МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПАТЕНТНОГО ЛАНДШАФТУ В СИСТЕМІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Автор(и)

 • Олександр Бутнік-Сіверський головний науковий співробітник економіко-правового відділу Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності НАПрН України, доктор економічних наук, професор, академік АТН України та академік УАН, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-2492-231X
 • Геннадій Андрощук головний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидат економічних наук, доцент, судовий експерт, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0781-9740

DOI:

https://doi.org/10.33731/42021.243178

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, національна інтелектуальна безпека,
методологія дослідження, патентний ландшафт, порівняльна економічна статистика

У статті досліджується інтелектуальна національна безпека у безпекознавстві як
новий напрям розвитку, яка потребує розроблення теоретико-методологічних засад
при отриманні результатів, що фіксуються в ході обґрунтування реальних зовнішніх
та внутрішніх загроз. Аргументована потреба поглибленого дослідження розвитку діє-
вої методології інтелектуальної національної безпеки, до якої віднесено методи
патентного ландшафту, що обумовило мету дослідження, якою стала методологія
патентного ландшафту щодо економічної природи та закономірностей розвитку інте-
лектуальної національної безпеки у напрямі протидії внутрішнім та зовнішнім загро-
зам. Зазначено, що патентний ландшафт не є інструментом, який має ознаки завер-
шеності, а розглядається як методологія дослідження, що включає методики здій-
снення пошуку та аналізу, оцінки отриманих результатів та їх ефективності впливу.
Розглядається методологія дослідження патентного ландшафту для цілей інтелекту-
альної національної безпеки, яка спрямована на узагальнення методичних підходів
для різних завдань протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам у системі інтелекту-
альної національної безпеки, включає технологічний аналіз, конкурентний аналіз,
територіальний аналіз і аналіз патентного портфоліо (запатентованих інтелектуаль-
них активів) конкретної компанії або компаній та потребує конкретного методичного
забезпечення і стандартизації звітування, а в окремих випадках встановлення нор-
мативів або змістовних обмежень. Методологія розглядається як масштабний варіант
патентного пошуку та під кутом реального стану і перспективи трансформаційних
процесів у напрямі дослідження загроз національній безпеці з використанням відо-
мих світових баз патентної статистики та порівняльної економічної статистики для
виявлення переваг або марнотратства фінансових і матеріальних ресурсів

 

Список використаних джерел / List of references

 

 1. Ревак І. О. Інтелектуальна безпека — невідʼємна складова інформаційної безпеки України. UNR:http://cybersafetyunit.com/intellektualnaya-bezopasnost-neotemlemaya-sostavlyayushhaya-informatsionnoy-bezopasnosti-ukrainyi/.
 2. Лозова Г. М. Інтелектуальна безпека держави в системі конкурентоспроможності національної економіки / Г. М. Лозова, Б. В. Шорубалко. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20(2). С. 102−106. UNR: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018 _20%282%29__23.
 3. Shirley Ann Jackson. Intellectual Security and the Quiet Crisis. Jan. 2017.

URL: http://www.rpi. edu/president.

 1. Мокій А. І. Загрози інтелектуальній безпеці держави в умовах посилення еміграційних процесів. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. / А. І. Мокій, О. І. Дацко, А. М. Шехлович. 2013. Вип. 3. С. 283–301.
 2. ДСТУ 3575-97. Державний стандарт України. Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. Вид. офіц. Київ. URL:https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02.
 3. Методические рекомендации по подготовке отчетов о патентном обзоре (патентный ландшафт). Утверждено приказом Роспатента от 23 января 2017 года № 8. URL:https://docs.cntd.ru/document/456040849.
 4. Czajkowki A. Patent Landscape Reports: Introduction and WIPOProject / Форум «Инновационный потенциал России». Москва, 24–26.04.2013 г. Роспатент, ФИПС; ВОИС. Москва : ФИПС, 2013.
 5. Trippe A.The Art of Patent Landscape – Guest Post by Aalt van de Kuilen. 16 March 2015 URL: patinformatics.com.>the-art-of-patent-landscaping…
 6. Patent L and scape Reports WIPO.

URL: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html.

 1. Андрощук Г.О. Патентний ландшафт — стратегічний інструмент інноваційного розвитку (на прикладі 3D-друку). Наука та наукознавство. 2017. № 2 (95). С. 52–68.
 2. Андрощук Г. О., Кваша Т. К. Патентний ландшафт як інструмент прогнозування світових технологічних трендів: сфера озброєння та військової техніки. Наука, технології, інновації. № 4. 2019. С. 28–40.
 3. Організація економічного співробітництва та розвитку. URL: https://mfa. gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku.
 4. Андрощук Г. О., Кваша Т. К. Патентний ландшафт як інструмент аналітики інтелектуальної власності (на прикладі аналізу сфери військових технологій). Питання інтелектуальної власності : зб. наук. праць / за ред. к.е.н. Г. О. Андрощука ; НДІ ІВ НАПрН України. Випуск 18. Київ : Інтерсервіс, 2021. С.94−105.
 5. Хто очолює гонку патентів у сфері 5G? Аналіз патентного ландшафту та вдосконалення стандартів SEP. URL: https://www.huawei. com/ua/news/ua/2021/20210301.
 6. Fact finding study on patents declared to the 5G standard The study was officially commissioned by the German BMWi - Federal Ministry for Economic Affairs and Energy January 2020. URL:https://www.iplytics.com/wp-content/ uploads/2020/02/5G-patent-study_TU-Berlin_IPlytics-2020.pdf?utm_source= ixbtcom.
 7. Основи методології та організації наукових досліджень : навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів / за ред. А. Є. Конверського. Київ : Центр навчальної літератури, 2010. 352 с.
 8. Салига К. С. Методологія наукового дослідження економічної ефективності інвестицій в інноваційні проекти. Ефективна економіка. № 2. 2013. URL:http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1791.

============================================

 1. Revak I. O. Intelektualna bezpeka — nevidʼiemna skladova informatsiinoi bezpeky Ukrainy. UNR:http://cybersafetyunit.com/intellektualnaya-bezopasnost-neotemlemaya-sostavlyayushhaya-informatsionnoy-bezopasnosti-ukrainyi/.
 2. Lozova H. M. Intelektualna bezpeka derzhavy v systemi konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky / H. M. Lozova, B. V. Shorubalko. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. 2018. Vyp. 20 (2). S. 102−106. UNR: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuumevcg_2018 _20%282%29__23.
 3. Shirley Ann Jackson. Intellectual Security and the Quiet Crisis. Jan. 2017.

URL: http://www.rpi. edu/president.

 1. Mokii A. I. Zahrozy intelektualnii bezpetsi derzhavy v umovakh posylennia emihratsiinykh protsesiv. Sotsialno-ekonomichni problemy suchasnoho periodu Ukrainy. / A. I. Mokii, O. I. Datsko, A. M. Shekhlovych. 2013. Vyp. 3. S. 283–301.
 2. DSTU 3575-97. Derzhavnyi standart Ukrainy. Patentni doslidzhennia. Osnovni polozhennia ta poriadok provedennia. Vyd. ofits. Kyiv. URL:https://nuph.edu.ua/wp-content/uploads/2015/02.
 3. Metodycheskye rekomendatsyy po podhotovke otchetov o patentnom obzore (patentnыi landshaft). Utverzhdeno prykazom Rospatenta ot 23 yanvaria 2017 hoda № 8. URL:https://docs.cntd.ru/document/456040849.
 4. Czajkowki A. Patent Landscape Reports: Introduction and WIPOProject / Forum «Ynnovatsyonnыi potentsyal Rossyy». Moskva, 24–26.04.2013 h. Rospatent, FYPS; VOYS. Moskva : FYPS, 2013.
 5. Trippe A.The Art of Patent Landscape – Guest Post by Aalt van de Kuilen. 16 March 2015. URL: patinformatics.com.>the-art-of-patent-landscaping…
 6. Patent L and scape Reports WIPO.

URL: http://www.wipo.int/patentscope/en/programs/patent_landscapes/index.html.

 1. Androshchuk H.O. Patentnyi landshaft — stratehichnyi instrument innovatsiinoho rozvytku (na prykladi 3D-druku). Nauka ta naukoznavstvo. 2017. № 2 (95). S. 52–68.
 2. Androshchuk H. O., Kvasha T. K. Patentnyi landshaft yak instrument prohnozuvannia svitovykh tekhnolohichnykh trendiv: sfera ozbroiennia ta viiskovoi tekhniky. Nauka, tekhnolohii, innovatsii. № 4. 2019. S. 28–40.
 3. Orhanizatsiia ekonomichnoho spivrobitnytstva ta rozvytku. URL: https://mfa. gov.ua/mizhnarodni-vidnosini/organizaciya-ekonomichnogo-spivrobitnictva-ta-rozvitku.
 4. Androshchuk H. O., Kvasha T. K. Patentnyi landshaft yak instrument analityky intelektualnoi vlasnosti (na prykladi analizu sfery viiskovykh tekhnolohii). Pytannia intelektualnoi vlasnosti : zb. nauk. prats / za red. k.e.n. H. O. Androshchuka ; NDI IV NAPrN Ukrainy. Vypusk 18. Kyiv : Interservis, 2021. S.94−105.
 5. Khto ocholiuie honku patentiv u sferi 5G? Analiz patentnoho landshaftu ta vdoskonalennia standartiv SEP. URL: https://www.huawei. com/ua/news/ua/2021/20210301.
 6. Fact finding study on patents declared to the 5G standard The study was officially commissioned by the German BMWi - Federal Ministry for Economic Affairs and Energy January 2020. URL:https://www.iplytics.com/wp-content/ uploads/2020/02/5G-patent-study_TU-Berlin_IPlytics-2020.pdf?utm_source= ixbtcom.
 7. Osnovy metodolohii ta orhanizatsii naukovykh doslidzhen : navch. posib. dlia studentiv, kursantiv, aspirantiv i adiunktiv / za red. A. Ye. Konverskoho. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury, 2010. 352 s.
 8. Salyha K. S. Metodolohiia naukovoho doslidzhennia ekonomichnoi efektyvnosti investytsii v innovatsiini proekty. Efektyvna ekonomika. № 2. 2013. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1791.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-25

Номер

Розділ

Статті