КОДИФІКАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ: МАТЕРІАЛЬНИЙ ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ АСПЕКТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.248969

Анотація

Ключові слова: право інтелектуальної власності, законодавство, матеріальні
норми, процесуальні норми, кодифікація

Стаття присвячена дослідженню законодавчих проблем, які обумовлюють доціль-
ність кодифікації українського законодавства про інтелектуальну власність.
Висвітлюються окремі приклади структур кодексів іноземних країн, порушується про-
блематика вміщення в єдиному законодавчому акті матеріальних, процедурних та
процесуальних норм, окреслюються підходи до визначення мети та принців система-
тизації законодавства, а також розробки Кодексу України про інтелектуальну влас-
ність та інтелектуально-правове судочинство.

Список використаних джерел / List of references

1.      Patents Act 1990 (consolidated as of August 26, 2020).

URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/579247.

2.      Бисага Ю. М. Конституційно-процесуальне право України : підручник / Ю. М. Бисага, В. В. Гомонай, В. І. Чечерський. Ужгород : Ліра, 2011. 360 с.

3.      Братель Олександр. Процесовзаємодіючі норми матеріального права в контексті реалізації процесуальних юридичних фактів при здійсненні цивільного судочинства. Цивільне право і процес. 2017. № 1. С.10−17.

4.      Дашковська Т. М. Норми матеріального та процесуального права: до питання співвідношення. Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. пр. / редкол. : В. В. Завальнюк (голов. ред.) [та ін.] ; відп. за вип. М. В. Афанасьєва. Одеса : Юрид. л-ра, 2015. Вип. 75. C. 90−96.

5.      Двигун внутрішнього загоряння. Юридична практика № 17−18 (1218−1219) від 04.05.2021. URL: https://pravo.ua/articles/dvyhun-vnutrishnoho-zahoriannia/.

6.      Закони, договори і судові рішення членів Всесвітньої організації інтелектуальної власності. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/members.

7.      Зінич Любомир. Особливості правового регулювання використання винаходів за законодавством Франції. Національний юридичний журнал. 2015. С. 136−138.

8.      Комаров В. В. Вчення про предмет цивільного процесуального права. Правова доктрина України. 2013 р. С. 58–62.

9.      Крижна Валентина. Варіанти кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2020. № 1. С. 110−115.

10.    Мінка Т. П. Адміністративне процесуальне право : навч. посібник / кол. авт. ; за заг. ред. Т. П. Мінки. Дніпро : Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 320 с.

11.    Науково-практичний коментар до статті 19 Бюджетного кодексу України. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KK000736.

12.    Проєкт Національної стратегії розвитку сфери інтелектуальної власності. URL: http://strategyip.info/.

13.    Стефанчук Р. О. До питання про кодифікацію законодавства у сфері інтелектуальної власності. Право України. 2016. № 11. С. 86−91.

14.    Уварова О. О., Сидоренко О. О. Норми матеріального і процесуального права: функціональне співвідношення. Юрист України. 2012. № 4 (21). С.19−24.

15.    Федеральний патентний суд Функції. Організаційна структура. Перспективи. URL: https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/

Downloads/DE/Presse/Infobroschueren/InfobroschuereR_download.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

16.    Шабалін Андрій. Про питання кодифікації законодавства у сфері інтелектуальної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 6. С. 74−81.

========================================

1.      Patents Act 1990 (consolidated as of August 26, 2020).

URL: https://wipolex.wipo.int/ru/text/579247.

2.      Bysaha Yu. M. Konstytutsiino-protsesualne pravo Ukrainy : pidruchnyk / Yu. M. Bysaha, V. V. Homonai, V. I. Checherskyi. Uzhhorod : Lira, 2011. 360 s.

3.      Bratel Oleksandr. Protsesovzaiemodiiuchi normy materialnoho prava v konteksti realizatsii protsesualnykh yurydychnykh faktiv pry zdiisnenni tsyvilnoho sudochynstva. Tsyvilne pravo i protses. 2017. № 1. S.10−17.

4.      Dashkovska T. M. Normy materialnoho ta protsesualnoho prava: do pytannia spivvidnoshennia. Aktualni problemy derzhavy i prava : zb. nauk. pr. / redkol. : V. V. Zavalniuk (holov. red.) [ta in.] ; vidp. za vyp. M. V. Afanasieva. Odesa : Yuryd. l-ra, 2015. Vyp. 75. C. 90−96.

5.      Dvyhun vnutrishnoho zahoriannia. Yurydychna praktyka № 17−18 (1218−1219) vid 04.05.2021. URL: https://pravo.ua/articles/dvyhun-vnutrishnoho-zahoriannia/.

6.      Zakony, dohovory i sudovi rishennia chleniv Vsesvitnoi orhanizatsii intelektualnoi vlasnosti. URL: https://wipolex.wipo.int/ru/members.

7.      Zinych Liubomyr. Osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia vykorystannia vynakhodiv za zakonodavstvom Frantsii. Natsionalnyi yurydychnyi zhurnal. 2015. S. 136−138.

8.      Komarov V. V. Vchennia pro predmet tsyvilnoho protsesualnoho prava. Pravova doktryna Ukrainy. 2013 r. S. 58–62.

9.      Kryzhna Valentyna. Varianty kodyfikatsii zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2020. № 1. S. 110−115.

10.    Minka T. P. Administratyvne protsesualne pravo : navch. posibnyk / kol. avt. ; za zah. red. T. P. Minky. Dnipro : Dniprop. derzh. un-t vnutr. sprav, 2017. 320 s.

11.    Naukovo-praktychnyi komentar do statti 19 Biudzhetnoho kodeksu Ukrainy. URL: https://ips.ligazakon.net/document/view/KK000736.

12.    Proiekt Natsionalnoi stratehii rozvytku sfery intelektualnoi vlasnosti. URL: http://strategyip.info/.

13.    Stefanchuk R. O. Do pytannia pro kodyfikatsiiu zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti. Pravo Ukrainy. 2016. № 11. S. 86−91.

14.    Uvarova O. O., Sydorenko O. O. Normy materialnoho i protsesualnoho prava: funktsionalne spivvidnoshennia. Yuryst Ukrainy. 2012. № 4 (21). S.19−24.

15.    Federalnyi patentnyi sud Funktsii. Orhanizatsiina struktura. Perspektyvy. URL: https://www.bundespatentgericht.de/SharedDocs/

Downloads/DE/Presse/Infobroschueren/InfobroschuereR_download.pdf?__blob=publicationFile&v=2.

16.    Shabalin Andrii. Pro pytannia kodyfikatsii zakonodavstva u sferi intelektualnoi vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. № 6. S. 74−81.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті