ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ РЕКЛАМНИХ АГЕНТСТВ У КОНТЕКСТІ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Надія Федорова науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Україна https://orcid.org/0000-0001-5490-1259

DOI:

https://doi.org/10.33731/32021.239562

Анотація

Ключові слова: реклама, правове регулювання, суб’єкти рекламної діяльності, права
споживачів, рекламне законодавство, прихована реклама, порівняльна реклама

 

У статті розкрито правові засади регулювання реклами, відносини між суб’єктами
рекламної діяльності в контексті права інтелектуальної власності, правове регулю-
вання відносин у сфері реклами, зокрема розглянуто види договорів у рекламній
діяльності. Обґрунтовано необхідність удосконалення правового регулювання рек-
ламної діяльності. Розглянуто специфіку правовідносин, що виникають у зв’язку зі
створенням та розповсюдженням реклами. Досліджено аспекти немайнових прав
інтелектуальної власності (права на ім’я та права на збереження цілісності твору).

Список використаних джерел

1.      Цивільний Кодекс України від 16.01.2003 р. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40−44. С. 356.

2.      Про авторське право та суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. С. 64.

3.      Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 07.06.1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. С. 164.

4.      Про рекламу : Закон України від 03.07.1996 року. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 39. С. 181.

5.      Порядок накладення штрафів за порушення законодавства про рекламу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.2004 р. № 693. Офіційний вісник України. 2004. № 21. С. 1440.

6.      Штефан О. О., Штефан А. С. Авторське право і суміжні права у рекламі : монографія. Київ : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2009. 148 с.

7.      Визначення реклами. URL: http: www.advertising-reality.ru.

8.      Гура М. Реклама як об’єкт авторського права. Юридична газета. 2004. № 17.

9.      Пирогова В. В. Исчерпание прав на товарный знак. Патенты и лицензии. 2001. № 2. С. 40–45.

10.    Реклама за кордоном : пер. з англ. ; уклад. Сидельников І. С. Москва : Прогрес, 2000.

Сендідіс Ч., Фрайбургер В., Ротцолл К. Реклама: теорія і практика. Москва : Прогрес, 2003. С. 342.

11.    Ромат Є. В. Реклама. Історія, теорія, практика. Москва : Прогрес, 2001. С. 94.

=============================

1.      Tsyvilnyi Kodeks Ukrainy vid 16.01.2003 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40−44. S. 356.

2.      Pro avtorske pravo ta sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 13. S. 64.

3.      Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 07.06.1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 36. S. 164.

4.      Pro reklamu : Zakon Ukrainy vid 03.07.1996 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 39. S. 181.

5.      Poriadok nakladennia shtrafiv za porushennia zakonodavstva pro reklamu, zatverdzhenyi postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26.05.2004 r. № 693. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2004. № 21. S. 1440.

6.      Shtefan O. O., Shtefan A. S. Avtorske pravo i sumizhni prava u reklami : monohrafiia. Kyiv : TOV «Lazuryt-Polihraf», 2009. 148 s.

7.      Vyznachennia reklamy. URL: http: www.advertising-reality.ru.

8.      Hura M. Reklama yak obiekt avtorskoho prava. Yurydychna hazeta. 2004. № 17.

9.      Pyrohova V. V. Yscherpanye prav na tovarnыi znak. Patentы y lytsenzyy. 2001. № 2. S. 40–45.

10.    Reklama za kordonom : per. z anhl. ; uklad. Sydelnykov I. S. Moskva : Prohres, 2000.

Sendidis Ch., Fraiburher V., Rottsoll K. Reklama: teoriia i praktyka. Moskva : Prohres, 2003. S. 342.

11.    Romat Ye. V. Reklama. Istoriia, teoriia, praktyka. Moskva : Prohres, 2001. S. 94.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

Статті