ЗДІЙСНЕННЯ МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА РЕЗУЛЬТАТИ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ І ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Автор(и)

  • Роман Денисенко аспірант НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, завідувач юридичного бюро АТ «Науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут атомного та енергетичного насособудування» м. Суми, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-4372-1591

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249103

Анотація

Ключові слова: результати робіт, суб’єкти майнових прав інтелектуальної власності,
спільні майнові права інтелектуальної власності

У статті досліджуються питання розподілу прав на результати робіт, які є об’єктами
інтелектуальної власності, створені в процесі виконання науково-дослідних або дослідно-
конструкторських і технологічних робіт. Аналізуються проблемні питання множинності
суб’єктів майнових прав інтелектуальної власності на результати робіт за договором та
відносин між ними щодо здійснення спільних прав інтелектуальної власності на резуль-
тати робіт.

Список використаних джерел / List of references

1. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003. Відомості Верховної Ради
України. 2003. № 40.
2. Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26.11.2015
№848-VIII. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 3 (15.01.2016). Ст. 25.
3. Договірні відносини щодо результатів наукової та науково-технічної діяль-
ності : монографія / кол. авторів : Батова В. О., Пічкур О. В., Работягова
Л. І., Тверезенко О. О., за заг. ред. О. Ф. Дорошенка ; НДІ ІВ НАПрН України.
Київ : Інтерсервіс, 2013. 222 с.
4. Халаїм Н. Майнові права інтелектуальної власності на результати твор-
чості, створені за цивільно-правовим договором. Інтелектуальна власність
в Україні. № 5. 2005.
5. Яркіна Н. Спільні права інтелектуальної власності: їх виникнення та здій-
снення. Вісник Академії правових наук України. 2010. № 4. С. 145−155.
6. Крижна В. Патентовласники за чинним законодавством України. Інте-
лектуальна власність. 1999. № 2. С. 10.
7. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від
15.12.1993 № 3687-XII. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 7
(15.02.94). Ст. 32.
8. Про охорону прав на промислові зразки : Закон України від 15.12.1993
№ 3688-XII. Відомості Верховної Ради України 1994. № 7. Ст. 34.
9. Тверезенко О. Підстави виникнення (набуття) майнових прав інтелекту-
альної власності. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2019. № 4.
С. 76–83.
10.Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Сою-
зом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-
членами, з іншої сторони. Офіційний вісник України. 2014. № 75
(26.09.2014). Ст. 2125.

========================
1. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy №435-IV vid 16.01.2003. Vidomosti Verkhovnoi Rady
Ukrainy. 2003. № 40.
2. Pro naukovu i naukovo-tekhnichnu diialnist : Zakon Ukrainy vid 26.11.2015 № 848-
VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2016. № 3 (15.01.2016). St. 25.
3. Dohovirni vidnosyny shchodo rezultativ naukovoi ta naukovo-tekhnichnoi diialnosti
: monohrafiia / kol. avtoriv : Batova V. O., Pichkur O. V., Rabotiahova L. I.,
Tverezenko O. O., za zah. red. O. F. Doroshenka ; NDI IV NAPrN Ukrainy. Kyiv :
Interservis, 2013. 222 s.
4. Khalaim N. Mainovi prava intelektualnoi vlasnosti na rezultaty tvorchosti,
stvoreni za tsyvilno-pravovym dohovorom. Intelektualna vlasnist v Ukraini. № 5.
2005.
5. Iarkina N. Spilni prava intelektualnoi vlasnosti: yikh vynyknennia ta zdiisnennia.
Visnyk Akademii pravovykh nauk Ukrainy. 2010. № 4. S. 145−155.
6. Kryzhna V. Patentovlasnyky za chynnym zakonodavstvom Ukrainy. Intelektualna
vlasnist. 1999. № 2. S. 10.
7. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid
15.12.1993 № 3687-XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 7
(15.02.94). St. 32.
8. Pro okhoronu prav na promyslovi zrazky : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 № 3688-
XII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy 1994. № 7. St. 34.
9. Tverezenko O. Pidstavy vynyknennia (nabuttia) mainovykh prav intelektualnoi
vlasnosti. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2019. № 4. S. 76–83.
10.Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom,
Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoi enerhii i yikhnimy derzhavamychlenamy,
z inshoi storony. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2014. № 75 (26.09.2014).
St. 2125.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті