005#Text.

2.      Ponomarova O. O. Klinichni vyprobuvannia likarskoho zasobu pid chas COVID-19: informovana zghoda. Shosta naukovo-praktychna konferentsiia z mizhnarodnoiu uchastiu «Klinichni vyprobuvannia likarskykh zasobiv v Ukraini: novi vyklyky ta vidpovidi na nykh». Kyiv, 8−9 zhovtnia 2020 r. S 95−97.

3.      Konstytutsiia Ukrainy vid 28.06.1996 r. № 254k/96-VR. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80Tsk https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text.

4.      Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia : Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 r. № 2801-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

5.      Pro likarski zasoby : Zakon Ukrainy vid 04.04.1996 r. № 123/96-VR. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-%D0%B2%D1%80#Text.

6.      Niurnberzkyi kodeks vid 20 serpnia 1947 r. URL: https://media.tghn.org/medialibrary/2011/04/BMJ_No_7070_Volume_313_The_Nuremberg_Code.pdf.

7.      Konventsiia pro zakhyst prav ta hidnosti liudyny u zviazku z vykorystanniam dosiahnen biolohii ta medytsyny (Konventsiia pro prava liudyny ta biomedytsynu). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_334#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-11

Номер

Розділ

Статті