МЕТОДОЛОГІЯ ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ПРИРОДА ПОХОДЖЕННЯ ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОКРЕМИХ ТЕРМІНІВ

Автор(и)

  • Олександр Бутнік-Сіверський головний науковий співробітник економіко-правового відділу Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН https://orcid.org/0000-0003-2492-231X
  • Григорій Дорожко https://orcid.org/0000-0001-6506-3203

DOI:

https://doi.org/10.33731/22021.236558

Анотація

Ключові слова: поняття «трансфер технології», сфери технологій, локальні та базові
технології, обʼєкт трансферу, договірні відносини, інтелектуальна власність

У статті розглянуто методологію трансферу технологій з позиції економіко-правового
змісту у сфері інтелектуальної власності. Зазначено, що досі немає єдиного визначення
трансферу технологій, оскільки науковці різних галузей трактують його через особливо-
сті своєї сфери діяльності. На загальному рівні розглянуто сферу технології як народ-
ження технологій, їх видів та зрілості, що є об’єктами трансферу, з урахуванням особли-
востей державного регулювання у сфері трансферу. Саме у сфері технології народжу-
ється винахід (корисна модель) як результат інтелектуальної, творчої діяльності людини.
Цей процес повʼязують з матеріальними носіями технологій, або нематеріальне явище
переходить у матеріальний стан. З трансфером технології повʼязують перехід до техніч-
них засобів, технологічних процесів, комп’ютерних мереж. Він розглядається з позиції
права як вид комунікацій між суб’єктами господарювання на основі договірних відносин.
Визначено, що з позиції методології трансферу технологій та їх складових поглибленого
дослідження потребує проблема походження технологій та природи її створення, що має
значення для встановлення автора/ів (власника/ів) результату інтелектуальної, творчої
діяльності у сфері інтелектуальної власності. Головна мета технології може бути досяг-
нута тільки за наявності кількісної оцінки довершеності процесу та якості продукту.
Технологія користується двома типами моделей: ідеальні об’єкти фундаментальних
наук, на базі яких сформульовано найбільш загальні закони та закономірності природо-
знавчих наук, та ідеальні об’єкти власне самої технології, на базі яких складено морфо-
логічні описи окремих стадій (технологічних операцій) та функціональні описи струк-
ту¬ри технологічних ліній. Нові локальні технології (інноваційні технології) є результа-
том винаходів, корисних моделей у сфері технологій, які мають конкретного/их автора/ів
(винахідника/ків) і стають обʼєктом трансферу. Запропоновано зміни та доповнення до
термінів статті 1 Закону України «Про державне регулювання діяльності у сфері транс-
феру технологій»: «нематеріальні активи» «об’єкт технології», «складова технології» та
«технологія», які знайшли більш нове та системне відображення.
Список використаних джерел:

1.       Шиващкевич Д. С. Формирование сетевых инновационных структур как условие перехода к новым технологическим укладам. Вестник СГСЭУ, 2013. № 2 (46).

2.       Трансфер технологій / Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

3.       Большой экономический словарь: 25000 терминов / под ред. А. Н. Азрилияна. 7-е изд., доп.

4.       Цибульова П. М., Чеботарьова В. П., Зінова В. Г., Суіні Ю. Управління інтелектуальною власністю : монографія / за ред. П. М. Цибульова. Київ : «К.І.С.», 2005. 448 с.

5.       Ляшенко О. М. Моделі комерціалізації та трансферу технологій в умовах глобального середовища : монографія. Тернопіль : Економічна думка, 2007. 366 с.

6.       Перерва П. Г., Коциски Д., Сакай Д., Верешне Шомоши М. Трансфер технологий : монография. Харьков — Мишкольц : НТУ «ХПИ», 2012. 599 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26368/1/Pererva_ Transfer_tekhnologiy_2012.pdf/.

7.       Трансфер технологій та охорона інтелектуальної власності в наукових установах : монографія / Ю. М. Капіца, К. С. Шахбазян, Д. С. Махновський, І. І. Хоменко / за ред. Ю. М. Капіци. Київ : Центр інтелектуальної власності та передачі технологій НАН України, 2015. 431 с.

8.       Новіков Є. А. Правове регулювання діяльності мережі трансфертехнологій : монографія. Харків : НДІ ПЗІР НАПрНУ, 2019. 173 с.

9.Титов В. В. Трансфер технологий : учебное пособие. Москва : ВНИИПИ, 2000.

10. Трансфер технологій : підручник / А. А. Мазаракі, Г. О. Андрощук, С. І. Бай та ін. / за заг. ред. А. А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 556 с.

11. Бутенко Д. С., Ткачук І. І. Розвиток трансферу технологій — запорука активізації інноваційних процесів в Україні. Глобальні та національні проблеми економіки. 2015. № 7. С. 261–263.

12. Кваша Т. К., Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. Трансфер технологій як реалізація науково-технічного та інтелектуального потенціалу України. Наука, технології, інновації. 2018. № 1. С. 72–79.

13. Корнілова І. М., Руденко Є. О. Методичне забезпечення обґрунтування трансферу технологій. БІЗНЕСІНФОРМ. 2019. № 2. C. 85–94. URL: https://www.readcube.com/articles/10.32983%2F2222-4459-2019-2-85-94.

14. Communication From the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: Embracing Open Innovation – Implementing the Lisbon agenda», Brussels, 4.4.2007, COM 2007) 182 final.

15. Ляшенко О. М. Методи та моделі комерціалізації трансферу технологій : автореф. дис. … д-ра екон. наук. Київ, 2009. С. 36. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3051/1/secur_lyashenko_doc_aref.pdf.

16. Ляшенко О. М. Комерціалізація та трансферт технології: категорії та методи інноваційної діяльності. Інноваційна економіка. Всеукраїнський науково-виробничий журнал. 2013. С. 8–13. URL: http://masters.donntu.org/ 2013 /iem/suhanov/library/ar2.pdf.

17. Зінчук Т. О., Кащук К. М. Трансфер інноваційних технологій: сутність та значення у розвитку вітчизняної економіки. URL: http://ir.znau. edu.ua/bitstream/123456789/4262/3/Znptdau_2012_2_199_208.pdf.18. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14 вересня 2006 року № 143-V. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

19. Родіонова І. В. Основні форми та етапи здійснення трансферу технологій промислових підприємств. Вісник Запорізького національного університету. № 3 (15), 2012. С. 59–64. URL: https://web.znu.edu.ua/ herald//issues/2012/eco-3-2012/059-64.pdf.

20. Білоус О. Ю. Державне регулювання у сфері трансферу знань та технологій як чинник інноваційного розвитку економіки України. Вісник соціально-економічних досліджень. Випуск 2 (57), 2015. С. 100–107.

URL:  http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2015/57/pdf/100-107.pdf.

21. Громов Г. Сфера» технологии. URL: http://www.wdigest.ru /nir_ sphere.htm.

22. Основні технологічні поняття та визначення. URL: https://lektsii.org/ 5-62188.html.

=========================

1.       Shyvashchkevych D. S. Formyrovanye setevыkh ynnovatsyonnыkh struktur kak uslovye perekhoda k novыm tekhnolohycheskym ukladam. Vestnyk SHSЭU, 2013. № 2 (46).

2.       Transfer tekhnolohii / Material z Vikipedii — vilnoi entsyklopedii.

3.       Bolshoi эkonomycheskyi slovar: 25000 termynov / pod red. A. N. Azrylyiana. 7-e yzd., dop.

4.       Tsybulova P. M., Chebotarova V. P., Zinova V. H., Suini Yu. Upravlinnia intelektualnoiu vlasnistiu : monohrafiia / za red. P. M. Tsybulova. Kyiv : «K.I.S.», 2005. 448 s.

5.       Liashenko O. M. Modeli komertsializatsii ta transferu tekhnolohii v umovakh hlobalnoho seredovyshcha : monohrafiia. Ternopil : Ekonomichna dumka, 2007. 366 s.

6.       Pererva P. H., Kotsysky D., Sakai D., Vereshne Shomoshy M. Transfer tekhnolohyi: monohrafyia. Kharkov — Myshkolts : NTU «KhPY», 2012. 599 s. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/26368/1/Pererva_ Transfer_tekhnologiy_2012.pdf/.

7.       Transfer tekhnolohii ta okhorona intelektualnoi vlasnosti v naukovykh ustanovakh : monohrafiia / Yu. M. Kapitsa, K. S. Shakhbazian, D. S. Makhnovskyi, I. I. Khomenko / za red. Yu. M. Kapitsy. Kyiv : Tsentr intelektualnoi vlasnosti ta peredachi tekhnolohii NAN Ukrainy, 2015. 431 s.

8.       Novikov Ye. A. Pravove rehuliuvannia diialnosti merezhi transfertekhnolohii : monohrafiia. Kharkiv : NDI PZIR NAPrNU, 2019. 173 s.

9.Tytov V. V. Transfer tekhnolohyi : uchebnoe posobye. Moskva : VNYYPY, 2000.

10. Transfer tekhnolohii : pidruchnyk / A. A. Mazaraki, H. O. Androshchuk, S. I. Bai ta in. / za zah. red. A. A. Mazaraki. Kyiv : Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t, 2014. 556 s.

11. Butenko D. S., Tkachuk I. I. Rozvytok transferu tekhnolohii — zaporuka aktyvizatsii innovatsiinykh protsesiv v Ukraini. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky. 2015. № 7. S. 261–263.

12. Kvasha T. K., Paladchenko O. F., Molchanova I. V. Transfer tekhnolohii yak realizatsiia naukovo-tekhnichnoho ta intelektualnoho potentsialu Ukrainy. Nauka, tekhnolohii, innovatsii. 2018. № 1. S. 72–79.

13. Kornilova I. M., Rudenko Ye. O. Metodychne zabezpechennia obgruntuvannia transferu tekhnolohii. BIZNESINFORM. 2019. № 2. C. 85–94. URL: https://www.readcube.com/articles/10.32983%2F2222-4459-2019-2-85-94.

14. Communication From the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions «Improving knowledge transfer between research institutions and industry across Europe: Embracing Open Innovation – Implementing the Lisbon agenda», Brussels, 4.4.2007, COM 2007) 182 final.

15. Liashenko O. M. Metody ta modeli komertsializatsii transferu tekhnolohii : avtoref. dys. … d-ra ekon. nauk. Kyiv, 2009. S. 36. URL: http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/3051/1/secur_lyashenko_doc_aref.pdf.

16. Liashenko O. M. Komertsializatsiia ta transfert tekhnolohii: katehorii ta metody innovatsiinoi diialnosti. Innovatsiina ekonomika. Vseukrainskyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. 2013. S. 8–13. URL: http://masters.donntu.org/ 2013 /iem/suhanov/library/ar2.pdf.

17. Zinchuk T. O., Kashchuk K. M. Transfer innovatsiinykh tekhnolohii: sutnist ta znachennia u rozvytku vitchyznianoi ekonomiky. URL: http://ir.znau. edu.ua/bitstream/123456789/4262/3/Znptdau_2012_2_199_208.pdf.18. Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 14 veresnia 2006 roku № 143-V. URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

19. Rodionova I. V. Osnovni formy ta etapy zdiisnennia transferu tekhnolohii promyslovykh pidpryiemstv. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu. № 3 (15), 2012. S. 59–64. URL: https://web.znu.edu.ua/ herald//issues/2012/eco-3-2012/059-64.pdf.

20. Bilous O. Yu. Derzhavne rehuliuvannia u sferi transferu znan ta tekhnolohii yak chynnyk innovatsiinoho rozvytku ekonomiky Ukrainy. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen. Vypusk 2 (57), 2015. S. 100–107.

URL:  http://vsed.oneu.edu.ua/collections/2015/57/pdf/100-107.pdf.

21. Hromov H. Sfera» tekhnolohyy. URL: http://www.wdigest.ru /nir_ sphere.htm.

22. Osnovni tekhnolohichni poniattia ta vyznachennia. URL: https://lektsii.org/ 5-62188.html.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Статті