КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ДОДАТКОВОЇ ОХОРОНИ ВИНАХОДІВ У СФЕРІ ФАРМАЦІЇ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

 • Анастасія Гоменюк молодший науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, аспірантка, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6431-918X

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249108

Анотація

Ключові слова: сертифікат додаткової охорони, базовий патент, процедура видачі сер-
тифікату додаткової охорони

Стаття присвячена дослідженню ключових проблем та прогалин правового регулю-
вання додаткової охорони винаходів в умовах відсутності підзаконної нормативно-право-
вої бази для регулювання процедури видачі сертифікатів додаткової охорони. У рамках
дослідження проаналізовано європейську практику та сформульовано рекомендації
щодо застосування окремих положень статті 271 Закону України «Про охорону прав на
винаходи та корисні моделі».

Список використаних джерел / List of references

 1. European Commission, Explanatory Memorandum to the Proposal for a Council Regulation (EEC), of 11 April 1990, concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products (COM(90) 101 final – SYN255). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A51990PC0101.
 2. Wenzel R. Analoge Anwendung der Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat fürArzneimittel auf Medizinprodukte? / Robert Wenzel., 2017. 253 с. (Nomos).
 3. Про охорону прав на винаходи і корисні моделі : Закон України від 15.12.1993 р. № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20200816#Text.
 4. Silverman A. The Relationship Between Basic and Improvement Patents [Електронний ресурс] / Arnold B. Silverman // JOM, 47 (1) (1995), p. 50. 1995.

URL: https://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9501.html.

 1. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 September 1999. (Farmitalia Carlo Erba Srl.). Case C-392/97.
 2. Order of the Court (Eighth Chamber), 14 November 2013 (Glaxosmithkline Biologicals SA). Case C 210/13.
 3. Капіца Ю. Сертифікат додаткової охорони лікарських засобів ЄС та продовження строку чинності патенту на винахід в Україні. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2016. № 5. С. 49–56.
 4. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 30 April 2020 (Royalty Pharma Collection Trust). Case C 650/17.
 5. Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 December 2013 (Eli Lilly and Company Ltd). Case C 493/12.
 6. Examination Guidelines for supplementary protection certificate, as of 23 January 2015. URL: https://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/

patent_eng/p2799_1.pdf.

 1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням відкритого акціонерного товариства «Концерн Стирол» щодо офіційного тлумачення положення абзацу першого пункту 1 частини першої статті 12 Господарського процесуального кодексу України (справа про оспорювання актів у господарському суді) від 2 липня 2002 року № 13-рп/2002. Вісник Конституційного Суду України. 2002. № 4. С. 4.
 2. Приватне право в сфері охорони здоров’я: виклики та перспективи. Київські правові читання. Матеріали міжн. наук.-практ. конф. Київ, 17 вересня 2020 р. [Електронне видання] / Р. А. Майданик, К. В. Москаленко та ін. ; відп. ред. Р. А. Майданик. Львів : Медицина і право, 2020. 264 с.
 3. Supplementary Protection Certificates Guide For Applicants. Intellectual Property Office. 2013. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/

government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/309167/spctext.pdf.

================================

 1. European Commission, Explanatory Memorandum to the Proposal for a Council Regulation (EEC), of 11 April 1990, concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products (COM(90) 101 final – SYN255). URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX%3A51990PC0101.
 2. Wenzel R. Analoge Anwendung der Verordnung über das ergänzende Schutzzertifikat fürArzneimittel auf Medizinprodukte? / Robert Wenzel., 2017. 253 s. (Nomos).
 3. Pro okhoronu prav na vynakhody i korysni modeli : Zakon Ukrainy vid 15.12.1993 r. № 3687-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12/ed20200816#Text.
 4. Silverman A. The Relationship Between Basic and Improvement Patents [Elektronnyi resurs] / Arnold B. Silverman // JOM, 47 (1) (1995), p. 50. 1995. URL: https://www.tms.org/pubs/journals/JOM/matters/matters-9501.html.
 5. Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 16 September 1999. (Farmitalia Carlo Erba Srl.). Case C-392/97.
 6. Order of the Court (Eighth Chamber), 14 November 2013 (Glaxosmithkline Biologicals SA). Case C 210/13.
 7. Kapitsa Yu. Sertyfikat dodatkovoi okhorony likarskykh zasobiv YeS ta prodovzhennia stroku chynnosti patentu na vynakhid v Ukraini. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti. 2016. № 5. S. 49–56.
 8. Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 30 April 2020 (Royalty Pharma Collection Trust). Case C 650/17.
 9. Judgment of the Court (Third Chamber) of 12 December 2013 (Eli Lilly and Company Ltd). Case C 493/12.
 10. Examination Guidelines for supplementary protection certificate, as of 23 January 2015. URL: https://www.dpma.de/docs/service/formulare_eng/

patent_eng/p2799_1.pdf.

 1. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy u spravi za konstytutsiinym zvernenniam vidkrytoho aktsionernoho tovarystva «Kontsern Styrol» shchodo ofitsiinoho tlumachennia polozhennia abzatsu pershoho punktu 1 chastyny pershoi statti 12 Hospodarskoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy (sprava pro osporiuvannia aktiv u hospodarskomu sudi) vid 2 lypnia 2002 roku № 13-rp/2002. Visnyk Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy. 2002. № 4. S. 4.
 2. Pryvatne pravo v sferi okhorony zdorovia: vyklyky ta perspektyvy. Kyïvski pravovi chytannia. Materialy mizhn. nauk.-prakt. konf. Kyïv, 17 veresnia 2020 r. [Elektronne vydannia] / R. A. May̆danyk, K. V. Moskalenko ta in. ; vidp. red. R. A. May̆danyk. Lviv : Medytsyna i pravo, 2020. 264 s.
 3. Supplementary Protection Certificates Guide For Applicants. Intellectual Property Office. 2013. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/309167/spctext.pdf.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті