ПРОЦЕСУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУДОМ ЕФЕКТИВНОГО СПОСОБУ ЗАХИСТУ В ЦИВІЛЬНИХ СПРАВАХ

Автор(и)

  • Андрій Шабалін кандидат юридичних наук, керівник сектору узагальнення експертної та судової практики Центру експертних досліджень НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, адвокат, Україна https://orcid.org/0000-0001-8536-5081

DOI:

https://doi.org/10.33731/32021.239585

Анотація

Ключові слова: цивільно-процесуальний захист, суд, ефективний спосіб захисту,
цивільний процес

Статтю присвячено дослідженню цивільно-процесуальних аспектів застосування
обрання судом належного та ефективного способу захисту порушеного права в рамках
власної судової дискреції. Приділено увагу дослідженню правової природу цивільно-
правового захисту, вивчено існуючі доктринальні позиції, нормативну базу в рамках
обраної теми. Встановлено особливості реалізації судом дискреційних повноважень
щодо застосування ефективного способу захисту порушеного приватного права.
Визначено межі застосування означеної дискреції в рамках вирішення цивільної
справи. У підсумку знайшли своє визначення основні критерії обрання судом ефек-
тивного способу правового захисту.

Список використаних джерел

1.      Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів: Закон України від 03.10.2017 року № 2147-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#n2 (дата звернення: 23.05.2021).

2.      Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 № 1618-ІV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (дата звернення: 23.05.2021).

3.      Про судоустрій і статус суддів : Закон України від 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (дата звернення: 23.05.2021).

4.      Костянтин Гусаров. Функціональні повноваження суду в стадії розгляду цивільної справи та проблема заочного рішення. URL : https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9627/1/Gusarov_136-142.pdf (дата звернення: 23.05.2021).

5.      Шабалін А. В. Цивільно-правовий захист права інтелектуальної власності: теоретичні та практичні аспекти Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 5. С. 155−163.

6.      Потапенко А. В. Визначення судом ефективного способу захисту приватного права та інтересу, який не суперечить закону. Наукова робота на здобуття першого наукового ступеню – доктора філософії за спеціальністю 081 — Право. Анатоція / Наук.-дослід. інст. підприєм. і права ім. акад. Ф. Г. Бурчака НАПрН України. Анотація. 16 с. URL :  https://drive.google.com/file/d/1XmY818RmFnk83YaPCZLEJ97bm_DaECjB/view (дата звернення: 23.05.2021).

7. Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод : ратифіковано Законом України від 17.07.97 № 475/97-ВР. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (дата звернення: 23.05.2021).

==============================

1.      Pro vnesennia zmin do Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Tsyvilnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy, Kodeksu administratyvnoho sudochynstva Ukrainy ta inshykh zakonodavchykh aktiv : Zakon Ukrainy vid 03.10.2017 roku № 2147-VIII. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2147%D0%B0-19#n2 (data zvernennia: 11.07.2021).

2.      Tsyvilnyi protsesualnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 18.03.2004 № 1618-IV. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1618-15 (data zvernennia: 23.05.2021).

3.      Pro sudoustrii i status suddiv : Zakon Ukrainy vid 02.06.2016 № 1402-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1402-19#Text (data zvernennia: 23.05.2021).

4.      Kostiantyn Husarov. Funktsionalni povnovazhennia sudu v stadii rozghliadu tsyvilnoi spravy ta problema zaochnoho rishennia. URL : https://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/9627/1/Gusarov_136-142.pdf (data zvernennia: 23.05.2021).

5.      Shabalin A. V. Tsyvilno-pravovyi zakhyst prava intelektualnoi vlasnosti: teoretychni ta praktychni aspekty Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2020. № 5. S. 155−163.

6.      Potapenko A. V. Vyznachennia sudom efektyvnoho sposobu zakhystu pryvatnoho prava ta interesu, yakyi ne superechyt zakonu. Naukova robota na zdobuttia pershoho naukovoho stupeniu – doktora filosofii za spetsialnistiu 081 — Pravo. Anatotsiia / Nauk.-doslid. inst. pidpryiem. i prava im. akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy. Anotatsiia. 16 s. URL :  https://drive.google.com/file/d/1XmY818RmFnk83YaPCZLEJ97bm_DaECjB/view (data zvernennia: 11.07.2021).

7. Konventsiiu pro zakhyst prav liudyny i osnovopolozhnykh svobod : ratyfikovano Zakonom Ukrainy vid 17.07.97 № 475/97-VR. URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_004#Text (data zvernennia: 23.05.2021).

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-09-07

Номер

Розділ

Статті