ВІДЕОГРА У СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ПОНЯТТЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ

Автор(и)

  • Анатолій Кодинець завідувач кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Київського національного універ- ситету ім. Тараса Шевченка; науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, доктор юридичних наук, доцент, Україна https://orcid.org/0000-0002-0954-1474
  • Арсен Мурашко Аспірант кафедри права інтелектуальної власності та інформаційного права Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, Україна https://orcid.org/0000-0003-2545-4968

DOI:

https://doi.org/10.33731/32021.239584

Анотація

Ключові слова: відеогра, право інтелектуальної власності, комп’ютерна програма,
програмне забезпечення, цифрова інформація, електронна інформація, мультимедій-
ний твір, аудіовізуальний твір

Стаття присвячена дослідженню суттєвих для правового захисту особливостей
відеогри як об’єкта права інтелектуальної власності. Висвітлено доцільність викори-
стання понять, закріплених в українському законодавстві для визначення комп’ютер-
ної програми, аудіовізуального твору, електронної (цифрової) інформації, стосовно
поняття «відеогра». Порівняно поняття «відеогра» із суміжним поняттям «мультиме-
дійний твір». Особливу увагу приділено зв’язкам компонентів відеогри між собою та
самою відеогрою, складності побудови режиму охорони інтелектуальної власності. На
основі проведеного дослідження зроблено висновок про те, що відсутність законодав-
чої фіксації визначення поняття «відеогра» негативно позначається на охороні відео-
ігрових продуктів існуючим режимом захисту комп’ютерних програм як літературних
творів. Запропоновано визначення відеогри, що відповідає сучасним вимогам суспіль-
ства та відеоігрової індустрії.

Список використаних джерел

.         Деникин А. А. В защиту видеоигр. Обсерватория культуры. 2014 (3). URL: https://observatoria.rsl.ru/jour/article/view/49?locale=r u_RU (дата звернення: 11.05.2021).

2.      Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-ХII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (дата звернення: 11.05.2021).

3.      Про державну підтримку у кінематографії : Закон України від 23.03.2017 № 1977-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-19 (дата звернення: 11.05.2021).

4.      Петренко С. А. Доцільність охорони вихідного коду комп’ютерної програми  як комерційної таємниці. Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць. Випуск 9. / редкол. : О. П. Орлюк та ін.  Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазурит-Поліграф, 2011. 288 с.

5.      Петренко С. А. Правова охорона комп’ютерної програми як об’єкта інтелектуальної власності: шляхи розвитку. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I2 1DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10psavsr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 (дата звернення: 11.05.2021).

6.      Тітаренко В. В. Визначення «комп’ютерні програми» у праві інтелектуальної власності. Актуальні проблеми держави і права. 2008. С. 54−58.

7.      Харабуга Ю. С. Актуальні питання експертного дослідження ліцензійності програмного забезпечення. Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. 2014. Випуск 14. С. 410−417.

8.      Stamatoudi I. A. (2003). Copyright and Multimedia Products. A Comparative Analysis.(317 p.) Cambridge University Press: Publisher.

9.      Stein, J. (2015). The Legal Nature of Video Games - Adapting Copyright Law to Multimedia. Volume 2. Issue 1. Press Start URL: https://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/view/25 (дата звернення: 11.05.2021).

10.    Model provisions on the protection of computer software. Prepared by the international bureau of the world intellectual property organisation. Geneva, 1978. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo_pub_120_1978_01.pdf (дата звернення: 11.05.2021).

11.    Vaidhyanathan S. (2001). Copyrights and copywrongs. The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity. (243 p.) New York University Press: Publisher.

12.    Top 100 countries in terms of video game revenue. Ukraine is in 46th place. URL: https://ain.ua/en/2019/03/29/top-100-countries-in-terms-of-video-game-re v-enue/ (дата звернення: 11.05.2021).

13.    Törvénya szerzői jogról LXXVI. Évi 1999. URL: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV (дата звернення: 11.05.2021).

14.    Video game market value worldwide from 2012 to 2023 (in billion U.S. dollars). URL: https://www.statista.com/statistics/292056/video-game-market-v alue-world-wide/ (дата звернення: 11.05.2021).

======================

1.       Denykyn A. A. V zashchytu vydeoyhr. Observatoryia kulturы. 2014 (3). URL: https://observatoria.rsl.ru/jour/article/view/49?locale=r u_RU (data zvernennia: 11.05.2021).

2.      Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 № 3792-KhII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text (data zvernennia: 11.05.2021).

3.      Pro derzhavnu pidtrymku u kinematohrafii : Zakon Ukrainy vid 23.03.2017 № 1977-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1977-19 (data zvernennia: 11.05.2021).

4.      Petrenko S. A. Dotsilnist okhorony vykhidnoho kodu kompiuternoi prohramy  yak komertsiinoi taiemnytsi. Pytannia intelektualnoi vlasnosti : zb. nauk. prats. Vypusk 9. / redkol. : O. P. Orliuk ta in.  Kyiv : NDI IV NAPrNU, Lazuryt-Polihraf, 2011. 288 s.

5.      Petrenko S. A. Pravova okhorona kompiuternoi prohramy yak obiekta intelektualnoi vlasnosti: shliakhy rozvytku. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I2 1DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10psavsr.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1 (data zvernennia: 11.05.2021).

6.      Titarenko V. V. Vyznachennia «kompiuterni prohramy» u pravi intelektualnoi vlasnosti. Aktualni problemy derzhavy i prava. 2008. S. 54−58.

7.      Kharabuha Yu. S. Aktualni pytannia ekspertnoho doslidzhennia litsenziinosti prohramnoho zabezpechennia. Teoriia ta praktyka sudovoi ekspertyzy i kryminalistyky. 2014. Vypusk 14. S. 410−417.

8.      Stamatoudi I. A. (2003). Copyright and Multimedia Products. A Comparative Analysis.(317 p.) Cambridge University Press: Publisher.

9.      Stein, J. (2015). The Legal Nature of Video Games - Adapting Copyright Law to Multimedia. Volume 2. Issue 1. Press Start URL: https://press-start.gla.ac.uk/index.php/press-start/article/view/25 (data zvernennia: 11.05.2021).

10.    Model provisions on the protection of computer software. Prepared by the international bureau of the world intellectual property organisation. Geneva, 1978. URL: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/copyright/120/wipo_pub_120_1978_01.pdf (data zvernennia: 11.05.2021).

11.    Vaidhyanathan S. (2001). Copyrights and copywrongs. The Rise of Intellectual Property and How It Threatens Creativity. (243 p.) New York University Press: Publisher.

12.    Top 100 countries in terms of video game revenue. Ukraine is in 46th place. URL: https://ain.ua/en/2019/03/29/top-100-countries-in-terms-of-video-game-re v-enue/ (data zvernennia: 11.05.2021).

13.    Törvénya szerzői jogról LXXVI. Évi 1999. URL: https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99900076.TV (data zvernennia: 11.05.2021).

14.    Video game market value worldwide from 2012 to 2023 (in billion U.S. dollars). URL: https://www.statista.com/statistics/292056/video-game-market-v alue-world-wide/ (data zvernennia: 11.05.2021).

 

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

Статті