ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ КОДИФІКАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ІНТЕЛКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Наталія Мироненко доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, заступник директора з наукової роботи НДІ інтелектуальної власності НПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-0220-988X

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244531

Анотація

Ключові слова: право, інтелектуальна власність, кодифікація та систематизація зако-
нодавства, принципи кодифікації, поняття, види та система принципів кодифі

У статті розкриваються теоретичні підходи до визначення системи принципів
кодифікації, визначається їх місце у системі права, доводиться, що системоутворю-
вальним критерієм принципів права та принципів законодавства є їх функціональне
та цільове призначення. Розкривається практичне значення принципів у процесі
систематизації законодавства у сфері інтелектуальної власності, у тому числі й такого
її виду як кодифікація; досліджується співвідношення принципів права та принципів
законодавства; визначаються основні методологічні засади, які впливають на вио-
кремлення системи принципів, визначають їх місце в теорії кодифікації; доводиться
наявність діалектичного взаємозв’язку між метою кодифікації, її завданнями та прин-
ципами, на яких ґрунтується кодифікаційна діяльність, залежність її результату від
ступеня узгодженості зазначених елементів кодифікації.

Список використаних джерел

1.       Алексеев С. С. Общая теория права: в двух томах. Т  II.  Москва. 1982. Т. 1. Проблемы теории права.

 

2.       Баранов В. М. Систематизация и кодификация нормативно-правовых актов. Нижний Новгород. 1998.

 

3.       Богачова Л. Л. Принцип правової визначеності в європейському і національному праві (змістовна характеристика). URL: https://www.google.ru/

 

url?sa=t&rct=j&q =&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwje7POi

 

_NTrAhVfVRUIHcw6AMMQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2F

 

nbuv.gov. ua%2Fj-.

 

4.       Бондаренко І. М. Мета та завдання кодифікації. Право і державне управління. 2020. № 1. Т. 1.

 

5.       Вергелес Д. Є. Основоположні принципи кодифікації законодавства. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63849/25-Vergeles.pdf?sequence=1.

 

6.       Гавашели Т. В. Систематизация законодательства в Германии. Право и современные государства. 2015. №1.

 

7.       Гетьман Є. А. Кодифікація законодавства України: поняття, особливості, види : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Xарків. 2010.

 

8.       Добробог Л. М. Види та зміст принципів кодифікації законодавства. Актуальні проблеми державотворення, правотворення та правозастосування : матеріали наукового семінару (ДДУВС, 08.12.2018).

 

9.       Доктринальные основы юридической техники / отв. ред. Н. А. Власенко. Москва. 2010.

 

10.     За демократію через право (Венеційська комісія) : доповідь Венеційської комісії. «Верховенство права» від 04.04.2011 р. № 512/2009.

 

URL: https://www.venice. coe.int/webforms/documents/default. aspx?p.

 

11.     Зорькин В. Д. Концептуальные основы кодификации российского законодательства. Международные правовые чтения им. М. М. Сперанского «Кодификация российского законодательства». Санкт-Петербург. 1 октября 2010 г. URL: http://www.tamognia.ru/people/articles/detail. php?ID=1535891.

 

12.     Иванов А. Б. К вопросу о системе принципов юридической кодификации. Юридическая техника. 2020. № 14.

 

13.     Иванов Р. Л. О понятии принципов права. Вестник Омского университета. 1996. Вып. 2.

 

14.     Кабрияк Р. Кодификации. Москва, Статут. 2007.

 

15.     Какоурова  Н. А. Кодификация гражданского права во Франции в ХІХ веке. Сибирский юридический вестник. 2013. № 2 (61).

 

16.     Карташов В. Н. Теория государства и права. Ярославль, 2018.

 

17.     Карташов В. Н. Теория правовой системы общества. В 2 т. Т. 1. Ярославль. 2005.

 

18.     Лукашева Е. А. Принципы социалистического права. Советское государство и право. 1970. № 6.

 

19.     Пилипенко А. Н. Кодификация и систематизация законодательства Франции. Журнал российского права. 2001. № 9.

 

20.     Погорелов Є. В. Кодифікаційна діяльність в правовій системі України (загальнотеоретичний аспект) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Харків, 2000.

 

21.     Селіванов В. М. Право і закон (філософський погляд на співвідношення права і закону). Проблеми філософії права. 2005. Т. № № 1−2.

