ПІДСТАВИ І СПОСОБИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

 • Ірина Коваль доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Донецького національного університету ім. Василя Стуса, провідний науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9348-3061

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244530

Анотація

Ключові слова: право інтелектуальної власності, систематизація законодавства,
кодифікація, авторське право, право промислової власності

Стаття присвячена дослідженню сучасного стану законодавчого регулювання від-
носин інтелектуальної власності в Україні та шляхів його вдосконалення в напрямі
систематизації відповідного законодавства. Розглянуто наукові підходи до визначен-
ня місця права інтелектуальної власності в системі права України. Окреслено два
можливі альтернативні шляхи кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної
власності: у межах чинних Цивільного кодексу України і Господарського кодексу
України з урахуванням розмежування предметів їх регулювання або в напрямі окре-
мих кодифікацій авторського права і права промислової власності як інститутів права
інтелектуальної власності. Запропоновано орієнтири для вибору відповідного напря-
му кодифікації.

Список використаних джерел

1 Прозоров В. Ф. Качество и эффективность хозяйственного законодательства в условиях рынка Москва : Юрид. лит., 1991. 159 с.

 

2. Селіванов В. Діалектика приватного та публічного в правовому регулюванні. Право України. 2001. № 11. С. 15−21.

 

3. Губин Е. П. Законодательство о предпринимательской деятельности. Предпринимательское право. 2010. № 3. С. 18−25.

 

4. Пархоменко Н. М. Джерела права: проблеми теорії та методології монографія. Київ : ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2008. 336 с.

 

5. Довгань Г. В. Становлення та розвиток законодавства України про інтелектуальну власність (історико-правовий аспект) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень»; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2008. 227 с.

 

6. Право інтелектуальної власності: науково-практичний коментар до Цивільного кодексу України / за заг. ред. М. В. Паладія, Н. М. Мироненко, В. О. Жарова. Київ : Парламентське вид-во, 2006. 432 с.

 

7. Теоретико-прикладні проблеми кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності : монографія / за наук. ред.  д. ю. н. О. П. Орлюк ; кол. авторів: С. Ю. Бурлаков, А. В. Міндрул, Л. І. Работягова, О. О. Тверезенко, О. О. Штефан та ін. Київ : НДІ ІВ НАПрНУ, Лазуріт-Поліграф, 2011. 326 с.

 

8. Потоцький М. Ю. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 123.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень» ; Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Київ, 2009. 211 с.

 

9. Яковенко Т. Ю. Деякі питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць. Випуск 7 / редкол. : О. Д. Святоцький та ін. Київ : Лазурит-Поліграф, 2010. С. 98−106.

 

10. Яковлев В. Ф. Отраслевая дифференциация и межотраслевая интеграция как основы системы законодательства. Правоведение. 1975. № 1. С.16−23.

 

11. Кохановська О. В. Право інтелектуальної власності України: від науково-технічного прогресу до інноваційних технологій інформаційного суспільства. Цивілістичні читання з проблем права інтелектуальної власності, присвячені пам’яті професора О. А. Підопригори (18 квітня 2007 р.) : збірник наукових доповідей та статей. Київ : ТОВ «Лазурит-Поліграф», 2008. С. 27−42.

 

12. Еннан Р. Права на результати інтелектуальної діяльності: зміст та сутність. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2011. № 6. С. 9−13.

 

13. Запорожець І. Г. Адміністративно-правові засади управління у сфері охорони прав на об’єкти інтелектуальної власності : автореф. дис. … канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 ; Харківський національний університет внутрішніх справ МВС України. Харків, 2006. С. 26−29.

 

14, Потоцький М. Ю. Правове регулювання інтелектуальної власності в Україні: загальнотеоретичне дослідження : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень»; Інститут права імені князя Володимира Великого Міжрегіональної академії управління персоналом. Київ, 2009. 211 с.

 

15. Кузнецова Н. С.  Гражданско-правовые аспекты совершенствования законодательства об интеллектуальной собственности. Альманах цивилистики : сборник статей. Вып. 2 ; под ред. Р. А. Майданика Киев : Алерта ; КНТ ; Центр учебной литературы, 2009. 384 с.

 

16. Зенин И. А. Изобретательское право: природа, функции, развитие / И. А. Зенин. Советское государство и право. 1980. № 2. С. 48−56.

 

17. Правники сумніваються в необхідності Кодексу про інтелектуальну власність. Інтелектуальна власність. URL: http: //www.intelvlas.com.ua/2011-05-20-15-21-30/11314-pravniki-sumnivajutsja-v-neobkhidnosti-kodeksu-pro-intelektu.html.

 

18. Ермоленко С. В. Система права и система законодательства: сравнительный анализ. Вестник Саратовской государственной академии права. 2006. № 3 (48). С. 225. С. 222−227.

 

19. Пиголкин А. С., Самощенко И. С. Совершенствование советского законодательства и юридическая наука. Советское государство и право. 1977. № 3. С. 17−24.

 

20. Орлюк О. П. Проблеми та перспективи систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності в Україні. Інтелектуальна власність. 2010. № 6. С. 8−13.

