ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У ДОГОВОРАХ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО/ ВИКОНАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК МІЖ НАУКОВИМИ УСТАНОВАМИ, УНІВЕРСИТЕТАМИ ТА ПІДПРИЄМСТВАМИ: ЧАСТИНА ДРУГА — УКРАЇНА, НОВІ НЕЗАЛЕЖНІ КРАЇНИ

Автор(и)

  • Юрій Капіца директор Центру досліджень інтелектуальної власності та трансферу технологій НАН України, доктор юридичних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-9449-8422

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244526

Анотація

Ключові слова: договори на виконання досліджень і розробок, договори про співро-
бітництво з проведення досліджень, права інтелектуальної власності, університети,
наукові установи

Досліджується врегулювання відносин інтелектуальної власності у договорах про
співробітництво/виконання досліджень і розробок (ДР) між науковими установами,
університетами та підприємствами в Україні, нових незалежних державах (Білорусь,
Казахстан, РФ) (ННД), а також практика укладання договорів. Вказано на нерозви-
нутість у ННД сучасних підходів до розподілу майнових прав та використання об’єк-
тів права інтелектуальної власності у договорах ДР порівняно з практикою ЄС, США.
Пропонуються зміни до законодавства України з удосконалення укладання договорів
ДР; розробка примірних застережень для різних варіантів взаємовідносин універси-
тетів, наукових установ, національних та іноземних підприємств і організацій.

Список використаних джерел

1.       Капіца Ю. М. Права інтелектуальної власності у договорах про співробітництво/виконання досліджень та розробок між науковими установами, університетами та підприємствами: частина перша — Європейський Союз, США. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 4.

 

2.       Проблеми здійснення спільної діяльності наукових установ та підприємств з проведення досліджень та розробок та комерціалізації результатів досліджень / Винахідницька діяльність у наукових установах / За ред. Ю. М. Капіци : наук.-практ. вид. Київ : Логос, 2021. C. 96−97, 188−205.

 

3.       University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. https://www.gov.uk (Last accessed: 15.08.2021).

 

4.       Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer Work Package 2. D 2.1 Overview of existing model agreements; D 2.2 Report on existing model agreements; D 2.4 Final EU model agreements. European Commission. 2014. 157 p.

 

5.       Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном :  постанова Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 296.

 

6.       ГОСТ Р 58086-2018 Интеллектуальная собственность. Распределение интеллектуальных прав между заказчиком, исполнителем и автором на охраняемые результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые и/или используемые при выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических и производственных работ.

 

7.       п. 6.1. Положення про використання об’єктів права інтелектуальної власності в НАН України, затв. розпорядженням Президії НАН України від 16.01.08 зі змінами.

 

8.       Sample agreements for research and development cooperation. Guidelines for cooperation between the academics sector and industry. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). January 2019, 3 edition. 68 p.

 

 

 

1.       Kapitsa Yu. M. Prava intelektualnoi vlasnosti u dohovorakh pro spivrobitnytstvo/vykonannia doslidzhen ta rozrobok mizh naukovymy ustanovamy, universytetamy ta pidpryiemstvamy: chastyna persha — Yevropeiskyi Soiuz, SShA. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. № 4.

 

2.       Problemy zdiisnennia spilnoi diialnosti naukovykh ustanov ta pidpryiemstv z provedennia doslidzhen ta rozrobok ta komertsializatsii rezultativ doslidzhen / Vynakhidnytska diialnist u naukovykh ustanovakh / Za red. Yu. M. Kapitsy : nauk.-prakt. vyd. Kyiv : Lohos, 2021. C. 96−97, 188−205.

 

3.       University and business collaboration agreements: Lambert Toolkit. Intellectual Property Office. Last updated 3 April 2019. https://www.gov.uk (Last accessed: 15.08.2021).

 

4.       Study to support the development and implementation of Innovation Union commitment 21 on knowledge transfer Work Package 2. D 2.1 Overview of existing model agreements; D 2.2 Report on existing model agreements; D 2.4 Final EU model agreements. European Commission. 2014. 157 p.

 

5.       Pro zatverdzhennia Poriadku ukladennia derzhavnymy pidpryiemstvamy, ustanovamy, orhanizatsiiamy, a takozh hospodarskymy tovarystvamy, u statutnomu kapitali yakykh chastka derzhavy perevyshchuie 50 vidsotkiv, dohovoriv pro spilnu diialnist, dohovoriv komisii, doruchennia ta upravlinnia mainom :  postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 11.04.2012 № 296.

 

6.       HOST R 58086-2018 Yntellektualnaia sobstvennost. Raspredelenye yntellektualnыkh prav mezhdu zakazchykom, yspolnytelem y avtorom na okhraniaemыe rezultatы yntellektualnoi deiatelnosty, sozdavaemыe y/yly yspolzuemыe pry vыpolnenyy nauchno-yssledovatelskykh, opыtno-konstruktorskykh, tekhnolohycheskykh y proyzvodstvennыkh rabot.

 

7.       p. 6.1. Polozhennia pro vykorystannia obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti v NAN Ukrainy, zatv. rozporiadzhenniam Prezydii NAN Ukrainy vid 16.01.08 zi zminamy.

 

8.       Sample agreements for research and development cooperation. Guidelines for cooperation between the academics sector and industry. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi). January 2019, 3 edition. 68 p.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті