ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ ТА АВТОРСЬКЕ ПРАВО

Автор(и)

  • Дарина Прилипко аспірантка Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, інститут права кафедра інтелектуальної власності та інформаційного права https://orcid.org/0000-0001-5619-6186

DOI:

https://doi.org/10.33731/22021.236526

Анотація

Ключові слова: авторське право, твір, штучний інтелект, комп’ютерна програма

Щоденне створення нових комп’ютерних програм зумовлює появу все більшої кіль-
кості питань щодо авторського права на твори, створені за допомогою штучного інте-
лекту. У статті проаналізовано прогалини законодавства України стосовно регулю-
вання авторських прав на твори, створені за допомогою штучного інтелекту.
Досліджено законодавство та судову практику зарубіжних країн. Запропоновано
шляхи подолання недоліків у законодавстві України.

Список використаних джерел:

1.       Оморов Р. О. Интеллектуальная собственность и искусственный интеллект. E-Management. 2020. № 3 (1). C. 45−46.

2.       Про авторське право та суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3792-12 (дата звернення: 20.05.2020).

3.       Уткіна М. С. Можливість віднесення творів, створених штучним інтелектом, до об’єктів інтелектуальної власності. Правові горизонти. 2019. № 17. С. 54−58.

4.       Васильєва Д. Захист авторських прав для AI: гра на випередження. Юридична газета. URL:  https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/zahist-avtorskih-prav-dlya-aigranaviperedzhennya.html (дата звернення: 04.02.2021).

5.       Miernicki M., Huang Y., Artificial intelligence and moral rights. AI & Soc. 2020. URL: https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6 (дата звернення: 04.02.2021).

6.       Noto La Diega G. Associate Professor Guido Noto La Diega’s Comments on Wipo’s ‘draft Issues Paper on Intellectual Property and Artificial Intelligence’ (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1). URL: https://osf.io/preprints/lawarxiv/c7jgh/  (дата звернення: 20.05.2020).

7.       Буров М. Юрист і Закон. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 17. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article (дата звернення: 20.05.2020).

8.       Швантнер М., Сесицький Є. Правова охорона творів, які генеруються системами штучного інтелекту: досвід ЄС, Великої Британії та США. Часопис Київського університету права. 2018. № 4. С. 217.

9.       Hristov K. Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma. IDEA: The Journal of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property. University of New Hampshire. New Hampshire, 2017. № 57. P. 441.

10.     Dickenson J., Morgan A., Clark B. Creative machines: ownership of copyright in content created by artificial intelligence applications. European Intellectual Property Review. Sweet & Maxwell. London, 2017. Vol. 39, № 8. P. 458.

11.     Ihalainen J. Computer creativity: artificial intelligence and copyright. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford University Press. Oxford, 2018. Vol.13, № 9. P. 726.

12.     Міліціна К. Об’єкти, створені за допомогою штучного інтелекту і штучним інтелектом безпосередньо, та авторське право США. Підприємництво, господарство і право. 2019. № 5. С. 343−346.

13.     ZHOU Bo. Artificial Intelligence and Copyright Protection - Judicial Practice in Chinese Courts. P. 1. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/aboutip/en/artificial_intelligence/conversation_ip_ai/pdf/ms_china_1_en.pdf (дата звернення: 20.05.2020).

=====================================

1.       Omorov R. O. Yntellektualnaia sobstvennost y yskusstvennыi yntellekt. E-Management. 2020. № 3 (1). C. 45−46.

2.       Pro avtorske pravo ta sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/3792-12 (data zvernennia: 20.05.2020).

3.       Utkina M. S. Mozhlyvist vidnesennia tvoriv, stvorenykh shtuchnym intelektom, do obiektiv intelektualnoi vlasnosti. Pravovi horyzonty. 2019. № 17. S. 54−58.

4.       Vasylieva D. Zakhyst avtorskykh prav dlia AI: hra na vyperedzhennia. Yurydychna hazeta. URL:  https://yur-gazeta.com/publications/practice/informaciyne-pravo-telekomunikaciyi/zahist-avtorskih-prav-dlya-aigranaviperedzhennya.html (data zvernennia: 04.02.2021).

5.       Miernicki M., Huang Y., Artificial intelligence and moral rights. AI & Soc. 2020. URL: https://doi.org/10.1007/s00146-020-01027-6 (data zvernennia: 04.02.2021).

6.       Noto La Diega G. Associate Professor Guido Noto La Diegas Comments on Wipos ‘draft Issues Paper on Intellectual Property and Artificial Intelligence (WIPO/IP/AI/2/GE/20/1). URL: https://osf.io/preprints/lawarxiv/c7jgh/  (data zvernennia: 20.05.2020).

7.       Burov M. Yuryst i Zakon. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal. 2019. № 17. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article (data zvernennia: 20.05.2020).

8.       Shvantner M., Sesytskyi Ye. Pravova okhorona tvoriv, yaki heneruiutsia systemamy shtuchnoho intelektu: dosvid YeS, Velykoi Brytanii ta SShA. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2018. № 4. S. 217.

9.       Hristov K. Artificial Intelligence and the Copyright Dilemma. IDEA: The Journal of the Franklin Pierce Center for Intellectual Property. University of New Hampshire. New Hampshire, 2017. № 57. P. 441.

10.     Dickenson J., Morgan A., Clark B. Creative machines: ownership of copyright in content created by artificial intelligence applications. European Intellectual Property Review. Sweet & Maxwell. London, 2017. Vol. 39, № 8. P. 458.

11.     Ihalainen J. Computer creativity: artificial intelligence and copyright. Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford University Press. Oxford, 2018. Vol.13, № 9. P. 726.

12.     Militsina K. Obiekty, stvoreni za dopomohoiu shtuchnoho intelektu i shtuchnym intelektom bezposeredno, ta avtorske pravo SShA. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo. 2019. № 5. S. 343−346.

13.     ZHOU Bo. Artificial Intelligence and Copyright Protection - Judicial Practice in Chinese Courts. P. 1. URL: https://www.wipo.int/export/sites/www/aboutip/en/artificial_intelligence/conversation_ip_ai/pdf/ms_china_1_en.pdf (data zvernennia: 20.05.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Статті