 

 1. Prozorov V. F. Kachestvo y эffektyvnost khoziaistvennoho zakonodatelstva v uslovyiakh rыnka Moskva : Yuryd. lyt., 1991. 159 s.
 2. Selivanov V. Dialektyka pryvatnoho ta publichnoho v pravovomu rehuliuvanni. Pravo Ukrainy. 2001. № 11. S. 15−21.
 3. Hubyn E. P. Zakonodatelstvo o predprynymatelskoi deiatelnosty. Predprynymatelskoe pravo. 2010. № 3. S. 18−25.
 4. Parkhomenko N. M. Dzherela prava: problemy teorii ta metodolohii monohrafiia. Kyiv : TOV «Vydavnytstvo «Iurydychna dumka», 2008. 336 s.
 5. Dovhan H. V. Stanovlennia ta rozvytok zakonodavstva Ukrainy pro intelektualnu vlasnist (istoryko-pravovyi aspekt) : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh vchen»; Lvivskyi natsionalnyi universytet imeni Ivana Franka. Lviv, 2008. 227 s.
 6. Pravo intelektualnoi vlasnosti: naukovo-praktychnyi komentar do Tsyvilnoho kodeksu Ukrainy / za zah. red. M. V. Paladiia, N. M. Myronenko, V. O. Zharova. Kyiv : Parlamentske vyd-vo, 2006. 432 s.
 7. Teoretyko-prykladni problemy kodyfikatsii zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti : monohrafiia / za nauk. red. d. yu. n. O. P. Orliuk ; kol. avtoriv: S. Yu. Burlakov, A. V. Mindrul, L. I. Rabotiahova, O. O. Tverezenko, O. O. Shtefan ta in. Kyiv : NDI IV NAPrNU, Lazurit-Polihraf, 2011. 326 s.
 8. Pototskyi M. Yu. Pravove rehuliuvannia intelektualnoi vlasnosti v Ukraini: zahalnoteoretychne doslidzhennia : dys. … kand. yuryd. nauk : 123.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen» ; Instytut prava imeni kniazia Volodymyra Velykoho Mizhrehionalnoi akademii upravlinnia personalom. Kyiv, 2009. 211 s.
 9. Yakovenko T. Yu. Deiaki pytannia kodyfikatsii zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti. Pytannia intelektualnoi vlasnosti : zbirnyk naukovykh prats. Vypusk 7 / redkol. : O. D. Sviatotskyi ta in. Kyiv : Lazuryt-Polihraf, 2010. S. 98−106.
 10. Yakovlev V. F. Otraslevaia dyfferentsyatsyia y mezhotraslevaia yntehratsyia kak osnovы systemы zakonodatelstva. Pravovedenye. 1975. № 1. S.16−23.
 11. Kokhanovska O. V. Pravo intelektualnoi vlasnosti Ukrainy: vid naukovo-tekhnichnoho prohresu do innovatsiinykh tekhnolohii informatsiinoho suspilstva. Tsyvilistychni chytannia z problem prava intelektualnoi vlasnosti, prysviacheni pamiati profesora O. A. Pidopryhory (18 kvitnia 2007 r.) : zbirnyk naukovykh dopovidei ta statei. Kyiv : TOV «Lazuryt-Polihraf», 2008. S. 27−42.
 12. Ennan R. Prava na rezultaty intelektualnoi diialnosti: zmist ta sutnist. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2011. № 6. S. 9−13.
 13. Zaporozhets I. H. Administratyvno-pravovi zasady upravlinnia u sferi okhorony prav na obiekty intelektualnoi vlasnosti : avtoref. dys. … kand. yuryd. nauk : spets. 12.00.07 ; Kharkivskyi natsionalnyi universytet vnutrishnikh sprav MVS Ukrainy. Kharkiv, 2006. S. 26−29.

14, Pototskyi M. Yu. Pravove rehuliuvannia intelektualnoi vlasnosti v Ukraini: zahalnoteoretychne doslidzhennia : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.01 «Teoriia ta istoriia derzhavy i prava; istoriia politychnykh i pravovykh uchen»; Instytut prava imeni kniazia Volodymyra Velykoho Mizhrehionalnoi akademii upravlinnia personalom. Kyiv, 2009. 211 s.

 1. Kuznetsova N. S. Hrazhdansko-pravovыe aspektы sovershenstvovanyia zakonodatelstva ob yntellektualnoi sobstvennosty. Almanakh tsyvylystyky : sbornyk statei. Vыp. 2 ; pod red. R. A. Maidanyka Kyev : Alerta ; KNT ; Tsentr uchebnoi lyteraturы, 2009. 384 s.
 2. Zenyn Y. A. Yzobretatelskoe pravo: pryroda, funktsyy, razvytye / Y. A. Zenyn. Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1980. № 2. S. 48−56.
 3. Pravnyky sumnivaiutsia v neobkhidnosti Kodeksu pro intelektualnu vlasnist. Intelektualna vlasnist. URL: http: //www.intelvlas.com.ua/2011-05-20-15-21-30/11314-pravniki-sumnivajutsja-v-neobkhidnosti-kodeksu-pro-intelektu.html.
 4. Ermolenko S. V. Systema prava y systema zakonodatelstva: sravnytelnыi analyz. Vestnyk Saratovskoi hosudarstvennoi akademyy prava. 2006. № 3 (48). S. 225. S. 222−227.
 5. Pyholkyn A. S., Samoshchenko Y. S. Sovershenstvovanye sovetskoho zakonodatelstva y yurydycheskaia nauka. Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1977. № 3. S. 17−24.
 6. Orliuk O. P. Problemy ta perspektyvy systematyzatsii zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti v Ukraini. Intelektualna vlasnist. 2010. № 6. S. 8

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті