ОХОРОНА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ГАЛУЗІ БІОТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

 • Ганна Федотова доктор юридичних наук, професор, Державний науково-дослідний інститут МВС України,, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-7798-3143
 • Світлана Филь кандидат юридичних наук, старший дослідник, Державний науково-дослідний інститут МВС України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-8196-313X

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249001

Анотація

Ключові слова: права інтелектуальної власності, біотехнології, патентування, право-
ва охорона, законодавство

У статті досліджено питання охорони прав інтелектуальної власності в галузі біотех-
нологій. Розглянуто зміст об’єкта патентування, умов патентоздатності біотехнологічних
винаходів відповідно до норм міжнародного та національного законодавства. З’ясовано,
що сучасні біотехнологічні досягнення ставлять перед винахідниками вимоги не лише
закріплення монопольних прав на їх використання, а й дотримання морально-етичних
критеріїв сприйняття винаходів, створених за допомогою генної інженерії та живої мате-
рії. Визначено основні проблеми правової охорони інтелектуальної власності в галузі біо-
технологій та запропоновано шляхи їх вирішення.

Список використаних джерел / List of references

 1. Річний звіт Національного органу інтелектуальної власності ДП «Український інститут інтелектуальної власності» за 2020 рік. Київ : Укрпатент, 2020. 69 с. URL: https://ukrpatent.org/atachs/zvit-ukr-2020-1.pdf (дата звернення: 27.10.2021).
 2. Конституція України : Закон України від 28 червня 1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 30. Ст. 141.
 3. Цивільний кодекс України : Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
 4. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7. Ст. 32.
 5. Андрейченко С. С., Андрейченко А. В., Гарафонова О. І., Маргасова В. Г., Балла І. В. Трансформація національних економіко-правових процесів на основі патентної охорони біотехнологічних винаходів. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2020. № 1 (32). С. 444–452. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200639.
 6. Про затвердження Правил складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель : наказ Міністерства освіти і науки України від 22 січня 2001 р. № 22. Офіційний вісник України. 2001. № 9. С. 382. Ст. 386.
 7. Слободян О. М. Особливості патентування біотехнологічних винаходів у Європейському патентному відомстві. Часопис Київського університету права. 2013. № 1. С. 225–229.
 8. Пономарьова О. Досвід країн ЄС щодо етичних аспектів патентування біотехнологій у сфері медицини і фармації. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2021. № 2. С. 23−28.
 9. Про охорону прав на сорти рослин : Закон України від 21 квітня 1993 р. № 3116-XII. Відомості Верховної Ради України. 1993. № 21. Ст. 218.
 10. Про племінну справу у тваринництві : Закон України від 15 грудня 1993 р. № 3691-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 2. Ст. 7.
 11. Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75. Т. 1. С. 83. Ст. 2125.
 12. Конвенція про охорону біологічного різноманіття від 1992 року. Офіційний вісник України. 2007. № 22. С. 229. Ст. 932.
 13. Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності. Офіційний вісник України. 2010. № 84. С. 503. Ст. 2989.
 14. Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин. Офіційний вісник України. 2006. № 34. С. 41. Ст. 2418.
 15. Будапештський договір про міжнародне визнання депонування мікроорганізмів з метою патентної процедури. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
 16. laws/show/995_039/conv#Text (дата звернення: 27.10.2021).
 17. The European Patent Convention. URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/index.html (дата звернення: 27.10.2021).
 18. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044 (дата звернення: 27.10.2021).
 19. Німко О. Б. Захист прав інтелектуальної власності у сфері біотехнологій. Безпека людини в умовах глобалізації: сучасні правові парадигми: матеріали VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 24 лютого 2017 р.). Тернопіль: Вектор, 2017. С. 299–301.
 20. Глущенко Н. В. Адміністративно-правовий механізм охорони та захисту прав інтелектуальної власності у сфері медицини та біотехнологій : дис. ... д-ра філософії: 081. Суми, 2021. 217 с.
 21. Корогод Н. П., Новородовська Т. С. Із зарубіжного досвіду використання об’єктів права інтелектуальної власності в галузі біотехнологій. Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об’єктів інтелектуальної власності : зб. наук. праць за матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпро, 10 квітня 2020 р.). Дніпро : Юрсервіс, 2020. С. 165–171.
 22. Олефір А. До проблеми правової охорони біотехнологій. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2015. № 1. С. 271−83.
 23. Кузьмич І. І. Правовий статус класифікаційної мутації біомедінтелектпродукту. Часопис Київського університету права. 2020. № 2. С. 323–330. DOI: 10.36695/2219-5521.2.2020.61.
 24. Полякова О. Ю., Шликова В. О. Патентування біотехнологічних розробок в Україні: тенденції та структура. Проблеми економіки. 2017. № 2. С. 124−131.

========================

 1. Richnyi zvit Natsionalnoho orhanu intelektualnoi vlasnosti DP «Ukrainskyi instytut intelektualnoi vlasnosti» za 2020 rik. Kyiv : Ukrpatent, 2020. 69 s. URL: https://ukrpatent.org/atachs/zvit-ukr-2020-1.pdf (data zvernennia: 27.10.2021).
 2. Konstytutsiia Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 28 chervnia 1996 r. № 254k/96-VR. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 30. St. 141.
 3. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 16 sichnia 2003 r. № 435-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40–44. St. 356.
 4. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3687-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7. St. 32.
 5. Andreichenko S. S., Andreichenko A. V., Harafonova O. I., Marhasova V. H., Balla I. V. Transformatsiia natsionalnykh ekonomiko-pravovykh protsesiv na osnovi patentnoi okhorony biotekhnolohichnykh vynakhodiv. Finansovo-kredytna diialnist: problemy teorii ta praktyky. 2020. № 1 (32). S. 444–452. URL: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v1i32.200639.
 6. Pro zatverdzhennia Pravyl skladannia i podannia zaiavky na vynakhid ta zaiavky na korysnu model : nakaz Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 22 sichnia 2001 r. № 22. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2001. № 9. S. 382. St. 386.
 7. Slobodian O. M. Osoblyvosti patentuvannia biotekhnolohichnykh vynakhodiv u Yevropeiskomu patentnomu vidomstvi. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2013. № 1. S. 225–229.
 8. Ponomarova O. Dosvid krain YeS shchodo etychnykh aspektiv patentuvannia biotekhnolohii u sferi medytsyny i farmatsii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2021. № 2. S. 23−28.
 9. Pro okhoronu prav na sorty roslyn : Zakon Ukrainy vid 21 kvitnia 1993 r. № 3116-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1993. № 21. St. 218.
 10. Pro pleminnu spravu u tvarynnytstvi : Zakon Ukrainy vid 15 hrudnia 1993 r. № 3691-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 2. St. 7.
 11. Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamy-chlenamy, z inshoi storony. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 75. T. 1. S. 83. St. 2125.
 12. Konventsiia pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia vid 1992 roku. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2007. № 22. S. 229. St. 932.
 13. Uhoda pro torhovelni aspekty prav intelektualnoi vlasnosti. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2010. № 84. S. 503. St. 2989.
 14. Mizhnarodna konventsiia z okhorony novykh sortiv roslyn. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2006. № 34. S. 41. St. 2418.
 15. Budapeshtskyi dohovir pro mizhnarodne vyznannia deponuvannia mikroorhanizmiv z metoiu patentnoi protsedury. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_039/conv#Text (data zvernennia: 27.10.2021).
 16. The European Patent Convention. URL: https://www.epo.org/law-practice/legal-texts/html/epc/2020/e/index.html (data zvernennia: 27.10.2021).
 17. Directive 98/44/EC of the European Parliament and of the Council of 6 July 1998 on the legal protection of biotechnological inventions. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31998L0044 (data zvernennia: 27.10.2021).
 18. Nimko O. B. Zakhyst prav intelektualnoi vlasnosti u sferi biotekhnolohii. Bezpeka liudyny v umovakh hlobalizatsii: suchasni pravovi paradyhmy: materialy VII Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (Kyiv, 24 liutoho 2017 r.). Ternopil: Vektor, 2017. S. 299–301.
 19. Hlushchenko N. V. Administratyvno-pravovyi mekhanizm okhorony ta zakhystu prav intelektualnoi vlasnosti u sferi medytsyny ta biotekhnolohii : dys. ... d-ra filosofii: 081. Sumy, 2021. 217 s.
 20. Korohod N. P., Novorodovska T. S. Iz zarubizhnoho dosvidu vykorystannia obiektiv prava intelektualnoi vlasnosti v haluzi biotekhnolohii. Upravlinnia proektamy. Efektyvne vykorystannia rezultativ naukovykh doslidzhen ta obiektiv intelektualnoi vlasnosti : zb. nauk. prats za mater. II Mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf. (Dnipro, 10 kvitnia 2020 r.). Dnipro : Yurservis, 2020. S. 165–171.
 21. Olefir A. Do problemy pravovoi okhorony biotekhnolohii. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2015. № 1. S. 271−83.
 22. Kuzmych I. I. Pravovyi status klasyfikatsiinoi mutatsii biomedintelektproduktu. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2020. № 2. S. 323–330. DOI: 10.36695/2219-5521.2.2020.61.
 23. Poliakova O. Yu., Shlykova V. O. Patentuvannia biotekhnolohichnykh rozrobok v Ukraini: tendentsii ta struktura. Problemy ekonomiky. 2017. № 2. S. 124−131.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті