СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «СИРІТСЬКИЙ ТВІР» І «ТВІР, ЩО ПЕРЕЙШОВ У СУСПІЛЬНЕ НАДБАННЯ» В СУЧАСНОМУ АВТОРСЬКОМУ ПРАВІ

Автор(и)

  • Людмила Мамчур кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного та кримінального права і процесу Чорноморський національний університет імені Петра Могили, адвокат, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4157-0061
  • Валерій Ситцевой представник у справах інтелектуальної власності (патентний повірений), партнер Адвокатського об’єднання «ВІНКОС», Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4336-5707

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244512

Анотація

Ключові слова: сирітський твір, авторське право, оцифрування твору, суспільне
надбання, майнові права автора, строк охорони авторських прав

У статті розмежовано поняття «сирітський твір» і «твір, що перейшов у суспільне
надбання». Обґрунтовано, що тривале виключне авторське право дозволяти викори-
стання твору конфліктує з потребами суспільства в цифрову епоху, коли для розши-
рення доступу до твору потрібен дозвіл на його оцифрування, а з’ясувати правовлас-
ника не вдається. Баланс між майновим інтересом правовласника та інтересом сус-
пільства у справедливому використанні твору можна зберегти, запровадивши видачу
за запитом потенційного користувача дозволу на використання сирітських творів ком-
петентним державним органом.

Список використаних джерел

1.       Гюго В. Собрание сочинений в 15 томах. Том 15: Дела и речи. Москва: Гослитиздат, 1956. 827 с.

 

2.       Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

 

3.       Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. Official Journal of the European Union. 27.10.2012. L 299/5 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028.

 

4.       Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року та положення Бернської конвенції (1971 р.), на які містяться посилання у Договорі (Договір ВОІВ про авторське право) (1996) URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text.

 

5.       Про гармонізацію окремих аспектів авторського права і суміжних прав в інформаційному суспільстві. Директива 2001/29/ЄС від 22 травня 2001 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01#Text.

 

6.       Сорока Н. Є. Авторське право і суміжні права в інформаційному суспільстві: європейський досвід : монографія. Харків : Право, 2019. 334 с.

 

7.       Піхурець О. В. Проблеми використання «сирітських творів». Проблеми цивільного права та процесу: тези доп. учасників наук.-практ. конф., присвяч. світлій пам’яті О. А. Пушкіна. Харків, 25 трав. 2017 р. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; Харків. обласний осередок Всеукр. громад. орг. «Асоціація цивілістів України». Харків : ХНУВС, 2017. 376 с. С. 201−203.

 

8.       Троцька В. М. Правові аспекти використання бібліотеками та іншими закладами творів, що вийшли з комерційного обігу. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 2. С. 5−14.

 

9.       Бентли Л., Шерман Б. Право интеллектуальной собственности: Авторское право / Пер. с англ. В. Л. Вольфсона. СПб. : Изд-во «Юридический Центр Пресс», 2004. 535 с.

 

10.     Авторские права в Интернете и поддержка общественного достояния: новые перспективы системы авторского права. [И. Засурский, В. Харитонов, С. Козловский, А. Алексеева]. М.: webрublishers.ru, 2011.

 

URL: https://istina.msu.ru [PDF].

 

11.     Orphan Works. U.S. Copyright Office. 

 

URL: https://www.copyright.gov/orphan/.

 

12.     Дописувачі Вікіпедії. Сирітські твори. [Інтернет]. Українська Вікіпедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/сирітські твори.

 

13.     Orphan work: from Wikipedia, the free encyclopedia.

 

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Orphan_work.

 

14.     Кривошия Т. П. Проблема авторського права та суміжних прав в бібліотеках на сторінках періодичних видань. Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства: мат-ли 3-ї Наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 29 вересня 2011 року, Львів, НУ «Львівська політехніка» Науково-технічна бібліотека. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2011. С. 438−452.

 

15.     Троцька В. М. Розшукуються невідомі «батьки» творів-сиріт. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2013. № 5.

 

16.     Капіца Ю. М. Вдосконалення охорони авторського права у бібліотечній діяльності в Україні з врахуванням практики Європейського Союзу. Мат-ли Міжн. наук. конф. «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору. Київ, 4−6 жовтня 2016 р.

 

URL: http://conference.nbuv.gov.ua/up/.

 

17.     Штефан О. О. Правовий режим використання сирітських творів. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». 2017. № 6. С. 184−191.

 

18.     Энтин В. Л. Авторское право в виртуальной реальности (новые возможности и вызовы цифровой эпохи). Москва : Статут, 2017. 216 с.

 

19.     Общественное достояние. Произведения и авторы, работы которых переходят в режим общественного достояния с 2016 года. Доклад группы экспертов НП «Викимедиа РУ». Москва : Проспект, 2016. 64 с.

 

20.     Дейнеко А. Г. Авторское право в киберпространстве: монография. Москва : Юрлитинформ, 2017. 152 с.

 

21.     Orphan Works and Mass Digitization. A Report on Orphan Works and Mass Digitization. June 2015. URL: https://www.copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf.

 

22.     WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Rights. Geneva: WIPO, 1980. 278 p.

 

23.     Інтелектуальна власність : словник-довідник / За заг. ред. д.ю.н., професора О. Д. Святоцького; у 2-х т. Том 1. Авторське право і суміжні права. Київ : Ін Юре, 2000. 356 с.

 

24.     Судариков С. А. Интеллектуальная собственность. Москва : Издательство деловой и учебной литературы, 2007. 800 с.

 

25.     Право интеллектуальной собственности : учебник / под ред. И. А. Близнеца. 2-е изд. перераб. и доп. Москва : Проспект, 2019. 896 с.

 

26.     Харьковская цивилистическая школа: осуществление и защита права интеллектуальной собственности : монография [И. В. Спасибо-Фатеева, В. И. Жуков, Н. Е. Яркина и др.] ; под общ. ред. Спасибо-Фатеевой. Харьков : Право, 2018. 696 с.

 

27.     Липцик Д. Авторское право и смежные права / Пер. с фр. ; предисловие М. Федотова. Москва : Ладомир ; Издательство ЮНЕСКО, 2002. 788 с.

 

28.     Проект закону про авторське право і суміжні права № 5552 від 24.05.2021 р. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72024.

 

29.     Засурский И. И. Новая модель регулирования авторских прав. Общественное достояние и концепция общего блага. Изд. 3, доп. и испр. Москва, Екатеринбург : Кабинетный ученый. 2016. 182 с.

 

 

 

1.       Hiuho V. Sobranye sochynenyi v 15 tomakh. Tom 15: Dela y rechy. Moskva: Hoslytyzdat, 1956. 827 s.

 

2.       Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 roku № 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12#Text.

 

3.       Directive 2012/28/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on certain permitted uses of orphan works. Official Journal of the European Union. 27.10.2012. L 299/5 URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012L0028.

 

4.       Dohovir Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti pro avtorske pravo, pryiniatyi Dyplomatychnoiu konferentsiieiu 20 hrudnia 1996 roku ta polozhennia Bernskoi konventsii (1971 r.), na yaki mistiatsia posylannia u Dohovori (Dohovir VOIV pro avtorske pravo) (1996).URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

 

     995_770#Text.

 

5.       Pro harmonizatsiiu okremykh aspektiv avtorskoho prava i sumizhnykh prav v informatsiinomu suspilstvi. Dyrektyva 2001/29/IeS vid 22 travnia 2001 roku. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_005-01#Text.

 

6.       Soroka N. Ye. Avtorske pravo i sumizhni prava v informatsiinomu suspilstvi: yevropeiskyi dosvid : monohrafiia. Kharkiv : Pravo, 2019. 334 s.

 

7.       Pikhurets O. V. Problemy vykorystannia «syritskykh tvoriv». Problemy tsyvilnoho prava ta protsesu: tezy dop. uchasnykiv nauk.-prakt. konf., prysviach. svitlii pamiati O. A. Pushkina. Kharkiv, 25 trav. 2017 r. / MVS Ukrainy, Kharkiv. nats. un-t vnutr. sprav; Kharkiv. oblasnyi oseredok Vseukr. hromad. orh. «Asotsiatsiia tsyvilistiv Ukrainy». Kharkiv : KhNUVS, 2017. 376 s. S. 201−203.

 

8.       Trotska V. M. Pravovi aspekty vykorystannia bibliotekamy ta inshymy zakladamy tvoriv, shcho vyishly z komertsiinoho obihu. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. № 2. S. 5−14.

 

9.       Bently L., Sherman B. Pravo yntellektualnoi sobstvennosty: Avtorskoe pravo / Per. s anhl. V. L. Volfsona. SPb. : Yzd-vo «Iurydycheskyi Tsentr Press», 2004. 535 s.

 

10.     Avtorskye prava v Ynternete y podderzhka obshchestvennoho dostoianyia: novыe perspektyvы systemы avtorskoho prava. [Y. Zasurskyi, V. Kharytonov, S. Kozlovskyi, A. Alekseeva]. M.: webrublishers.ru, 2011.

 

URL: https://istina.msu.ru [PDF].

 

11.     Orphan Works. U.S. Copyright Office. 

 

URL: https://www.copyright.gov/orphan/.

 

12.     Dopysuvachi Vikipedii. Syritski tvory. [Internet]. Ukrainska Vikipediia.

 

URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/syritski tvory.

 

13.     Orphan work: from Wikipedia, the free encyclopedia.

 

URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Orphan_work.

 

14.     Kryvoshyia T. P. Problema avtorskoho prava ta sumizhnykh prav v bibliotekakh na storinkakh periodychnykh vydan. Suchasni problemy diialnosti biblioteky v umovakh informatsiinoho suspilstva: mat-ly 3-yi Nauk.-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu, 29 veresnia 2011 roku, Lviv, NU «Lvivska politekhnika» Naukovo-tekhnichna biblioteka. Lviv : Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 2011. S. 438−452.

 

15.     Trotska V. M. Rozshukuiutsia nevidomi «batky» tvoriv-syrit. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2013. № 5.

 

16.     Kapitsa Yu. M. Vdoskonalennia okhorony avtorskoho prava u bibliotechnii diialnosti v Ukraini z vrakhuvanniam praktyky Yevropeiskoho Soiuzu. Mat-ly Mizhn. nauk. konf. «Biblioteka. Nauka. Komunikatsiia: formuvannia natsionalnoho informatsiinoho prostoru. Kyiv, 4−6 zhovtnia 2016 r.

 

URL: http://conference.nbuv.gov.ua/up/.

 

17.     Shtefan O. O. Pravovyi rezhym vykorystannia syritskykh tvoriv. Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal «Internauka». 2017. № 6. S. 184−191.

 

18.     Эntyn V. L. Avtorskoe pravo v vyrtualnoi realnosty (novыe vozmozhnosty y vыzovы tsyfrovoi эpokhy). Moskva : Statut, 2017. 216 s.

 

19.     Obshchestvennoe dostoianye. Proyzvedenyia y avtorы, rabotы kotorыkh perekhodiat v rezhym obshchestvennoho dostoianyia s 2016 hoda. Doklad hruppы эkspertov NP «Vykymedya RU». Moskva : Prospekt, 2016. 64 s.

 

20.     Deineko A. H. Avtorskoe pravo v kyberprostranstve: monohrafyia. Moskva : Yurlytynform, 2017. 152 s.

 

21.     Orphan Works and Mass Digitization. A Report on Orphan Works and Mass Digitization. June 2015. URL: https://www.copyright.gov/orphan/reports/orphan-works2015.pdf.

 

22.     WIPO Glossary of Terms of the Law of Copyright and Neighboring Rights. Geneva: WIPO, 1980. 278 p.

 

23.     Intelektualna vlasnist : slovnyk-dovidnyk / Za zah. red. d.iu.n., profesora O. D. Sviatotskoho; u 2-kh t. Tom 1. Avtorske pravo i sumizhni prava. Kyiv : In Yure, 2000. 356 s.

 

24.     Sudarykov S. A. Yntellektualnaia sobstvennost. Moskva : Yzdatelstvo delovoi y uchebnoi lyteraturы, 2007. 800 s.

 

25.     Pravo yntellektualnoi sobstvennosty : uchebnyk / pod red. Y. A. Blyznetsa. 2-e yzd. pererab. y dop. Moskva : Prospekt, 2019. 896 s.

 

26.     Kharkovskaia tsyvylystycheskaia shkola: osushchestvlenye y zashchyta prava yntellektualnoi sobstvennosty : monohrafyia [Y. V. Spasybo-Fateeva, V. Y. Zhukov, N. E. Yarkyna y dr.] ; pod obshch. red. Spasybo-Fateevoi. Kharkov : Pravo, 2018. 696 s.

 

27.     Lyptsyk D. Avtorskoe pravo y smezhnыe prava / Per. s fr. ; predyslovye M. Fedotova. Moskva : Ladomyr ; Yzdatelstvo YuNESKO, 2002. 788 s.

 

28.     Proekt zakonu pro avtorske pravo i sumizhni prava № 5552 vid 24.05.2021 r. URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72024.

 

29.     Zasurskyi Y. Y. Novaia model rehulyrovanyia avtorskykh prav. Obshchestvennoe dostoianye y kontseptsyia obshcheho blaha. Yzd. 3, dop. y yspr. Moskva, Ekaterynburh : Kabynetnыi uchenыi. 2016. 182 s.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті