ОСОБЛИВОСТІ РОЗШИРЕНОГО КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ ОБ’ЄКТАМИ АВТОРСЬКОГО ПРАВА І (АБО) СУМІЖНИХ ПРАВ ЗА ОНОВЛЕНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Олександр Костів аспірант НДІ приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7147-4287

DOI:

https://doi.org/10.33731/42021.243117

Анотація

Ключові слова: розширене колективне управління, авторське право і суміжні
права, організація, акредитація, винагорода, відкликання прав

У статті досліджуються особливості розширеного колективного управління об’єкта-
ми авторського права і (або) суміжних прав. Аналізуючи сфери розширеного колек-
тивного управління, автор робить висновок про вірність позиції законодавця в питан-
ні завершеності переліку таких сфер. Значна увага в дослідженні приділена питан-
ням основних та додаткових організацій колективного управління, їх правовому ста-
тусу та аналізу категорії «конфлікт інтересів» в системі колективного управління.

Список використаних джерел / List of references

1.       Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 № 3792-XII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 13. Ст. 64.

 

2.       Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав : Закон України від 15.05.2018 № 2415-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2018. № 32. Ст. 242.

 

3.       Різка М. Правовідносини «ОКУ — правовласник». Особливості правового регулювання. Договірні нюанси.  URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/

 

magazine_article/EA011811.

 

4.       Тарнавська А. Н. До питання про юридичний статус особи. Адвокат. 2009. № 3 (102). С. 26−29.

 

5.       Общая теория государства и права: Академический курс: 2 т. / под ред. М. Н. Марченко. Т.1. Теория государства. Москва, 1998.

 

6.       Комаров С. А. Общая теория государства и права : курс лекций. Москва, 1996.

================================================

1.       Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 № 3792-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 13. St. 64.

 

2.       Pro efektyvne upravlinnia mainovymy pravamy pravovlasnykiv u sferi avtorskoho prava i (abo) sumizhnykh prav : Zakon Ukrainy vid 15.05.2018 № 2415-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2018. № 32. St. 242.

 

3.       Rizka M. Pravovidnosyny «OKU — pravovlasnyk». Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia. Dohovirni niuansy. 

 

URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA011811.

 

4.       Tarnavska A. N. Do pytannia pro yurydychnyi status osoby. Advokat. 2009. № 3 (102). S. 26−29.

 

5.       Obshchaia teoryia hosudarstva y prava: Akademycheskyi kurs : 2 t. / pod red. M. N. Marchenko. T.1. Teoryia hosudarstva. Moskva, 1998.

 

6.       Komarov S. A. Obshchaia teoryia hosudarstva y prava : kurs lektsyi. Moskva, 1996.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-25

Номер

Розділ

Статті