ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ З ПИТАНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

Автор(и)

  • Олена Чомахашвілі кандидат юридичних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу промислової власності НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0546-2138

DOI:

https://doi.org/10.33731/52021.244535

Анотація

Ключові слова: правове виховання, правові цінності, право інтелектуальної влас-
ності, винахідництво

В статті приділено увагу комплексному вивченню поняття та значення правового
виховання з питань інтелектуальної власності, особливо соціальній важливості та зна-
ченню всієї сфери інтелектуальної власності, що розглядається як правова цінність.
Зроблено спробу визначити взаємозв’язок між рівнем і популярністю винахідництва
та загальної культури у сфері інтелектуальної власності. Розглянуто етапи та способи
отримання знань з питань основ інтелектуальної власності. Проаналізовано проблем-
ні питання щодо необхідних заходів в освітній сфері з питань інтелектуальної влас-
ності. Докладно охарактеризовано концепцію заходів виховного характеру, яка спря-
мована на активізацію осмислення українським суспільством необхідності законного
застосування прав інтелектуальної власності. Надано пропозиції щодо збільшення
просвітницьких заходів з питань інтелектуальної власності та усвідомлення їх цінно-
сті для суспільства.

Список використаних джерел

1.       Введение в философию: учебник для вузов в 2-х ч. ; учебник. Москва. Политиздат. 1989. Ч. 1. 367 с.

 

2. Клімова, Г. П. Правове виховання громадян України в сучасних умовах. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія Філософія, філософія права, політологія, соціологія. 2009. № 1. Харків. Право. 2009. С. 108−114.

 

3. Заєць А. С. Форми правового виховання в сучасній Україні: теоретико-правовий аналіз. Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Одеса. Гельветика, 2016. Вип. 76. С. 85−91.

 

4. Шаравара І. Правова свідомість та правова культура в Україні: проблеми їх формування. JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ. IUNIE, 2015. С. 9–12.

 

4. Дмитрієнко Ю. М. Актуальні аспекти теоретичної соціалізації посттоталітарної правосвідомості в контексті правового виховання. Право і безпека. 2003. Т. 2. № 2. С. 19−22.

 

5. Правове виховання в сучасній Україні : монографія. Національний університет «Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого» / за заг. ред. В.  Я. Тацій, А. П. Гетьман, О. Г. Данильян. 2-ге вид. Харків. Право, 2013. 440 с.

 

 

1.       Vvedenye v fylosofyiu: uchebnyk dlia vuzov v 2-kh ch. ; uchebnyk. Moskva. Polytyzdat. 1989. Ch. 1. 367 s.

 

2. Klimova, H. P. Pravove vykhovannia hromadian Ukrainy v suchasnykh umovakh. Visnyk Natsionalnoi yurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho. Seriia Filosofiia, filosofiia prava, politolohiia, sotsiolohiia. 2009. № 1. Kharkiv. Pravo. 2009. S. 108−114.

 

3. Zaiets A. S. Formy pravovoho vykhovannia v suchasnii Ukraini: teoretyko-pravovyi analiz. Aktualni problemy derzhavy i prava: zbirnyk naukovykh prats. Odesa. Helvetyka, 2016. Vyp. 76. S. 85−91.

 

4. Sharavara I. Pravova svidomist ta pravova kultura v Ukraini: problemy yikh formuvannia. JURNALUL JURIDIC NAȚIONAL: TEORIE ȘI PRACTICĂ. IUNIE, 2015. S. 9–12.

 

4. Dmytriienko Yu. M. Aktualni aspekty teoretychnoi sotsializatsii posttotalitarnoi pravosvidomosti v konteksti pravovoho vykhovannia. Pravo i bezpeka. 2003. T. 2. № 2. S. 19−22.

 

5. Pravove vykhovannia v suchasnii Ukraini : monohrafiia. Natsionalnyi universytet «Iurydychna akademiia Ukrainy im. Yaroslava Mudroho» / za zah. red. V.  Ya. Tatsii, A. P. Hetman, O. H. Danylian. 2-he vyd. Kharkiv. Pravo, 2013. 440 s.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-17

Номер

Розділ

Статті