 

22.     Сивицкий В. А. Систематизация конституционно-правовых актов РФ: форма, технология, объекты / В. А. Сивицкий // Законотворческая техника современной России: состояние, проблемы, совершенствование.  Н. Новгород, Юрист. 2001.

 

23.     Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення. Київ. 2003.

 

24.     Скакун О. Ф. Теорія держави і права : підручник ; пер. з рос. Харків. 2001.

 

25.     Зайчук О. В., Оніщенко Н. М. Поняття, зміст, сутність та види систематизації законодавства. Правова держава.  Вип. 14. 2003.

 

26.     Смирнов О. В. Основные принципы советского трудового права. Москва,  Юрид. лит., 1977.

 

27.     Спасибо-Фатєєва І. Методологічні витоки кодифікацій: потреби, обґрунтованість, кон’юнктурність. Право України. 2009. № 8.

 

28.     Тацій В., Тодика Ю. Проблеми розвитку науки конституційного права України. Право України. 1994. № 10.

 

29.     Цвайгерт К., Кец Х. Ввнедение в стравнительное правоведение в сфере частого права в 2-х томах. Т. 1 : Осн. пер. с нем. Москва, Международные отношения. 2000.

 

30.     Цивилистическая концепция кодификации интеллектуальной собственности в системе российского права / под общ ред. М. А. Рожковой. Москва, Статут. 2018.

 

31.     Чухвичев Д. В. Основные методики кодификации. Французская школа. Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 8.

 

32.     Ющик О. Правова реформі і систематизація законодавства України. Систематизації законодавства в Україні: проблеми теорії і практики :  матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Київ. 1999.

 

33.     Явич Л. С. Общая теория права. Ленинград. Ид-во ЛГУ. 1976.

 

34.     Levin M. The Need for Climate Improvement in Intellectual Property Law. // Patents and Technological Progress in a Globalized World. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. P.811−828.

 

 

1.       Alekseev S. S. Obshchaia teoryia prava: v dvukh tomakh. T  II.  Moskva. 1982. T. 1. Problemы teoryy prava.

 

2.       Baranov V. M. Systematyzatsyia y kodyfykatsyia normatyvno-pravovыkh aktov. Nyzhnyi Novhorod. 1998.

 

3.       Bohachova L. L. Pryntsyp pravovoi vyznachenosti v yevropeiskomu i natsionalnomu pravi (zmistovna kharakterystyka). URL: https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q =&esrc=s&source=web&cd=

 

&ved=2ahUKEwje7POi_NTrAhVfVRUIHcw6AMMQFjAAegQIAhAB&url=http%3A%2F%2Fnbuv.gov. ua%2Fj-.

 

4.       Bondarenko I. M. Meta ta zavdannia kodyfikatsii. Pravo i derzhavne upravlinnia. 2020. № 1. T. 1.

 

5.       Verheles D. Ye. Osnovopolozhni pryntsypy kodyfikatsii zakonodavstva. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/63849/25-Vergeles.pdf?sequence=1.

 

6.       Havashely T. V. Systematyzatsyia zakonodatelstva v Hermanyy. Pravo y sovremennыe hosudarstva. 2015. №1.

 

7.       Hetman Ye. A. Kodyfikatsiia zakonodavstva Ukrainy: poniattia, osoblyvosti, vydy : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Xarkiv. 2010.

 

8.       Dobroboh L. M. Vydy ta zmist pryntsypiv kodyfikatsii zakonodavstva. Aktualni problemy derzhavotvorennia, pravotvorennia ta pravozastosuvannia : materialy naukovoho seminaru (DDUVS, 08.12.2018).

 

9.       Doktrynalnыe osnovы yurydycheskoi tekhnyky / otv. red. N. A. Vlasenko. Moskva. 2010.

 

10.     Za demokratiiu cherez pravo (Venetsiiska komisiia) : dopovid Venetsiiskoi komisii. «Verkhovenstvo prava» vid 04.04.2011 r. № 512/2009.

 

URL: https://www.venice. coe.int/webforms/documents/default. aspx?p.

 

11.     Zorkyn V. D. Kontseptualnыe osnovы kodyfykatsyy rossyiskoho zakonodatelstva. Mezhdunarodnыe pravovыe chtenyia ym. M. M. Speranskoho «Kodyfykatsyia rossyiskoho zakonodatelstva». Sankt-Peterburh. 1 oktiabria 2010 h. URL: http://www.tamognia.ru/people/articles/detail. php?ID=1535891.

 

12.     Yvanov A. B. K voprosu o systeme pryntsypov yurydycheskoi kodyfykatsyy. Yurydycheskaia tekhnyka. 2020. № 14.

 

13.     Yvanov R. L. O poniatyy pryntsypov prava. Vestnyk Omskoho unyversyteta. 1996. Vыp. 2.

 

14.     Kabryiak R. Kodyfykatsyy. Moskva, Statut. 2007.

 

15.     Kakourova  N. A. Kodyfykatsyia hrazhdanskoho prava vo Frantsyy v KhIKh veke. Sybyrskyi yurydycheskyi vestnyk. 2013. № 2 (61).

 

16.     Kartashov V. N. Teoryia hosudarstva y prava. Yaroslavl, 2018.

 

17.     Kartashov V. N. Teoryia pravovoi systemы obshchestva. V 2 t. T. 1. Yaroslavl. 2005.

 

18.     Lukasheva E. A. Pryntsypы sotsyalystycheskoho prava. Sovetskoe hosudarstvo y pravo. 1970. № 6.

 

19.     Pylypenko A. N. Kodyfykatsyia y systematyzatsyia zakonodatelstva Frantsyy. Zhurnal rossyiskoho prava. 2001. № 9.

 

20.     Pohorelov Ye. V. Kodyfikatsiina diialnist v pravovii systemi Ukrainy (zahalnoteoretychnyi aspekt) : avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk. Kharkiv, 2000.

 

21.     Selivanov V. M. Pravo i zakon (filosofskyi pohliad na spivvidnoshennia prava i zakonu). Problemy filosofii prava. 2005. T. № № 1−2.

 

22.     Syvytskyi V. A. Systematyzatsyia konstytutsyonno-pravovыkh aktov RF: forma, tekhnolohyia, obъektы / V. A. Syvytskyi // Zakonotvorcheskaia tekhnyka sovremennoi Rossyy: sostoianye, problemы, sovershenstvovanye.  N. Novhorod, Yuryst. 2001.

 

23.     Systematyzatsiia zakonodavstva Ukrainy: problemy ta perspektyvy vdoskonalennia. Kyiv. 2003.

 

24.     Skakun O. F. Teoriia derzhavy i prava : pidruchnyk ; per. z ros. Kharkiv. 2001.

 

25.     Zaichuk O. V., Onishchenko N. M. Poniattia, zmist, sutnist ta vydy systematyzatsii zakonodavstva. Pravova derzhava.  Vyp. 14. 2003.

 

26.     Smyrnov O. V. Osnovnыe pryntsypы sovetskoho trudovoho prava. Moskva,  Yuryd. lyt., 1977.

 

27.     Spasybo-Fatieieva I. Metodolohichni vytoky kodyfikatsii: potreby, obgruntovanist, koniunkturnist. Pravo Ukrainy. 2009. № 8.

 

28.     Tatsii V., Todyka Yu. Problemy rozvytku nauky konstytutsiinoho prava Ukrainy. Pravo Ukrainy. 1994. № 10.

 

29.     Tsvaihert K., Kets Kh. Vvnedenye v stravnytelnoe pravovedenye v sfere chastoho prava v 2-kh tomakh. T. 1 : Osn. per. s nem. Moskva, Mezhdunarodnыe otnoshenyia. 2000.

 

30.     Tsyvylystycheskaia kontseptsyia kodyfykatsyy yntellektualnoi sobstvennosty v systeme rossyiskoho prava / pod obshch red. M. A. Rozhkovoi. Moskva, Statut. 2018.

 

31.     Chukhvychev D. V. Osnovnыe metodyky kodyfykatsyy. Frantsuzskaia shkola. Vestnyk Moskovskoho unyversyteta MVD Rossyy. 2008. № 8.

 

32.     Yushchyk O. Pravova reformi i systematyzatsiia zakonodavstva Ukrainy. Systematyzatsii zakonodavstva v Ukraini: problemy teorii i praktyky :  materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Kyiv. 1999.

 

33.     Yavych L. S. Obshchaia teoryia prava. Lenynhrad. Yd-vo LHU. 1976.

 

34.     Levin M. The Need for Climate Improvement in Intellectual Property Law. // Patents and Technological Progress in a Globalized World. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2009. P.811−828.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті