АВТОРСЬКЕ ПРАВО ТА ОСНОВНІ ПРАВА НА СВОБОДУ ІНФОРМАЦІЇ, ПРЕСИ: СУДОВА ПРАКТИКА ЄС

Автор(и)

 • Валентина Троцька завідувачка сектору суміжних прав відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7579-1877

DOI:

https://doi.org/10.33731/42021.243116

Анотація

Ключові слова: авторське право, свобода інформації, ЗМІ, винятки та обмеження
прав, вільне використання творів з інформаційною метою, цитування, гіперпосилання

У статті висвітлено питання практичного застосування норм законодавства, шо
перебувають на перетині двох прав: авторського права та права на свободу інформа-
ції, преси. Здійснено аналіз судових рішень справ Spiegel Online GmbH v. Volker Bec
тощо, які розглядалися судами Німеччини, а також Європейським судом (рішення від
29 липня 2019 року). Детально досліджено розʼяснення суду щодо застосування норм
європейського та німецького законодавства про авторське право в частині винятків та
обмежень цих прав з інформаційною метою. Проаналізовано рекомендації
Європейського суду про допустимість вільного цитування за допомогою гіперпосилання. Здійснено порівняння норм європейського, німецького та українського законодавства у сфері авторського права в контексті обмежень майнових авторських прав, спрямованих на недопущення барʼєрів у свободі інформації, що висвітлюється ЗМІ.

 

Список використаних джерел / List of references

 

 1. Spiegel Online Gmbh v. Фолькера Бека С-516/17. ECLI: EU: C: 2019: 625. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216543&pageIndex=0&doclang=EN.
 2. Funke Medien NRW GmbH v. Bundesrepublik Deutschland C-469/17. ECLI: ЄС: C: 2019. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=

OJ:C:2017:382:TO.

 1. Spiegel Online GmbH v. Volker Beck. URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/

cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr

=107380&pos=0&anz=1.

 1. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.

URL: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/.

 1. Рішення Європейського суду з прав людини. Судова справа «Газета «Україна-центр» проти України. Заява № 16695/04 від 15 липня 2010 року.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_594#Text.

 1. Директива ЄС 2001/29/ЄС Європейського парламенту та Ради від 22 травня 2001 року про гармонізацію певних аспектів авторського права та суміжних прав у інформаційному суспільстві (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society) OJL 167, 22.6.2001, p. 10−19.
 2. Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas v. Ralf Hütter, Florian Schneider Esleben Case C 476/17 29 July 2019. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0476&from=EN.
 3. Хартія основоположних прав Європейського Союзу.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text.

===================================

 1. Spiegel Online Gmbh v. Folkera Beka S-516/17. ECLI: EU: C: 2019: 625. URL: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=216543&pageIndex=0&doclang=EN.
 2. Funke Medien NRW GmbH v. Bundesrepublik Deutschland C-469/17. ECLI: YeS: C: 2019. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=

OJ:C:2017:382:TO.

 1. Spiegel Online GmbH v. Volker Beck. URL: http://juris.bundesgerichtshof.de/

cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bgh&Art=en&nr

=107380&pos=0&anz=1.

 1. Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte.

URL: https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/.

 1. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny. Sudova sprava «Hazeta «Ukraina-tsentr» proty Ukrainy. Zaiava № 16695/04 vid 15 lypnia 2010 roku.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/974_594#Text.

 1. Dyrektyva YeS 2001/29/IeS Yevropeiskoho parlamentu ta Rady vid 22 travnia 2001 roku pro harmonizatsiiu pevnykh aspektiv avtorskoho prava ta sumizhnykh prav u informatsiinomu suspilstvi (Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society) OJL 167, 22.6.2001, p. 10−19.
 2. Pelham GmbH, Moses Pelham, Martin Haas v. Ralf Hütter, Florian Schneider Esleben Case C 476/17 29 July 2019. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:62017CJ0476&from=EN.
 3. Khartiia osnovopolozhnykh prav Yevropeiskoho Soiuzu. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_524#Text.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-25

Номер

Розділ

Статті