ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Автор(и)

  • Олександр Зайківський старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України https://orcid.org/0000-0002-7377-9276
  • Олександр Оністрат старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат технічних наук https://orcid.org/0000-0001-5730-6738

DOI:

https://doi.org/10.33731/22021.236547

Анотація

Ключові слова: євроатлантична інтеграція, інтелектуальна власність, науково-технічне співробітництво, військово-технічне співробітництво

Розглянуто питання охорони інтелектуальної власності в процесі євроатлантичної
інтеграції. Проаналізовано законодавство України, що регулює діяльність, пов’язану з
міжнародним науково-технічним і військово-технічним співробітництвом. Зазначено
важливість охорони інтелектуальної власності та необхідність удосконалення законодав-
ства щодо врегулювання питань охорони інтелектуальної власності у процесі цього спів-
робітництва. Запропоновано здійснити низку заходів з метою вирішення проблемних
питань захисту національних інтересів у процесі вказаного співробітництва.

Список використаних джерел:

1.       Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show

2        Беззуб І. Сучасний стан і перспективи української євроінтеграції. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

3        Горбулін В. П., Шеховцов В. С., Шевцов А. І. Стратегічні пріоритети. 2015. № 1 (34). С. 5−10

4        Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

5        Угода про співробітництво у сфері науки і технологій між Україною та Європейським Співтовариством.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_194

6        Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Деякі питання щодо захисту національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі євроатлантичної інтеграції. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 4. С. 52−64.

7        Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами : Указ Президента України від 21.04.1999 р. № 422 URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/99

8        Угода  про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності.

 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018

9        Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

10      Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р. № 143.

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16.

11      Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року : Указ Президента України від 27.08.2003 № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua

12      Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами : Указ Президента України від 20.03.2002 № 276.

URL: https://zakon.rada.gov.ua

13      Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Порушення прав інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2017. № 5. С. 32−43.

14      Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Щодо впливу порушень прав інтелектуальної власності на обороноздатність держави. Теорія і практика інтелектуальної власності. № 2. 2019. С. 46−58.

15      Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Щодо національних інтересів стосовно інтелектуальної власності в процесі євроінтеграції. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 4.  С. 23−38.

16      Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2018. № 5. С. 39−47. 2018. № 6. С. 37−45.

==========================================

1.       Konstytutsiia Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show

2        Bezzub I. Suchasnyi stan i perspektyvy ukrainskoi yevrointehratsii. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1209:suchasnij-stan-i-perspektivi-ukrajinskoji-evrointegratsiji&catid=8&Itemid=350

3        Horbulin V. P., Shekhovtsov V. S., Shevtsov A. I. Stratehichni priorytety. 2015. № 1 (34). S. 5−10

4        Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

5        Uhoda pro spivrobitnytstvo u sferi nauky i tekhnolohii mizh Ukrainoiu ta Yevropeiskym Spivtovarystvom.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_194

6        Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Deiaki pytannia shchodo zakhystu natsionalnykh interesiv stosovno intelektualnoi vlasnosti v protsesi yevroatlantychnoi intehratsii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2020. № 4. S. 52−64.

7        Pro zakhody shchodo vdoskonalennia viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.04.1999 r. № 422 URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/422/99

8        Uhoda  pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti.

 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/981_018

9        Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 r. № 848. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19

10      Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 r. № 143.

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16.

11      Pro Kontseptsiiu viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy na period do 2010 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27.08.2003 № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua

12      Pro rozmezhuvannia povnovazhen tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady u sferi viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20.03.2002 № 276. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

13      Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Porushennia prav intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2017. № 5. S. 32−43.

14      Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Shchodo vplyvu porushen prav intelektualnoi vlasnosti na oboronozdatnist derzhavy. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. № 2. 2019. S. 46−58.

15      Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Shchodo natsionalnykh interesiv stosovno intelektualnoi vlasnosti v protsesi yevrointehratsii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 4.  S. 23−38.

16      Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Udoskonalennia derzhavnoi polityky shchodo vidpovidalnosti za porushennia prav intelektualnoi vlasnosti v oboronnii sferi. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2018. № 5. S. 39−47. 2018. № 6. S. 37−45.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Статті