ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ ТА ВІДКРИТОСТІ СУДОВОГО ПРОЦЕСУ І ЙОГО ПОВНЕ ФІКСУВАННЯ ТЕХНІЧНИМИ ЗАСОБАМИ В ЦИВІЛЬНОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ

Автор(и)

 • Олена Штефан доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник лабораторії захисту суб’єктивних прав відділу проблем приватного права НДІ приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6334-0040

DOI:

https://doi.org/10.33731/22022.259739

Анотація

Ключові слова: принцип гласності та відкритості судового процесу і його повне фік-
сування технічними засобами, принципи цивільного судочинства, цивільне судочин-
ство, інформація з обмеженим доступом, механізм правового регулювання

У статті обґрунтовується актуальність та необхідність подальшого поглибленого
наукового дослідження принципу гласності та відкритості судового процесу і його
повне фіксування технічними засобами в цивільному судочинстві України; доводить-
ся об’єктивний зв’язок між принципами цивільного судочинства та процесами, що від-
буваються у суспільстві, між принципами, предметом та методом галузі права, а
також між самими принципами, які утворюють систему. Висвітлено підходи ЄСПЛ до
розуміння окремих положень принципу гласності та відкритості судового процесу і
його повне фіксування технічними засобами.

Список використаних джерел / List of references

 1. Енциклопедичний словник / за заг ред. д-ра філол. наук, проф. В. В. Дубінського. Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2010. 606 с.
 2. Комаров В. В. Теоретичні та практичні проблеми реалізації Конституції України : зб. тез доп. та наук. повід. учасн. Всеукр. наук.-практ. конф. (29−30 червня 2006 р.). Харків, 2006. С. 191–196.
 3. Теорія держави та права : навч. посіб. / Є. В. Білозьоров, В. П. Власенко, О. Б. Горова, А. М. Завальний, Н. В. Заяць та ін. ; за заг. ред. С. Д. Гусарєва, О. