ПРАВОВЕ ВРЕГУЛЮВАННЯ БУЛІНГУ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/42021.243184

Анотація

Ключові слова: булінг, ознаки булінгу, форми булінгу, суб’єктний склад булінгу,
діти, насильство в закладі освіти, булінг учасника освітнього процесу, антибулінгове
законодавство, судова практика, відповідальність за булінг, профілактика булінгу

У запропонованій до уваги статті проаналізовано новітні положення нормативно-
правових актів України щодо профілактики та протидії булінгу. На підставі проведе-
ного дослідження визначено проблемні моменти правового регулювання булінгу та
сформульовано пропозиції з удосконалення чинного законодавства. Проведено аналіз
розглянутих судами справ щодо притягнення до адміністративної, цивільно-правової
відповідальності за вчинення булінгу, а також справ, що виникають із трудових пра-
вовідносин працівників закладів освіти, де встановлено факти булінгу.

Список використаних джерел / List of references

1. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії бу-
лінгу (цькуванню) : Закон України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2657-19#Text.
2. Про освіту : Закон України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-
19#Text.
3. Кодекс України про адміністративні правопорушення. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.
4. Падучак О. І. Булінг. Велика українська енциклопедія. URL:
https://vue.gov.ua/Булінг.
5. Olweus bullying prevention program. Teacher guide/ Dan Olweus, Susan
P.Limber. – Hazelden. USA. 2007. 126 c.
6. Стельмах С. Буллінг у школі та його наслідки. Гуманізація навчально-ви-
ховного процесу: зб. наук. пр../ за заг. ред. проф. Сипченка В. І. Вип. LVI.
Слов’янськ, 2011. С. 431−440.
URL: https://ddpu.edu.ua/images/naukvid/gnvp/gnvp_56.pdf#page=432.
7. Офіційний сайт освітнього омбудсмена України. URL:
https://eo.gov.ua/studenty-maiut-buty-zakhyshchenymy-vid-bulinhu/2020/11/24/.
8. Порядок реагування на випадки булінгу (цькування), затверджений наказом
Міністерства освіти і науки України 28.12.2019 р. № 1646 //
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text.
9. Падучак О. І. Булінг: міфи та реальність. Юридичний вісник України. 2019.
№ 28 (1253). С. 12−13. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/bulingmify-
ta-realnist/.
10.Єдиний державний реєстр судових рішень. URL:https://reyestr.court.gov.ua.
11.Зміни до Інструкції з організації роботи підрозділів ювенальної превенції
Національної поліції України, затверджені наказом Міністерства внутрі-
шніх справ України 25.06.2020 р. № 488. URL:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-20#Text.
12.URL: https://www.stopbullying.com.ua/adults/statistics
13.Цивільний кодекс України. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-
15#Text.
14.Постанова Верховного Суду України від 01.09.2020 р. у справі
№ 216/3521/16-ц (провадження № 14-714 цс 19). URL:
https://verdictum.ligazakon.net/document/91644731.
15.Кодекс законів про працю України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.
16. Постанова Верховного Суду України від 22.03.2017 р. № 6-3135цс16,
757/4906/15-ц. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS17009.html.

====================================

Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo protydii
bulinhu (tskuvanniu) : Zakon Ukrainy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/2657-19#Text.
2. Pro osvitu : Zakon Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-
19#Text.
3. Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10#Text.
4. Paduchak O. I. Bulinh. Velyka ukrainska entsyklopediia.
URL:https://vue.gov.ua/Bulinh.
5. Olweus bullying prevention program. Teacher guide/ Dan Olweus, Susan
P.Limber. – Hazelden. USA. 2007. 126 c.
6. Stelmakh S. Bullinh u shkoli ta yoho naslidky. Humanizatsiia navchalno-vykhovnoho
protsesu: zb. nauk. pr../ za zah. red. prof. Sypchenka V. I. Vyp. LVI. Sloviansk,
2011. S. 431−440.
URL: https://ddpu.edu.ua/images/naukvid/gnvp/gnvp_56.pdf#page=432.
7. Ofitsiinyi sait osvitnoho ombudsmena Ukrainy. URL: https://eo.gov.ua/studentymaiut-
buty-zakhyshchenymy-vid-bulinhu/2020/11/24/.
8. Poriadok reahuvannia na vypadky bulinhu (tskuvannia), zatverdzhenyi nakazom
Ministerstva osvity i nauky Ukrainy 28.12.2019 r. № 1646 //
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0111-20#Text.
9. Paduchak O. I. Bulinh: mify ta realnist. Yurydychnyi visnyk Ukrainy. 2019. № 28
(1253). S. 12−13. URL: https://lexinform.com.ua/dumka-eksperta/buling-mify-tarealnist/.
10.Iedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen. URL:https://reyestr.court.gov.ua.
11.Zminy do Instruktsii z orhanizatsii roboty pidrozdiliv yuvenalnoi preventsii Natsionalnoi
politsii Ukrainy, zatverdzheni nakazom Ministerstva vnutrishnikh sprav
Ukrainy 25.06.2020 r. № 488. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0738-
20#Text.
12.URL: https://www.stopbullying.com.ua/adults/statistics
13.Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-
15#Text.
14.Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 01.09.2020 r. u spravi № 216/3521/16-ts
(provadzhennia № 14-714 tss 19).
URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/91644731.
15.Kodeks zakoniv pro pratsiu Ukrainy.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08#Text.
16. Postanova Verkhovnoho Sudu Ukrainy vid 22.03.2017 r. № 6-3135tss16,
757/4906/15-ts. URL:http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/VS17009.html.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-25

Номер

Розділ

Статті