ПРАВОВІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СПОРТИВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Дмитро Дорошенко науковий співробітник відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України https://orcid.org/0000-0001-5305-617X

DOI:

https://doi.org/10.33731/22021.236562

Анотація

Ключові слова: спортивна діяльність, правове регулювання спортивної діяльності,
закони тимчасової дії, паразитичний маркетинг, право на образ, іміджеві права,
локальна нормотворчість

У статті міститься огляд нормативно-правових актів, що регулюють відносини у спор-
тивній діяльності в розрізі використання об’єктів права інтелектуальної власності у сфері
спорту. На основі аналізу законодавства України, міжнародних договорів і особливостей
локальної нормотворчості визначено проблемні аспекти розпорядження об’єктами права
інтелектуальної власності у вітчизняному спорті. Окреслено світові тенденції, що роз-
кривають специфіку використання об’єктів права інтелектуальної власності у спорті та
повинні стати орієнтиром для законодавця та спортивних організацій України.

Список використаних джерел:

1. Clark J. Changing the game. Outlook for the global sports market to 2015. PriceWaterhouseCoopers. 2011. P. 40

URL: https://www.pwc.com/gx/en/hospitality-leisure/pdf/changing-the-game-outlook-for-the-global-sports-market-to-2015.pdf (дата звернення 30.04.2021).

2. Лавренюк О. Ю. Цивільно-правове регулювання відносин інтелектуальної власності у сфері спорту : дис. … канд. юрид. наук. Одеса, 2019. 236 с.

3. Про фізичну культуру і спорт : Закон України від 24.12.93 № 3809-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 14. С. 80.

4. Про підтримку олімпійського, паралімпійського руху та спорту вищих досягнень в Україні : Закон України від 14.09.2000 № 1954-III. Відомості Верховної Ради України. 2000. № 43. С. 370.

5. Про антидопінговий контроль у спорті : Закон України від 07.02.2017 № 1835-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2017. № 11. С. 102.

6. Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні : Закон України від 19.04.2007 № 962-V. Відомості Верховної Ради України. 2007. № 31. С. 405.

7. WIPO. Sport & IP — Licenses and Sponsorships in Sport. URL: http://www.wipo.int/ip-sport/en/licenses.html (дата звернення 08.04.2021).

8. Дорошенко Д. О. Захист від паразитичного маркетингу як один з пріоритетів спортивного права України / Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Спортивне право України: сучасний стан і перспективи розвитку» (19 жовтня 2018 року). Навчально-науковий «Центр спортивного права», Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2018. C. 74.

9. Brazil. General Law of the World Cup. Law No. 12.663 of June 5, 2012

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/335085 (дата звернення 08.04.2021).

10. Cape Town, South Africa. 2010 FIFA World Cup By-law, 2009. Published in Province of Western Cape: Provincial Gazette no. 6594 on 16 January 2009

URL: https://openbylaws.org.za/za-cpt/act/by-law/2009/2010-fifa-world-cup/eng/ (дата звернення 30.03.2021).

11. Про забезпечення охорони та захисту прав інтелектуальної власності УЄФА під час проведення в Україні фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА та Ліги чемпіонів УЄФА серед жінок сезону 2017/2018 : Закон України від 22.05.2018 № 2444-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2018. № 22. С. 194.

12. Major Events Management Act 2007. Public Act 2007 No 35. Date of assent 28 August 2007. URL: https://www.legislation.govt.nz/act/public/2007/0035/latest/DLM411987.html (дата звернення 30.03.2021).

13. Організація Обʼєднаних Націй. Найробський договір про охорону Олімпійського символу (Найробі, 26 вересня 1981 року). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_995#Text (дата звернення 30.03.2021).

14. Міжнародний Олімпійський комітет. Олімпійська хартія 2020 - DidWeDe, Лозанна, Швейцарія. URL: http://noc-ukr.org/about/officialdocuments/olimpiyska-khartiya/ (дата звернення 30.03.2021).

15. Parrish R. Sports law and policy in the European Union. Manchester University Press. 2003. P. 271.

16. World Athletics. Book C - C2. TECHNICAL RULES (In force from 1 November 2019 and amended on 31 January 2020)

URL: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules (дата звернення 30.03.2021).

17. Венедиктов В. С. Трудовое право Украины (Общая часть). Харьков : НУВД, 2004. С. 187.

18. University of New Hampshire - Franklin Pierce School of Law. IP Mall. PREMIER LEAGUE CONTRACT URL: https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/hosted_resources/SportsEntLaw_Institute/Agent%20Contracts%20Between%20Players%20&%20Their%20Agents/6_PREMIER%20LEAGUE%20PLAYERS%20CONTRACT.pdf (дата звернення 30.03.2021).

19. Галузева Угода між Громадською спілкою «Федерація футболу України», Об’єднанням професіональних футбольних клубів України «Прем’єр-Ліга», об’єднанням футбольних клубів «Професіональна футбольна ліга України», та Всеукраїнською професійною спілкою «Футбол України», Всеукраїнською асоціацією футболістів-професіоналів у сфері професіонального футболу України на 2017-2022 роки.  Київ-2017. URL: http://dev.pfl.ua/docs/07d3098c0649d1810a8a75fb1f1740a7.pdf (дата звернення 30.03.2021).

20. Федерація футболу України. РЕГЛАМЕНТ Федерації футболу України зі статусу і трансферу футболістів. Київ-2018 URL: https://uaf.ua/about-ffu/library  (дата звернення 30.03.2021).

21. The Football Association Premier League L.imited. Handbook Season 2020/21 URL: https://resources.premierleague.com/premierleague/document/

2020/09/11/dc7e76c1-f78d-45a2-be4a-4c6bc33368fa/2020-21-PL-Handbook-110920.pdf (дата звернення 30.03.2021).

22. Turkish Airlains EoroLeague. EUROLEAGUE BYLAWS. URL: https://www.euroleague.net/rs/85b6m5hxnomx8xap/84bd1f8d-134d-42a0-a8ee-cd688d29aaa2/d0c/filename/201718elbylaws.pdf (дата звернення 30.03.2021).

=====================

1. Clark J. Changing the game. Outlook for the global sports market to 2015. PriceWaterhouseCoopers. 2011. P. 40

URL: https://www.pwc.com/gx/en/hospitality-leisure/pdf/changing-the-game-outlook-for-the-global-sports-market-to-2015.pdf (data zvernennia 30.04.2021).

2. Lavreniuk O. Yu. Tsyvilno-pravove rehuliuvannia vidnosyn intelektualnoi vlasnosti u sferi sportu : dys. … kand. yuryd. nauk. Odesa, 2019. 236 s.

3. Pro fizychnu kulturu i sport : Zakon Ukrainy vid 24.12.93 № 3809-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 14. S. 80.

4. Pro pidtrymku olimpiiskoho, paralimpiiskoho rukhu ta sportu vyshchykh dosiahnen v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 14.09.2000 № 1954-III. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2000. № 43. S. 370.

5. Pro antydopinhovyi kontrol u sporti : Zakon Ukrainy vid 07.02.2017 № 1835-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2017. № 11. S. 102.

6. Pro orhanizatsiiu ta provedennia finalnoi chastyny chempionatu Yevropy 2012 roku z futbolu v Ukraini : Zakon Ukrainy vid 19.04.2007 № 962-V. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2007. № 31. S. 405.

7.       WIPO. Sport & IP — Licenses and Sponsorships in Sport. URL: http://www.wipo.int/ip-sport/en/licenses.html (data zvernennia 08.04.2021).

8. Doroshenko D. O. Zakhyst vid parazytychnoho marketynhu yak odyn z priorytetiv sportyvnoho prava Ukrainy / Tezy dopovidei mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Sportyvne pravo Ukrainy: suchasnyi stan i perspektyvy rozvytku» (19 zhovtnia 2018 roku). Navchalno-naukovyi «Tsentr sportyvnoho prava», Zaporizkyi natsionalnyi universytet, Zaporizhzhia, 2018. C. 74.

9. Brazil. General Law of the World Cup. Law No. 12.663 of June 5, 2012

URL: https://wipolex.wipo.int/en/text/335085 (data zvernennia 08.04.2021).

10. Cape Town, South Africa. 2010 FIFA World Cup By-law, 2009. Published in Province of Western Cape: Provincial Gazette no. 6594 on 16 January 2009

URL: https://openbylaws.org.za/za-cpt/act/by-law/2009/2010-fifa-world-cup/eng/ (data zvernennia 30.03.2021).

11. Pro zabezpechennia okhorony ta zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti UIeFA pid chas provedennia v Ukraini finalnykh matchiv Lihy chempioniv UIeFA ta Lihy chempioniv UIeFA sered zhinok sezonu 2017/2018 : Zakon Ukrainy vid 22.05.2018 № 2444-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2018. № 22. S. 194.

12. Major Events Management Act 2007. Public Act 2007 No 35. Date of assent 28 August 2007. URL: https://www.legislation.govt.nz/act/public/2007/0035/latest/DLM411987.html (data zvernennia 30.03.2021).

13. Orhanizatsiia Obʼiednanykh Natsii. Nairobskyi dohovir pro okhoronu Olimpiiskoho symvolu (Nairobi, 26 veresnia 1981 roku). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_995#Text (data zvernennia 30.03.2021).

14. Mizhnarodnyi Olimpiiskyi komitet. Olimpiiska khartiia 2020 - DidWeDe, Lozanna, Shveitsariia. URL: http://noc-ukr.org/about/officialdocuments/olimpiyska-khartiya/ (data zvernennia 08.04.2021).

15. Parrish R. Sports law and policy in the European Union. Manchester University Press. 2003. P. 271.

16. World Athletics. Book C - C2. TECHNICAL RULES (In force from 1 November 2019 and amended on 31 January 2020)

URL: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/documents/book-of-rules (data zvernennia 30.03.2021).

17. Venedyktov V. S. Trudovoe pravo Ukraynы (Obshchaia chast). Kharkov : NUVD, 2004. S. 187.

18. University of New Hampshire - Franklin Pierce School of Law. IP Mall. PREMIER LEAGUE CONTRACT URL: https://ipmall.law.unh.edu/sites/default/files/hosted_resources/SportsEntLaw_Institute/Agent%20Contracts%20Between%20Players%20&%20Their%20Agents/6_PREMIER%20LEAGUE%20PLAYERS%20CONTRACT.pdf (data zvernennia 30.03.2021).

19. Haluzeva Uhoda mizh Hromadskoiu spilkoiu «Federatsiia futbolu Ukrainy», Obiednanniam profesionalnykh futbolnykh klubiv Ukrainy «Premier-Liha», obiednanniam futbolnykh klubiv «Profesionalna futbolna liha Ukrainy», ta Vseukrainskoiu profesiinoiu spilkoiu «Futbol Ukrainy», Vseukrainskoiu asotsiatsiieiu futbolistiv-profesionaliv u sferi profesionalnoho futbolu Ukrainy na 2017-2022 roky.  Kyiv-2017. URL: http://dev.pfl.ua/docs/07d3098c0649d1810a8a75fb1f1740a7.pdf (data zvernennia 30.03.2021).

20. Federatsiia futbolu Ukrainy. REHLAMENT Federatsii futbolu Ukrainy zi statusu i transferu futbolistiv. Kyiv-2018 URL: https://uaf.ua/about-ffu/library  (data zvernennia 30.03.2021).

21. The Football Association Premier League L.imited. Handbook Season 2020/21 URL: https://resources.premierleague.com/premierleague/document/2020/09/11/dc7e76c1-f78d-45a2-be4a-4c6bc33368fa/2020-21-PL-Handbook-110920.pdf (data zvernennia 30.03.2021).

22. Turkish Airlains EoroLeague. EUROLEAGUE BYLAWS. URL: https://www.euroleague.net/rs/85b6m5hxnomx8xap/84bd1f8d-134d-42a0-a8ee-cd688d29aaa2/d0c/filename/201718elbylaws.pdf (data zvernennia 30.03.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-07-06

Номер

Розділ

Статті