ЗАКОН УКРАЇНИ «ПРО КОРІННІ НАРОДИ УКРАЇНИ»: ДЕКЛАРУВАННЯ ПРАВ ТА ЇХ ПОДАЛЬША ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ

Автор(и)

 • Антон Опанасенко аспірант Навчально-наукового інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-4373-5181

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249459

Анотація

Ключові слова: корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки, гагаузи, пред-
ставництво, правовий статус, самовизначення, мова, культура, традиції, народ, іден-
тичність

У статті детально аналізуються правовий статус та окремі види прав, закріплені за
корінними народами України згідно з нещодавно прийнятим Законом України «Про
корінні народи України». Визначаються критерії належності окремих спільнот до корін-
них народів України, особливості реалізації цими народами своїх колективних прав, а
також реалізації окремими представниками корінних народів своїх індивідуальних прав
у відповідних сферах. У рамках дослідження виокремлюються особливості представ-
ництва корінних народів України на місцевому, національному та міжнародному рівнях.

Список використаних джерел / List of references

 

 1. Перепис населення України 2001 року: статистичні матеріали від 5 грудня 2001 року. URL: http://www.ukrcensus.gov.ua/results / https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:2001_Ukraine_Census).
 2. Про географічні назви : Закон України від 31 травня 2005 року № 2604-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2005. № 27. Ст. 360.
 3. Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки : Закон України від 9 квітня 2015 року № 317-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2015. № 26. Ст. 21.
 4. Про затвердження Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та внесення змін до Положення про Міністерство культури України : постанова Кабінету Міністрів України від від 21 серпня 2019 р. № 812.
 5. Про Заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української Держави : постанова Верховної Ради України від 20 березня 2014 року № 1140-VI. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2014. № 15. Ст. 581.
 6. Про корінні народи України : Закон України від 1 липня 2021 року № 1616-IX. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2021. № 38. Ст. 319.
 7. Про перейменування окремих населених пунктів та районів Автономної Республіки Крим та міста Севастополя : постанова Верховної Ради України від 12 травня 2016 року № 1352-VIII. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2016. № 23. Ст. 478.
 8. Стешенко В. С. Переписи населення / Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. Київ : Наукова думка, 2003−2019. ISBN 966-00-0632-2.
 9. Українська Революція гідності, агресія РФ і міжнародне право : монографія. Українська асоціація міжнародного права, Київ, 2014. 1016 с. URL: https://books.google.com.ua/books?id=X0X0CgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false).
 10. Moseley, Christopher (ed.). 2010. AtlasoftheWorld’sLanguagesinDanger, 3rd edn. Paris, UNESCO Publishing // електронний режим доступу (http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap).

===================================

 1. Perepys naselennia Ukrainy 2001 roku: statystychni materialy vid 5 hrudnia 2001 roku. URL: http://www.ukrcensus.gov.ua/results / https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:2001_Ukraine_Census).
 2. Pro heohrafichni nazvy : Zakon Ukrainy vid 31 travnia 2005 roku № 2604-IV. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2005. № 27. St. 360.
 3. Pro zasudzhennia komunistychnoho ta natsional-sotsialistychnoho (natsystskoho) totalitarnykh rezhymiv v Ukraini ta zaboronu propahandy yikhnoi symvoliky : Zakon Ukrainy vid 9 kvitnia 2015 roku № 317-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2015. № 26. St. 21.
 4. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z etnopolityky ta svobody sovisti ta vnesennia zmin do Polozhennia pro Ministerstvo kultury Ukrainy : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid vid 21 serpnia 2019 r. № 812.
 5. Pro Zaiavu Verkhovnoi Rady Ukrainy shchodo harantii prav krymskotatarskoho narodu u skladi Ukrainskoi Derzhavy : postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 20 bereznia 2014 roku № 1140-VI. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2014. № 15. St. 581.
 6. Pro korinni narody Ukrainy : Zakon Ukrainy vid 1 lypnia 2021 roku № 1616-IX. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2021. № 38. St. 319.
 7. Pro pereimenuvannia okremykh naselenykh punktiv ta raioniv Avtonomnoi Respubliky Krym ta mista Sevastopolia : postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 12 travnia 2016 roku № 1352-VIII. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR). 2016. № 23. St. 478.
 8. Steshenko V. S. Perepysy naselennia / Entsyklopediia istorii Ukrainy : u 10 t. / redkol. : V. A. Smolii (holova) ta in. ; Instytut istorii Ukrainy NAN Ukrainy. Kyiv : Naukova dumka, 2003−2019. ISBN 966-00-0632-2.
 9. Ukrainska Revoliutsiia hidnosti, ahresiia RF i mizhnarodne pravo : monohrafiia. Ukrainska asotsiatsiia mizhnarodnoho prava, Kyiv, 2014. 1016 s. URL: https://books.google.com.ua/books?id=X0X0CgAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false).
 10. Moseley, Christopher (ed.). 2010. AtlasoftheWorldsLanguagesinDanger, 3rd edn. Paris, UNESCO Publishing // elektronnyi rezhym dostupu (http://www.unesco.org/languages-atlas/index.php?hl=en&page=atlasmap).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті