ЗАПЕРЕЧЕННЯ ПРОТИ ЗАЯВКИ НА ТОРГОВЕЛЬНУ МАРКУ ЧИ ДІЇ МІЖНАРОДНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МАРКИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Олеся Харченко кандидат юридичних наук, доцент кафедри інтелектуальної власності та інформаційного права інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5925-955X

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244525

Анотація

Ключові слова: заперечення, торговельна марка, апеляційна палата, період опозиції

У статті здійснено аналіз основних підходів до практики подання та наслідків
подання заперечень третіх осіб проти заявок на торговельні марки чи дії міжнародних
реєстрацій торговельної марки на основі дослідження положень нормативно-правових
актів України та зарубіжних держав. Подання заперечення щодо заявки на торго-
вельну марку визначено як право будь-якої третьої особи навести свої міркування про
невідповідність заявленого на реєстрацію позначення умовам надання правової охо-
рони. Визначено, що вказане право може бути реалізоване в межах кількох інстанцій:
заперечення третьої особи, яке подається на етапі експертизи позначення; заперечен-
ня третьої особи, яке подається до Апеляційної палати НОІВ; оскарження затвердже-
ного рішення Апеляційної палати НОІВ у судовому порядку. Надано пропозиції з
удосконалення процедури подання заперечень проти заявки на торговельну марку чи
дії міжнародної реєстрації торговельної марки в Україні.

Список використаних джерел

1.       Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення охорони і захисту прав на торговельні марки і промислові зразки та боротьби з патентними зловживаннями : Закон України від 21 липня 2020 року № 815-ІХ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2020. № 51. Ст. 481.

 

2.       Регламент Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2017/1001 від 14 червня 2017 року про торговельну марку Європейського Союзу (кодифікація). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text.

 

3.       Krechevsky Curtis. TRADEMARK OPPOSITIONS IN THE UNITED STATES OF AMERICA URL: https://ipo.org/wp-content/uploads/2015/02/Trademark-Oppositions-in-the-United-State_CKrechevsky_Final_As-Published-by-ECTA_052714.pdf.

 

4.       Подання заперечень проти заявок на реєстрацію торговельних марок в Україні в порівнянні з ЄС та США. URL:  https://synergy.ua/podannya-zaperechen-proty-zayavok-na-reyestracziyu-torgovelnyh-marok-v-ukrayini-v-porivnyanni-z-yes-ta-ssha/.

 

5.       ІДС «Відомості про стан діловодства за заявками на знаки для товарів і послуг».  URL: https://base.uipv.org/searchTMStat/search.php.

 

6.       Про охорону прав на знаки для товарів і послуг : Закон України Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1994. № 7. Ст. 36 (зі змінами).

 

7.       Лист Мінекономіки  №  2321-06/53904-07 від 03.09.2020 р.

 

URL: https://www.facebook.com/osnova/posts/4085139544846869.

 

8.       Про затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов’язані з охороною прав на обʼєкти інтелектуальної власності : постанова Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2004 р. № 1716 (зі змінами).

 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text.

 

9.       Про затвердження Регламенту Апеляційної палати Національного органу інтелектуальної власності : наказ Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 02.03.2021 р. № 433.

 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n10.

 

 

1.       Pro vnesennia zmin do deiakykh zakonodavchykh aktiv Ukrainy shchodo posylennia okhorony i zakhystu prav na torhovelni marky i promyslovi zrazky ta borotby z patentnymy zlovzhyvanniamy : Zakon Ukrainy vid 21 lypnia 2020 roku № 815-IKh. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2020. № 51. St. 481.

 

2.       Rehlament Yevropeiskoho Parlamentu i Rady (IeS) № 2017/1001 vid 14 chervnia 2017 roku pro torhovelnu marku Yevropeiskoho Soiuzu (kodyfikatsiia).

 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_003-17#Text.

 

3.       Krechevsky Curtis. TRADEMARK OPPOSITIONS IN THE UNITED STATES OF AMERICA URL: https://ipo.org/wp-content/uploads/2015/02/Trademark-Oppositions-in-the-United-State_CKrechevsky_Final_As-Published-by-ECTA_052714.pdf.

 

4.       Podannia zaperechen proty zaiavok na reiestratsiiu torhovelnykh marok v Ukraini v porivnianni z YeS ta SShA. URL:  https://synergy.ua/podannya-zaperechen-proty-zayavok-na-reyestracziyu-torgovelnyh-marok-v-ukrayini-v-porivnyanni-z-yes-ta-ssha/.

 

5.       IDS «Vidomosti pro stan dilovodstva za zaiavkamy na znaky dlia tovariv i posluh». URL: https://base.uipv.org/searchTMStat/search.php.

 

6.       Pro okhoronu prav na znaky dlia tovariv i posluh : Zakon Ukrainy Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 1994. № 7. St. 36 (zi zminamy).

 

7.       Lyst Minekonomiky  №  2321-06/53904-07 vid 03.09.2020 r.

 

URL: https://www.facebook.com/osnova/posts/4085139544846869.

 

8.       Pro zatverdzhennia Poriadku splaty zboriv za dii, poviazani z okhoronoiu prav na obʼiekty intelektualnoi vlasnosti : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23 hrudnia 2004 r. № 1716 (zi zminamy).

 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1716-2004-%D0%BF#Text.

 

9.       Pro zatverdzhennia Rehlamentu Apeliatsiinoi palaty Natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti : nakaz Ministerstva rozvytku ekonomiky, torhivli ta silskoho hospodarstva Ukrainy vid 02.03.2021 r. № 433.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0610-21#n10.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті