ЧИ БУТИ АРХІТЕКТУРІ КРЕАТИВНОЮ ІНДУСТРІЄЮ В УКРАЇНІ?

Автор(и)

  • Ганна Остапенко доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кандидат юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0529-2551

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244509

Анотація

Ключові слова: креативні індустрії, твори архітектури, архітектурне рішення, архі-
тектор, авторські права архітектора

У статті проаналізовано правовий статус архітектора як автора твору архітектури
у сфері архітектури, що належить до креативної індустрії, та законодавчі ініціативи
стосовно суттєвої зміни правового статусу архітектора у відносинах із замовником.
Проаналізовано наслідки, які можуть мати такі зміни в частині здійснення авто-
рського нагляду, дотримання задуму архітектора в процесі будівництва та питання
відповідальності за порушення, допущені у проекті або під час зведення об’єкта архі-
тектури. Зроблено висновок про те, що така зміна правового статусу архітектора фор-
мує несприятливі умови для розвитку сфери архітектури як креативної індустрії.

Список використаних джерел

1.       Про архітектурну діяльність : Закон України від 20.05.1999 р. № 687-ХІV. Урядовий кур’єр.1999. 1 липня.

 

2.       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності : проект закону від 11.06.2021 р. № 5655

 

3.       Про затвердження видів економічної діяльності, які належать до креативних індустрій : постанова Кабінету Міністрів України від 24.04.2019 р. № 265-р. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzchnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij.

 

4.       Мироненко Н., Работягова Л. Твір архітектури як об’єкт договірних відносин. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 6.  С. 10−20.

 

5.       Скавронська І. В. Захист прав інтелектуальної власності на продукти креативної діяльності в рамках імплементації Угоди про асоціацію Україна — ЄС. Молодий вчений. № 10 (74), жовтень 2019 р. С. 737−742.

 

6.       Утіліна О. Правове регулювання креативних індустрій в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 1. С. 5−12.

 

 

1.       Pro arkhitekturnu diialnist: Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 r. № 687-KhIV. Uriadovyi kurier.1999. 1 lypnia.

 

2.       Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo reformuvannia sfery mistobudivnoi diialnosti : proekt zakonu vid 11.06.2021 r. № 5655

 

3.       Pro zatverdzhennia vydiv ekonomichnoi diialnosti, yaki nalezhat do kreatyvnykh industrii : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 24.04.2019 r. № 265-r. URL: https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzchnoyi-diyalnosti-yaki-nalezhat-do-kreativnih-industrij.

 

4.       Myronenko N., Rabotiahova L. Tvir arkhitektury yak obiekt dohovirnykh vidnosyn. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2013. № 6.  S. 10−20.

 

5.       Skavronska I. V. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti na produkty kreatyvnoi diialnosti v ramkakh implementatsii Uhody pro asotsiatsiiu Ukraina — YeS. Molodyi vchenyi. № 10 (74), zhovten 2019 r. S. 737−742.

 

6.       Utilina O. Pravove rehuliuvannia kreatyvnykh industrii v Ukraini. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. № 1. S. 5−12.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті