КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА СКОЄННЯ ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Автор(и)

  • Євгенія Недогібченко науковий співробітник сектору узагальнення експерт- ної та судової практики Центру судових експертиз НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-7485-0110

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249466

Анотація

Ключові слова: інтелектуальна власність, авторське право і суміжні права, об’єкти
промислової власності, засоби індивідуалізації, кримінальна відповідальність, злочини
проти інтелектуальної власності

У статті наведено огляд окремих статей кримінальних кодексів України, Латвійської
Республіки, Грузії та КНР, що містять склади злочинів проти інтелектуальної власності.
Подано статистичні дані щодо кількості вироків у справах про порушення прав інтелек-
туальної власності в Україні за останні 10 років.

Список використаних джерел / List of references

1.       Єдиний державний реєстр судових рішень України. URL: https://reyestr.court.gov.ua/ (дата звернення 10.10.2021).

2.       Новіков О. В. Злочини проти інтелектуальної власності: поняття, види, сучасний стан та тенденції розвитку. Часопис Київського університету права. 2019. № 3. С. 234−239. URL: https://chasprava.com.ua/

index.php/journal/article/view/89 (дата звернення 25.09.2021).

3.       Кримінальний кодекс України від 05.04.2001. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (дата звернення: 10.10.2021).

4.       Паризька конвенція про охорону промислової власності від 20.03.1883. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (дата звернення: 10.10.2021).

5.       Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів від 24.07.1971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (дата звернення: 10.10.2021).

6.       Договір про патентну кооперацію від 19.06.1970. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_001#Text (дата звернення: 10.10.2021).

7.       Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків від 14.04.1891. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text (дата звернення: 10.10.2021).

8.       Міжнародна конвенція з охорони нових сортів рослин від 02.12.1961. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_856#Text (дата звернення: 10.10.2021).

9.       Уголовный кодекс Латвийской Республики / науч. ред. и вступ. ст. к.ю.н. Л. И. Лукашова и к.ю.н. Э. А. Саркисовой ; перев. с латыш. к.ю.н. А. И. Лукашова. СПб : Юридический центр Пресс, 2001. 313 с.

10.     Уголовный кодекс Грузии / науч. ред. З. К. Бигвава ; вступ. ст. к.ю.н., доц. В. И. Михайлова ; обзорн. ст. д.ю.н., проф. О. Гамкрелидзе ; перев. с груз. И. Мериджанашвили. СПб : Юридический центр Пресс, 2002. 409 с.

11.     Филь Р. С. Кримінально-правова охорона прав на об’єкти промислової власності в зарубіжних країнах. Вісник ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка. 2017. № 3 (79). URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/369 (дата звернення 25.09.2021).

12.     Уголовный кодекс Китайской Народной Республики / под ред. д.ю.н., проф. А. И. Коробеева, пер. с кит. Д. В. Вичикова. СПб : Юридический центр Пресс, 2001. 303 с.

====================================

1.       Yedynyi derzhavnyi reiestr sudovykh rishen Ukrainy.

URL: https://reyestr.court.gov.ua/ (data zvernennia 10.10.2021).

2.       Novikov O. V. Zlochyny proty intelektualnoi vlasnosti: poniattia, vydy, suchasnyi stan ta tendentsii rozvytku. Chasopys Kyivskoho universytetu prava. 2019. № 3. S. 234−239. URL: https://chasprava.com.ua/index.php/journal/

article/view/89 (data zvernennia 25.09.2021).

3.       Kryminalnyi kodeks Ukrainy vid 05.04.2001. № 2341-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14#Text (data zvernennia: 10.10.2021).

4.       Paryzka konventsiia pro okhoronu promyslovoi vlasnosti vid 20.03.1883. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_123#Text (data zvernennia: 10.10.2021).

5.       Bernska konventsiia pro okhoronu literaturnykh i khudozhnikh tvoriv vid 24.07.1971. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_051#Text (data zvernennia: 10.10.2021).

6.       Dohovir pro patentnu kooperatsiiu vid 19.06.1970. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/895_001#Text (data zvernennia: 10.10.2021).

7.       Madrydska uhoda pro mizhnarodnu reiestratsiiu znakiv vid 14.04.1891. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_134#Text (data zvernennia: 10.10.2021).

8.       Mizhnarodna konventsiia z okhorony novykh sortiv roslyn vid 02.12.1961. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_856#Text (data zvernennia: 10.10.2021).

9.       Uholovnыi kodeks Latvyiskoi Respublyky / nauch. red. y vstup. st. k.iu.n. L. Y. Lukashova y k.iu.n. Э. A. Sarkysovoi ; perev. s latыsh. k.iu.n. A. Y. Lukashova. SPb : Yurydycheskyi tsentr Press, 2001. 313 s.

10.     Uholovnыi kodeks Hruzyy / nauch. red. Z. K. Byhvava ; vstup. st. k.iu.n., dots. V. Y. Mykhailova ; obzorn. st. d.iu.n., prof. O. Hamkrelydze ; perev. s hruz. Y. Merydzhanashvyly. SPb : Yurydycheskyi tsentr Press, 2002. 409 s.

11.     Fyl R. S. Kryminalno-pravova okhorona prav na obiekty promyslovoi vlasnosti v zarubizhnykh krainakh. Visnyk LDUVS im. E. O. Didorenka. 2017. № 3 (79). URL: https://journal.lduvs.lg.ua/index.php/journal/article/view/369 (data zvernennia 25.09.2021).

12.     Uholovnыi kodeks Kytaiskoi Narodnoi Respublyky / pod red. d.iu.n., prof. A. Y. Korobeeva, per. s kyt. D. V. Vychykova. SPb : Yurydycheskyi tsentr Press, 2001. 303 s.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті