ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЗВЕРНЕННЯ ДО СУДУ У СПРАВАХ ПРО ЗАХИСТ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

 • Андрій Шабалін керівник сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат юридичних наук, адвокат https://orcid.org/0000-0001-8536-5081

DOI:

https://doi.org/10.33731/22021.236553

Анотація

Ключові слова: захист права інтелектуальної власності, суд, ГПК України, ЦПК України, Європейський суд з прав людини

Стаття присвячена дослідженню процесуальних питань стадії звернення до суду у
справах про захист права інтелектуальної власності. У ході дослідження проаналізо-
вано питання підсудності в означеній категорії судових справ, встановлено особливо-
сті підсудності таких позовів, форму та зміст позовної заяви. На підставі результатів
дослідження запропоновано власні теоретичні підходи та вироблено пропозиції з удос-
коналення процесуального законодавства щодо можливості запровадження альтерна-
тивної підсудності стосовно деяких категорій справ про порушення права інтелекту-
альної власності.
Список використаних джерел:

 1. Рішення Конституційного Суду України від 09.07.2002 р. № 15-рп / 2002. Офіційний сайт Верховної Ради України.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02/print.

 1. Шабалін А. В. Актуальні питання захисту права інтелектуальної власності: навчально-практичний посібник. НДІ ІВ НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2020. 160 с.
 2. Боннер А. Т. Принцип диспозитивности советского гражданского процессуального права. Москва : Изд-во ВЮЗИ, 1987. С. 3−4.
 3. Чурпита Г. В. Концептуальні засади захисту сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: дис. … д-ра юрид. наук : 12.003. Національна академія внутрішніх справ. Київ. 2016. 32 с.
 4. Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів : Закон України. Офіційний сайт Верховної Ради України.

URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

 1. Господарський процесуальний кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 2. Цибульов П. М. Основи інтелектуальної власності: навч. посіб. Київ : Ін-т інтелект власності і права. 2005. С. 97−98.
 3. Шабалін А. В. Захист прав винахідників на винагороду в судовому порядку / Порушення прав промислової власності в Україні: монографія / за наук. ред. Н. М. Мироненко : НДІ інтелектуальної власності НАПрН України. Київ : Інтерсервіс, 2019. 270 с. С. 251−267 .
 4. Цивільний кодекс України, Цивільний процесуальний кодекс України. Бюлетень законодавства і юридичної практики України. № 2. 1996. 287 с.
 5. Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод. Офіційний сайт Верховної Ради України.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/print.

 1. Цивільний процесуальний кодекс України. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print.
 2. Право на справедливий суд: практика Європейського суду з прав людини. Міністерство юстиції України. Офіційний сайт Міністерства юстиції України. URL : https://minjust.gov.ua/m/str_7474.
 3. Рішення Харківського окружного адміністративного суду у справі від 28.03.2019 р. № 520/449/19. Сайт Youcontrol.com.ua.

URL : https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/80862052/.

=================================

 1. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy vid 09.07.2002 r. № 15-rp / 2002. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v015p710-02/print.

 1. Shabalin A. V. Aktualni pytannia zakhystu prava intelektualnoi vlasnosti: navchalno-praktychnyi posibnyk. NDI IV NAPrN Ukrainy. Kyiv : Interservis, 2020. 160 s.
 2. Bonner A. T. Pryntsyp dyspozytyvnosty sovetskoho hrazhdanskoho protsessualnoho prava. Moskva : Yzd-vo VIuZY, 1987. S. 3−4.
 3. Churpyta H. V. Kontseptualni zasady zakhystu simeinykh prav ta interesiv u poriadku nepozovnoho tsyvilnoho sudochynstva: dys. … d-ra yuryd. nauk : 12.003. Natsionalna akademiia vnutrishnikh sprav. Kyiv. 2016. 32 s.
 4. Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv : Zakon Ukrainy. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy.

URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

 1. Hospodarskyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1798-12.
 2. Tsybulov P. M. Osnovy intelektualnoi vlasnosti: navch. posib. Kyiv : In-t intelekt vlasnosti i prava. 2005. S. 97−98.
 3. Shabalin A. V. Zakhyst prav vynakhidnykiv na vynahorodu v sudovomu poriadku / Porushennia prav promyslovoi vlasnosti v Ukraini: monohrafiia / za nauk. red. N. M. Myronenko : NDI intelektualnoi vlasnosti NAPrN Ukrainy. Kyiv : Interservis, 2019. 270 s. S. 251−267 .
 4. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy, Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Biuleten zakonodavstva i yurydychnoi praktyky Ukrainy. № 2. 1996. 287 s.
 5. Konventsiia pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy.

URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004/print.

 1. Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy. Ofitsiinyi sait Verkhovnoi Rady Ukrainy. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15/print.
 2. Pravo na spravedlyvyi sud: praktyka Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Ministerstvo yustytsii Ukrainy. Ofitsiinyi sait Ministerstva yustytsii Ukrainy. URL : https://minjust.gov.ua/m/str_7474.
 3. Rishennia Kharkivskoho okruzhnoho administratyvnoho sudu u spravi vid 28.03.2019 r. № 520/449/19. Sait Youcontrol.com.ua.

URL : https://youcontrol.com.ua/catalog/court-document/80862052/.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Статті