НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ (ПРИ РОЗРОБЛЕННІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ; ПРИ ЗДІЙСНЕННІ МІЖНАРОДНОГО ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА)

Автор(и)

  • Олександр Зайківський старший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7377-9276
  • Олександр Оністрат старший науковий співробітник, кандидат технічних наук, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5730-6738

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.248981

Анотація

Ключові слова: обороноздатність, інтелектуальна власність, нормативно-правове
забезпечення, озброєння та військова техніка, військово-технічне співробітництво

Досліджено стан нормативно-правового забезпечення обороноздатності України і про-
блеми охорони інтелектуальної власності та захисту державних інтересів у цій сфері.
Вказано на важливість охорони прав інтелектуальної власності для забезпечення підви-
щення обороноздатності держави. Запропоновано рекомендації з удосконалення норма-
тивно-правового забезпечення обороноздатності України з метою вирішення проблемних
питань інтелектуальної власності в цій сфері та дотримання національних інтересів і
безпеки держави щодо об’єктів права інтелектуальної власності в процесі розроблення
озброєння та військової техніки, здійснення міжнародного військово-технічного співро-
бітництва.

Список використаних джерел / List of references

1.      Про оборону України: Закон України від 06.12.1991 р. № 1932. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

2.      Про засади внутрішньої і зовнішньої політики: Закон України від  01.07.2010  р.  № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

3.      Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015 р. № 848. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

4.      Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України» : Указ Президента України від 14.09.2020 р. № 392.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

5.      Про Стратегію воєнної безпеки України. Указ Президента України від 25.03.2021 р. №121/2021 Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 25 березня 2021 року «Про Стратегію воєнної безпеки України». URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

6.      Про національну безпеку України :Закон України від 21.06.2018. № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

7.      Конституція України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/254% D0%BA/96-вр.

8.      Цивільний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1452597396210285.

9.      Господарський кодекс України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

10.    Кодекс України про адміністративні правопорушення.

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8074-10.

11.    Кримінальний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/

show/2341-14/print1452597396210285.

12. Митний кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1452597396210285.

13. Охорона інтелектуальної власності у військово-технічній сфері / Зайківський О. Б. та ін. : монографія.. Київ, ВД Дмитра Бураго.  2015.  560 с.

14. Особливості охорони інтелектуальної власності при військово-технічному співробітництві. Зайківський О. Б., Оністрат О. А. Теорія і практика інтелектуальної власності.  №  5,  2016, С. 5−16.

15. Про державну таємницю : Закон України від 21.09.99 № 1079.

URL: http://zakon.rada.gov.ua.

16. Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 р.  № 143.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16.

17. Про оборонні закупівлі : Закон України від 17.07.2020 р. № 808. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text.

18.    Питання державного оборонного замовлення : постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р.  № 464. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/464-2011-%D0%BF.

19.    Про затвердження Положення про генерального конструктора із створення техніки для потреб оборони та безпеки держави : постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2001 р. № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392-2001-%D0%BF#Text.

20.    Про затвердження Порядку відновлення, ремонту, модернізації, збільшення установленого ресурсу та продовження строку служби (зберігання) озброєння, військової і спеціальної техніки, за якими не здійснюється авторський нагляд ; Постанова Кабінету Міністрів України  від 25 березня 2015 р. № 135. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2015-%D0%BF#Text.

21.    Про затвердження Порядку розроблення, освоєння та випуску нових видів продукції оборонного призначення, а також припинення випуску існуючих видів такої продукції : постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 234. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2021-%D0%BF#n8.

22.    Податковий кодекс України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

23.    Про Єдиний державний реєстр військовозобов’язаних : Закон України від 16.03.2017 р. № 1951. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1951-19.

24.    Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/3687-12.

25.    Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23.12.1993 р. № 3792. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

26. Про Рекомендації парламентських слухань «Захист прав інтелектуальної власності в Україні: проблеми законодавчого забезпечення та правозастосування» : постанова Верховної Ради України від  27.06.2007 р. № 1243.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16#Text.

27. Про затвердження Положення про патентно-ліцензійну, винахідницьку та раціоналізаторську роботу в Збройних Силах України  : наказ Міністра оборони України від 05.03.01 № 78 (у редакції наказу  МОУ від 30.06.2010 р. № 338). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-01#Text.

28. Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року : Указ Президента України від 27.08.2003 р. № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

29.    Про заходи щодо вдосконалення військово-технічного співробітництва України з іноземними державами : Указ Президента України від 21.04.99 № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

30.    Про розмежування повноважень центральних органів виконавчої влади у сфері військово-технічного співробітництва з іноземними державами : Указ Президента України від 20.03.2002 р. № 276.

URL: https://zakon.rada.gov.ua.

31.    Про затвердження Порядку укладення компенсаційних (офсетних) договорів та видів компенсацій, що можуть надаватися за компенсаційними (офсетними) договорами : постанова Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р. № 432.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2011-%D0%BF#Text.

32.    Про затвердження Порядку державного експортного контролю за проведенням переговорів, пов’язаних з укладенням зовнішньоекономічних договорів (контрактів) щодо здійснення експорту товарів : постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2012 р. № 500.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/500-2012-%D0%BF.

33.    Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання : Закон України від 20 лютого 2003 року № 549. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/549-15.

34.    Про зовнішньоекономічну діяльність ; Закон України від 16.04.1991 р. № 959.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/959-12.

35.    Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи в галузі державного експортного контролю : постанова Кабінету Міністрів України від 15.07.1997 р. № 767. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/767-97-%D0%BF.

36.    Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19.09.97 «Про стан науково-технологічної сфери України та невідкладні заходи щодо підвищення ефективності її державного регулювання» : Указ Президента України від 13.10.1997 р. № 1147.

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147/97#Text.

37.    Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 03.07.2001 р. «Про невідкладні заходи щодо виводу з кризового стану науково-технологічної сфери України і створення реальних умов для переходу економіки на інноваційну модель розвитку» : Указ Президента України від 20.08.2001 р. № 640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640/2001#Text.

38.    Про заходи щодо охорони інтелектуальної власності в Україні ; Указ Президента України від 27.04.2001 № 285.

URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/285/2001.

39.    Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення : постанова Кабінету Міністрів України від 20.11.2003 р. № 1807.

URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1807-2003-%D0%BF.

40.    Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання : постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2004 р. № 86.

URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/86-2004-%D0%BF.

41.    Про затвердження Порядку державної атестації системи внутрішньофірмового експортного контролю, створеної субʼєктом здійснення міжнародних передач товарів : постанова Кабінету Міністрів України від 07.07.2003 р. № 1080. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1080-2003-%D0%BF.

42.    Про затвердження Положення про порядок надання субʼєктам зовнішньоекономічної діяльності повноважень на право здійснення експорту, імпорту товарів військового призначення та товарів, які містять відомості, що становлять державну таємницю : постанова Кабінету Міністрів України від 08.06.1998 р. № 838. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/838-98-%D0%BF.

=============================

1.      Pro oboronu Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 06.12.1991 r. № 1932. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12.

2.      Pro zasady vnutrishnoi i zovnishnoi polityky: Zakon Ukrainy vid 01.07.2010  r.  № 2411. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17.

3.      Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 r. № 848. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text.

4.      Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 14 veresnia 2020 roku «Pro Stratehiiu natsionalnoi bezpeky Ukrainy» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 14.09.2020 r. № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/392/2020#Text.

5.      Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy. Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 25.03.2021 r. №121/2021 Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 25 bereznia 2021 roku «Pro Stratehiiu voiennoi bezpeky Ukrainy». URL: https://www.president.gov.ua/documents/1212021-37661.

6.      Pro natsionalnu bezpeku Ukrainy :Zakon Ukrainy vid 21.06.2018. № 2469. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2469-19.

7.      Konstytutsiia Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/ show/254% D0%BA/96-vr.

8.      Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15/print1452597396210285.

9.      Hospodarskyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15.

10.    Kodeks Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/8074-10.

11.    Kryminalnyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/print1452597396210285.

12. Mytnyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/print1452597396210285.

13. Okhorona intelektualnoi vlasnosti u viiskovo-tekhnichnii sferi / Zaikivskyi O. B. ta in. : monohrafiia.. Kyiv, VD Dmytra Buraho. 2015.  560 s.

14. Osoblyvosti okhorony intelektualnoi vlasnosti pry viiskovo-tekhnichnomu spivrobitnytstvi. Zaikivskyi O. B., Onistrat O. A. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti.  №  5,  2016, S. 5−16.

15. Pro derzhavnu taiemnytsiu : Zakon Ukrainy vid 21.09.99 № 1079. URL: http://zakon.rada.gov.ua.

16. Pro derzhavne rehuliuvannia diialnosti u sferi transferu tekhnolohii : Zakon Ukrainy vid 14.09.2006 r.  № 143. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/143-16.

17. Pro oboronni zakupivli : Zakon Ukrainy vid 17.07.2020 r. № 808. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/808-20#Text.

18.              Pytannia derzhavnoho oboronnoho zamovlennia : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27.04.2011 r.  № 464. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/464-2011-%D0%BF.

19.    Pro zatverdzhennia Polozhennia pro heneralnoho konstruktora iz stvorennia tekhniky dlia potreb oborony ta bezpeky derzhavy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 23.04.2001 r. № 392. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

392-2001-%D0%BF#Text.

20.    Pro zatverdzhennia Poriadku vidnovlennia, remontu, modernizatsii, zbilshennia ustanovlenoho resursu ta prodovzhennia stroku sluzhby (zberihannia) ozbroiennia, viiskovoi i spetsialnoi tekhniky, za yakymy ne zdiisniuietsia avtorskyi nahliad ; Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy  vid 25 bereznia 2015 r. № 135. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/135-2015-%D0%BF#Text.

21.    Pro zatverdzhennia Poriadku rozroblennia, osvoiennia ta vypusku novykh vydiv produktsii oboronnoho pryznachennia, a takozh prypynennia vypusku isnuiuchykh vydiv takoi produktsii : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 03.03.2021 r. № 234.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/234-2021-%D0%BF#n8.

22.    Podatkovyi kodeks Ukrainy. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.

23.    Pro Yedynyi derzhavnyi reiestr viiskovozoboviazanykh : Zakon Ukrainy vid 16.03.2017 r. № 1951. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1951-19.

24.    Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3687.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/3687-12.

25.    Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23.12.1993 r. № 3792. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3792-12.

26. Pro Rekomendatsii parlamentskykh slukhan «Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti v Ukraini: problemy zakonodavchoho zabezpechennia ta pravozastosuvannia» : postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid  27.06.2007 r. № 1243.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1243-16#Text.

27. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro patentno-litsenziinu, vynakhidnytsku ta ratsionalizatorsku robotu v Zbroinykh Sylakh Ukrainy  : nakaz Ministra oborony Ukrainy vid 05.03.01 № 78 (u redaktsii nakazu  MOU vid 30.06.2010 r. № 338). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0250-01#Text.

28. Pro Kontseptsiiu viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy na period do 2010 roku : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27.08.2003 r. № 913. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

29.    Pro zakhody shchodo vdoskonalennia viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva Ukrainy z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 21.04.99 № 422. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

30.    Pro rozmezhuvannia povnovazhen tsentralnykh orhaniv vykonavchoi vlady u sferi viiskovo-tekhnichnoho spivrobitnytstva z inozemnymy derzhavamy : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20.03.2002 r. № 276. URL: https://zakon.rada.gov.ua.

31.    Pro zatverdzhennia Poriadku ukladennia kompensatsiinykh (ofsetnykh) dohovoriv ta vydiv kompensatsii, shcho mozhut nadavatysia za kompensatsiinymy (ofsetnymy) dohovoramy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.04.2011 r. № 432. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/432-2011-%D0%BF#Text.

32.    Pro zatverdzhennia Poriadku derzhavnoho eksportnoho kontroliu za provedenniam perehovoriv, poviazanykh z ukladenniam zovnishnoekonomichnykh dohovoriv (kontraktiv) shchodo zdiisnennia eksportu tovariv : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 06.06.2012 r. № 500.

URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/500-2012-%D0%BF.

33.    Pro derzhavnyi kontrol za mizhnarodnymy peredachamy tovariv viiskovoho pryznachennia ta podviinoho vykorystannia : Zakon Ukrainy vid 20 liutoho 2003 roku № 549. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/549-15.

34.    Pro zovnishnoekonomichnu diialnist ; Zakon Ukrainy vid 16.04.1991 r. № 959.  URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/959-12.

35.    Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok provedennia ekspertyzy v haluzi derzhavnoho eksportnoho kontroliu : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 15.07.1997 r. № 767. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/767-97-%D0%BF.

36.    Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 19.09.97 «Pro stan naukovo-tekhnolohichnoi sfery Ukrainy ta nevidkladni zakhody shchodo pidvyshchennia efektyvnosti yii derzhavnoho rehuliuvannia» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 13.10.1997 r. № 1147.

URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1147/97#Text.

37.    Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 03.07.2001 r. «Pro nevidkladni zakhody shchodo vyvodu z kryzovoho stanu naukovo-tekhnolohichnoi sfery Ukrainy i stvorennia realnykh umov dlia perekhodu ekonomiky na innovatsiinu model rozvytku» : Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 20.08.2001 r. №  640. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/640/2001#Text.

38.    Pro zakhody shchodo okhorony intelektualnoi vlasnosti v Ukraini ; Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 27.04.2001 № 285.

URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/285/2001.

39.    Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia derzhavnoho kontroliu za mizhnarodnymy peredachamy tovariv viiskovoho pryznachennia : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 20.11.2003 r. № 1807.

URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1807-2003-%D0%BF.

40.    Pro zatverdzhennia Poriadku zdiisnennia derzhavnoho kontroliu za mizhnarodnymy peredachamy tovariv podviinoho vykorystannia : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 28 sichnia 2004 r. № 86.

URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/86-2004-%D0%BF.

41.    Pro zatverdzhennia Poriadku derzhavnoi atestatsii systemy vnutrishnofirmovoho eksportnoho kontroliu, stvorenoi subʼiektom zdiisnennia mizhnarodnykh peredach tovariv : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 07.07.2003 r. № 1080. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1080-2003-%D0%BF.

42.    Pro zatverdzhennia Polozhennia pro poriadok nadannia subʼiektam zovnishnoekonomichnoi diialnosti povnovazhen na pravo zdiisnennia eksportu, importu tovariv viiskovoho pryznachennia ta tovariv, yaki mistiat vidomosti, shcho stanovliat derzhavnu taiemnytsiu : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 08.06.1998 r. № 838. URL:  http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/838-98-%D0%BF.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті