ПОЛІТИКА ВІДКРИТОЇ НАУКИ В ЄВРОПЕЙСЬКОМУ СОЮЗІ ЯК ГЛОБАЛЬНИЙ ОРІЄНТИР ДЛЯ УКРАЇНИ: ПРАВОВИЙ ВИМІР

Автор(и)

  • Олена Орлюк доктор юридичних наук, професор, академік НАПрН України, в. о. директора Інституту права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, радник при дирекції НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5145-5919

DOI:

https://doi.org/10.33731/62021.249468

Анотація

Ключові слова: Відкрита наука, EOSC, інтелектуальна власність, наукові дослідження, пандемія COVSD-19, Угода UA–EU, Цифрова Європа

У статті аналізується практика Європейського Союзу в частині розробки та втілен-
ня політики Відкритої науки, розбудови Європейської хмари відкритої науки (EOSC),
впровадження принципів FAIR та їх розширення додатком у вигляді CARE-принци-
пів. Досліджується діяльність Європейської Комісії в контексті втілення політики
Відкритої науки та можливості останньої відповідати на глобальні виклики, що стоять
перед людством, на кшталт пандемії COVID-19. Концепція EOSC як складова
Відкритої науки розглядається через призму таких політик Європейського Союзу як
Стратегія цифрового єдиного ринку та Європейської хмарної ініціативи,
Європейського дослідницького простору та Цифровізації промисловості, частиною
яких є змістовно. Підіймаються питання втілення концепції EOSC через розвиток та
об’єднання європейських та національних дослідницьких та е-інфраструктур і даних,
послуг і навичок, які мають сприяти створенню конкурентоспроможної економіки
даних і знань в ЄС та у глобальному світі в цілому. Аналізуються кроки України на
шляху її інтеграції до Європейського дослідницького простору та Європейської Хмари
Відкритої Науки у правовому вимірі, через призму діяльності органів державної
влади та виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію UA–EU.

Список використаних джерел / List of references

1.       Тарнавська С.В., Середа Х.В. Українські дослідницькі е-інфраструктури як інструмент інтеграції молодих вчених у міжнародний науковий простір. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2019» (Київ, 4 жовтня 2019 р.). К. : ЦП Компринт, 2019. С. 118–121. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/

123456789/12017/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%202019.pdf#page=118.

2.       Про хмарні послуги : проект Закону України № 2655 від 20.12.2019 р.

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67744.

3.       Open Innovation, Open Science, Open to the World-a vision for Europe. European Commission's Directorate-General for Research & Innovation (RTD). 30.05.2016. URL: http://publications.europa.eu/resource/cellar/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed 71a1.0001.02/DOC_2.

4.       A Digital Single Market Strategy for Europe. Communication from the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions. COM/2015/0192 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192.

5.       Position Paper: European Open Science Cloud for Research. EUDAT CDI.

URL: https://www.eudat.eu/sites/default/files/PositionPaperEOSCcard.pdf.

6.       Molinaro M. et al. Integrating the VO Framework in the EOSC. ADASS XXIX proceedings, 2019. URL : https://arxiv.org/abs/1911.08205.

7.       EOSC Portal — A gateway to information and resources in EOSC. European Open Science Cloud, EOSC. URL: https://eosc-portal.eu/.

8.       Європейська хмара відкритої науки як глобальний інструмент наукових досліджень. Інтерв’ю віце-президента НАН України академіка Анатолія Загороднього газеті «Світ» (№ 25-26 (1109-1110), липень 2020 року).

URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6661.

9.       European Commission embraces the FAIR principles (20 April 2016). URL: https://www.dtls.nl/2016/04/20/european-commission-allocates-e2-billion-to-make-research-data-fair/.

10.     Wilkinson, Mark D. end all (15 March 2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data. 3: 160018. Bibcode:2016NatSD...360018W.  DOI:10.1038/sdata.2016.18.

URL: https://www.nature.com/articles/sdata201618.

11.     G20 leaders. G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit. europa.eu. European Commission. 05.09.2016. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/en/STATEMENT_16_2967.

12.     Digital Single Market: Commission calls for swift adoption of key proposals and maps out challenges ahead. 10 May 2017. URL: https://wayback.archive-it.org/12090/20191007100328/https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-commission-calls-swift-adoption-key-proposals-and-maps-out-challenges.

13.     Digital Europe programme for the period 2021-2027. Legal provisions of COM(2018)434. EU Monitor. URL: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/

j4nvhdfcs8bljza_j9vvik7m1c3gyxp/vkp1fqrgymox.

14.     Implementation Roadmap for the European Open Science Cloud. URL : https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode=none..

15.     EOSC-hub: integrated services for the European Open Science Cloud.

URL: http://ung.in.ua/news/137/.

16.     CARE Principles of Indigenous Data Governance. Global Indigenous Data Alliance. URL: https://www.gida-global.org/care.

17.     Sorbonne Declaration on Research Data Rights. 27.01.2020.

URL: https://sorbonnedatadeclaration.eu/.

18.     ERA vs. Corona Action Plan. 10.04.2020. URL : https://ec.europa.eu/info/files/

first-eravscorona-action-plan-short-term-coordinated-reseach-and-innovation-actions_en.

19.     Horizon Europe. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/

horizon-europe_en.

20.     Digital Economy and Society Index 2021: overall progress in digital transition but need for new EU-wide efforts. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en.

21.     Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України: постанова Верховної Ради України від 04.10.2019 р. № 188-IX.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20#Text.

22.     Про затвердження дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору: наказ Міністерства освіти і науки України від 10.02.2021 р. № 167.

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/02/12/edp-nakaz.pdf.

23.     Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

24.     Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу: виклики, можливості та бар’єри. Доповідь Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. 03.12.2019 р., м. Брюссель. URL: https://eu-ua-csp.org.ua/media/uploads/Integration%20to%20EU%20DSM_

Ukr%20side_UA.pdf.

25.     Створено проект Концепції розвитку українських дослідницьких інфраструктур, заснованих на технології комунікацій.

URL: https://mon.gov.ua/ua/news/stvoreno-proekt-koncepciyi-rozvitku-ukrayinskih-doslidnickihinfrastruktur-zasnovanih-na-tehnologiyi-komunikacij.

26.     Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.

27.     Ночвай В. Розвиток е-інфраструктур для досліджень та інновацій. Матеріали конференції «Смарт вектори Києва», 31 травня 2019 р., м. Київ.

 URL : https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2019/6/3/rozvytok_e_infrastruktur.pdf.

28.     Мар’єнко М. В. Європейська хмара відкритої науки та застосування її компонентів в освітньому процесі. URL : https://lib.iitta.gov.ua/721307/1/Rozv.

%20nauk.%20Marienko%20tezy.pdf.

29.     Копанєва В. О. Наукова комунікація: від відкритого доступу до відкритої науки. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 2. С. 35–45.

30.     Україна увійшла до Ради EOSC. УНГ. 13.08.2019.

URL: http://ung.in.ua/ua/news/153/.

31.     Програма інформатизації НАН України на 2020-2024 роки. НАН України. URL: http://programinform.nas.gov.ua.

32.     Grand, A., Wilkinson C., Bultitude K., Winfield A. F. T. Open Science: a new «Trust Technology»? Science Communication. 2012. N 34 (5). P. 679–689.

33.     Fecher B., Friesike S. Open Science: One term, five schools of thought. Opening Science: The evolving guide on how the Internet is changing research, collaboration and scholarly publishing. 2014. April. P. 17–47.

34.     UNESCO Recommendation on Open Science. 23.11.2021.

URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en.

35.     Василенко А. Ю. Розвиток та реалізація політики відкритої науки в державах ЄС: приклад Франції. Державне управління: теорія та практика. 2019. № 1. С. 71–77.

 

================================

1.       Тарнавська С.В., Середа Х.В. Українські дослідницькі е-інфраструктури як інструмент інтеграції молодих вчених у міжнародний науковий простір. Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2019» (Київ, 4 жовтня 2019 р.). К. : ЦП Компринт, 2019. С. 118–121. URL: https://dspace.udpu.edu.ua/bitstream/

123456789/12017/1/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%8C%202019.pdf#page=118.

2.       Про хмарні послуги : проект Закону України № 2655 від 20.12.2019 р.

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67744.

3.       Open Innovation, Open Science, Open to the World-a vision for Europe. European Commission's Directorate-General for Research & Innovation (RTD). 30.05.2016. URL: http://publications.europa.eu/resource/cellar/3213b335-1cbc-11e6-ba9a-01aa75ed 71a1.0001.02/DOC_2.

4.       A Digital Single Market Strategy for Europe. Communication from the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and Committee of the Regions. COM/2015/0192 final. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1447773803386&uri=CELEX:52015DC0192.

5.       Position Paper: European Open Science Cloud for Research. EUDAT CDI.

URL: https://www.eudat.eu/sites/default/files/PositionPaperEOSCcard.pdf.

6.       Molinaro M. et al. Integrating the VO Framework in the EOSC. ADASS XXIX proceedings, 2019. URL : https://arxiv.org/abs/1911.08205.

7.       EOSC Portal — A gateway to information and resources in EOSC. European Open Science Cloud, EOSC. URL: https://eosc-portal.eu/.

8.       Європейська хмара відкритої науки як глобальний інструмент наукових досліджень. Інтерв’ю віце-президента НАН України академіка Анатолія Загороднього газеті «Світ» (№ 25-26 (1109-1110), липень 2020 року).

URL: https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.aspx?MessageID=6661.

9.       European Commission embraces the FAIR principles (20 April 2016). URL: https://www.dtls.nl/2016/04/20/european-commission-allocates-e2-billion-to-make-research-data-fair/.

10.     Wilkinson, Mark D. end all (15 March 2016). The FAIR Guiding Principles for scientific data management and stewardship. Scientific Data. 3: 160018. Bibcode:2016NatSD...360018W.  DOI:10.1038/sdata.2016.18.

URL: https://www.nature.com/articles/sdata201618.

11.     G20 leaders. G20 Leaders' Communique Hangzhou Summit. europa.eu. European Commission. 05.09.2016. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/

detail/en/STATEMENT_16_2967.

12.     Digital Single Market: Commission calls for swift adoption of key proposals and maps out challenges ahead. 10 May 2017. URL: https://wayback.archive-it.org/12090/20191007100328/https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/digital-single-market-commission-calls-swift-adoption-key-proposals-and-maps-out-challenges.

13.     Digital Europe programme for the period 2021-2027. Legal provisions of COM(2018)434. EU Monitor. URL: https://www.eumonitor.eu/9353000/1/

j4nvhdfcs8bljza_j9vvik7m1c3gyxp/vkp1fqrgymox.

14.     Implementation Roadmap for the European Open Science Cloud. URL : https://ec.europa.eu/research/openscience/pdf/swd_2018_83_f1_staff_working_paper_en.pdf#view=fit&pagemode=none..

15.     EOSC-hub: integrated services for the European Open Science Cloud.

URL: http://ung.in.ua/news/137/.

16.     CARE Principles of Indigenous Data Governance. Global Indigenous Data Alliance. URL: https://www.gida-global.org/care.

17.     Sorbonne Declaration on Research Data Rights. 27.01.2020.

URL: https://sorbonnedatadeclaration.eu/.

18.     ERA vs. Corona Action Plan. 10.04.2020. URL : https://ec.europa.eu/info/files/

first-eravscorona-action-plan-short-term-coordinated-reseach-and-innovation-actions_en.

19.     Horizon Europe. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/info/

horizon-europe_en.

20.     Digital Economy and Society Index 2021: overall progress in digital transition but need for new EU-wide efforts. URL: https://digital-strategy.ec.europa.eu/en.

21.     Про Програму діяльності Кабінету Міністрів України: постанова Верховної Ради України від 04.10.2019 р. № 188-IX.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/188-20#Text.

22.     Про затвердження дорожньої карти з інтеграції науково-інноваційної системи України до європейського дослідницького простору: наказ Міністерства освіти і науки України від 10.02.2021 р. № 167.

URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/02/12/edp-nakaz.pdf.

23.     Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. Угоду ратифіковано із заявою Законом № 1678-VII від 16.09.2014 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text.

24.     Інтеграція України до Єдиного цифрового ринку Європейського Союзу: виклики, можливості та бар’єри. Доповідь Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. 03.12.2019 р., м. Брюссель. URL: https://eu-ua-csp.org.ua/media/uploads/Integration%20to%20EU%20DSM_

Ukr%20side_UA.pdf.

25.     Створено проект Концепції розвитку українських дослідницьких інфраструктур, заснованих на технології комунікацій.

URL: https://mon.gov.ua/ua/news/stvoreno-proekt-koncepciyi-rozvitku-ukrayinskih-doslidnickihinfrastruktur-zasnovanih-na-tehnologiyi-komunikacij.

26.     Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: розпорядження Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 р. № 67-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#Text.

27.     Ночвай В. Розвиток е-інфраструктур для досліджень та інновацій. Матеріали конференції «Смарт вектори Києва», 31 травня 2019 р., м. Київ.

 URL : https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2019/6/3/rozvytok_e_infrastruktur.pdf.

28.     Мар’єнко М. В. Європейська хмара відкритої науки та застосування її компонентів в освітньому процесі. URL : https://lib.iitta.gov.ua/721307/1/Rozv.

%20nauk.%20Marienko%20tezy.pdf.

29.     Копанєва В. О. Наукова комунікація: від відкритого доступу до відкритої науки. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2017. № 2. С. 35–45.

30.     Україна увійшла до Ради EOSC. УНГ. 13.08.2019. URL: http://ung.in.ua/ua/news/153/.

31.     Програма інформатизації НАН України на 2020-2024 роки. НАН України. URL: http://programinform.nas.gov.ua..

32.     Grand, A., Wilkinson C., Bultitude K., Winfield A. F. T. Open Science: a new «Trust Technology»? Science Communication. 2012. N 34 (5). P. 679–689.

33.     Fecher B., Friesike S. Open Science: One term, five schools of thought. Opening Science: The evolving guide on how the Internet is changing research, collaboration and scholarly publishing. 2014. April. P. 17–47.

34.     UNESCO Recommendation on Open Science. 23.11.2021.

URL: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en.

35.    Vasylenko A. Yu. Rozvytok ta realizatsiia polityky vidkrytoi nauky v derzhavakh YeS: pryklad Frantsii. Derzhavne upravlinnia: teoriia ta praktyka. 2019. № 1. S. 71–77.

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-12-27

Номер

Розділ

Статті