ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ ТА ІНШИМИ ЗАКЛАДАМИ ТВОРІВ, ЩО ВИЙШЛИ З КОМЕРЦІЙНОГО ОБІГУ

Автор(и)

  • Валентина Троцька завідувачка сектору суміжних прав відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-7579-1877

DOI:

https://doi.org/10.33731/22021.236524

Анотація

Ключові слова: авторське право; твори, що вийшли з комерційного обігу; заклади
культурної спадщини; винятки та обмеження; репрезентативні організації колективного управління

Стаття присвячена дослідженню норм Директиви Європейського парламенту та
Ради № 2019/790 про авторське право і суміжні права в єдиному цифровому ринку, а
саме: положень про дозволене використання творів, що вийшли з комерційного обігу,
бібліотеками та іншими закладами культурної спадщини. Здійснено детальний ана-
ліз норм цієї директиви ЄС, а також положень, визначених у законах окремих євро-
пейських країн. Розглянуто подвійний механізм дозволеного використання творів, що
вийшли з комерційного обігу, запропонований для врегулювання відносин, спрямова-
них на некомерційне відтворення (оцифрування) творів зазначеними закладами в
інтересах суспільства. Зроблено порівняльний огляд відповідних норм законодавства
ЄС та України у сфері авторського права і суміжних прав.

Список використаних джерел:

1.       Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.

URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj.

2.       Бояринова О. Діяльність публічних бібліотек України: статистика. За матеріалами Національної бібліотеки України імені Ярослава Мудрого.

URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/diyalnist-publichnyh-bibliotek-ukrayiny-statystyka.

3.       Крат М., Люсьєна Шум. Реформування системи публічних бібліотек України: досвід Великої Британії та пілотні проекти об’єднаних територіальних громад. Дослідження підготовлене у період з липня по грудень 2017 року. URL: https://www.prostir.ua/?news=reformuvannya-systemy-publichnyh-bibliotek-ukrajiny-dosvid-velykoji-brytaniji-ta-pilotni-proekty-objednanyh-terytorialnyh-hromad.

4.       В Україні поповнення фондів бібліотек у 2020 році було найменшим за останні три роки. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/721488.html.

5.       Коваль Н. Стратегія читання, бібліотеки й сумна статистика: про що говорили на форумі «Україна 30».  URL: https://chytomo.com/stratehiia-chytannia-biblioteky-j-sumna-statystyka-pro-shcho-hovoryly-na-forumi-ukraina-30/.

6.       Про схвалення Стратегії розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України» : розпорядження Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. № 219-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80#Text.

7.       Christophe Geiger, Giancarlo Frosio, Oleksandr Bulayenko. Facilitating Access to Out-of-Commerce Works in the Digital Single Market – How to Make Pico della Mirandola’s Dream a Reality in the European Union. URL: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-3-2018/4803.

8.       Paul Keller Explainer: What will the new EU copyright rules change for Europe's Cultural Heritage Institutions. URL: https://pro.europeana.eu/post/explainer-what-will-the-new-eu-copyright-rules-change-for-europe-s-cultural-heritage-institutions.

9.       Paul Keller Articles 8-11: Use of out-of-commerce works. URL: https://eu-copyright-implementation.info/en/study/articles-8-11-use-of-out-of-commerce-works

10.     EUIPO. The out-of-commerce works Portal URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Strategic_Plan_2025/project_cards/SD1_The_Out_of_Commerce_Work_Portal_PC_en.pdf.

11.     Natalia Mileszyk. Summary of 2015 amendments to the Polish Copyright Act. URL: https://www.communia-association.org/2015/12/17/summary-of-2015-amendments-to-the-polish-copyright-act.

12.     Edward Hasbrouck. NWU meets with Europeans on plans for «out-of-commerce» works. URL: https://nwu.org/nwu-meets-with-europeans-on-plans-for-out-of-commerce-works.

13.     IFRRO. Digitisation of Out of Commerce Works https://ifrro.peak-sourcing.com/node/3463. URL: https://ifrro.peak-sourcing.com/node/3463.

========================================

1.       Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market.

URL: https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj.

2.       Boiarynova O. Diialnist publichnykh bibliotek Ukrainy: statystyka. Za materialamy Natsionalnoi biblioteky Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho.

URL: https://day.kyiv.ua/uk/blog/suspilstvo/diyalnist-publichnyh-bibliotek-ukrayiny-statystyka.

3.       Krat M., Liusiena Shum. Reformuvannia systemy publichnykh bibliotek Ukrainy: dosvid Velykoi Brytanii ta pilotni proekty obiednanykh terytorialnykh hromad. Doslidzhennia pidhotovlene u period z lypnia po hruden 2017 roku. URL: https://www.prostir.ua/?news=reformuvannya-systemy-publichnyh-bibliotek-ukrajiny-dosvid-velykoji-brytaniji-ta-pilotni-proekty-objednanyh-terytorialnyh-hromad.

4.       V Ukraini popovnennia fondiv bibliotek u 2020 rotsi bulo naimenshym za ostanni try roky. URL: https://ua.interfax.com.ua/news/general/721488.html.

5.       Koval N. Stratehiia chytannia, biblioteky y sumna statystyka: pro shcho hovoryly na forumi «Ukraina 30».  URL: https://chytomo.com/stratehiia-chytannia-biblioteky-j-sumna-statystyka-pro-shcho-hovoryly-na-forumi-ukraina-30/.

6.       Pro skhvalennia Stratehii rozvytku bibliotechnoi spravy na period do 2025 roku «Iakisni zminy bibliotek dlia zabezpechennia staloho rozvytku Ukrainy» : rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 bereznia 2016 r. № 219-r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/219-2016-%D1%80#Text.

7.       Christophe Geiger, Giancarlo Frosio, Oleksandr Bulayenko. Facilitating Access to Out-of-Commerce Works in the Digital Single Market – How to Make Pico della Mirandolas Dream a Reality in the European Union. URL: https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-9-3-2018/4803.

8.       Paul Keller Explainer: What will the new EU copyright rules change for Europes Cultural Heritage Institutions. URL: https://pro.europeana.eu/post/explainer-what-will-the-new-eu-copyright-rules-change-for-europe-s-cultural-heritage-institutions.

 

9.       Paul Keller Articles 8-11: Use of out-of-commerce works. URL: https://eu-copyright-implementation.info/en/study/articles-8-11-use-of-out-of-commerce-works

10.     EUIPO. The out-of-commerce works Portal URL: https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/Strategic_Plan_2025/project_cards/SD1_The_Out_of_Commerce_Work_Portal_PC_en.pdf.

11.     Natalia Mileszyk. Summary of 2015 amendments to the Polish Copyright Act. URL: https://www.communia-association.org/2015/12/17/summary-of-2015-amendments-to-the-polish-copyright-act.

12.     Edward Hasbrouck. NWU meets with Europeans on plans for «out-of-commerce» works. URL: https://nwu.org/nwu-meets-with-europeans-on-plans-for-out-of-commerce-works.

13.     IFRRO. Digitisation of Out of Commerce Works https://ifrro.peak-sourcing.com/node/3463. URL: https://ifrro.peak-sourcing.com/node/3463.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Статті