ДОГОВОРИ КЕРОВАНОГО ДОСТУПУ ЯК НОВИЙ ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПУ ДО ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

Автор(и)

  • Олександр Зосименко суддя Богунського районного суду м. Житомира, аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України https://orcid.org/0000-0001-6375-0691

DOI:

https://doi.org/10.33731/22021.236550

Анотація

Ключові слова: договір керованого доступу, доступ до лікарських засобів, іннова-
ційні лікарські засоби, медичний імунобіологічний препарат, забезпечення лікарсь-
кими засобами

Стаття присвячена впровадженню в національне законодавство нового правового
механізму доступу до лікарських засобів, а саме — договорам керованого доступу.
Встановлено широке застосування договорів керованого доступу в європейській договір-
ній практиці. Укдження договорів керованого доступу.
Проаналізовано положення нормативно-правових актів стосовно договорів керовано-
го доступу та виділено їхні особливості. На підставі проведеного дослідження сформуль-
овано пропозиції з удосконалення чинного законодавства.

Список використаних джерел:

1.       Забезпечення пацієнтів інноваційними ліками з використанням договорів керованого доступу. URL: https://xn--h1adc2i.xn--j1amh/news/021120-7.html

2.       Основи законодавства України про охорону здоров’я : Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

3.       Кашинцева О. Ю. Правові механізми розширення доступу до лікування брендовими та генеричними лікарськими засобами в Україні. URL: https://medcom.unba.org.ua/publications/5726-pravovi-mehanizmi-rozshirennya-dostupu-do-likuvannya-brendovimi-ta-generichnimi-likars-kimi-zasobami-v-ukraini.html.

4.       Демченко І. С. Договори керованого доступу: загальна характеристика. Підприємство, господарство і право. 2020. № 8. С.76−81.

5.       Деякі питання щодо договорів керованого доступу та зупинення дії абзацу першого пункту 12 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. № 333 : постанова Кабінету Міністрів України 27 січня 2021 року № 61. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2021-%D0%BF#Text

6.       Порядкок укладення, виконання, зміни та припинення договорів керованого доступу : постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 61. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2021-%D0%BF#Text.

=============================

1.       Zabezpechennia patsiientiv innovatsiinymy likamy z vykorystanniam dohovoriv kerovanoho dostupu. URL: https://xn--h1adc2i.xn--j1amh/news/021120-7.html.

2.       Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorovia : Zakon Ukrainy vid 19 lystopada 1992 roku № 2801-KhII.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text.

3.       Kashyntseva O. Yu. Pravovi mekhanizmy rozshyrennia dostupu do likuvannia brendovymy ta henerychnymy likarskymy zasobamy v Ukraini. URL: https://medcom.unba.org.ua/publications/5726-pravovi-mehanizmi-rozshirennya-dostupu-do-likuvannya-brendovimi-ta-generichnimi-likars-kimi-zasobami-v-ukraini.html.

4.       Demchenko I. S. Dohovory kerovanoho dostupu: zahalna kharakterystyka. Pidpryiemstvo, hospodarstvo i pravo. 2020. № 8. S.76−81.

5.       Deiaki pytannia shchodo dohovoriv kerovanoho dostupu ta zupynennia dii abzatsu pershoho punktu 12 postanovy Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 25 bereznia 2009 r. № 333 : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy 27 sichnia 2021 roku № 61. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2021-%D0%BF#Text

6.       Poriadkok ukladennia, vykonannia, zminy ta prypynennia dohovoriv kerovanoho dostupu : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 sichnia 2021 roku № 61. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/61-2021-%D0%BF#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Статті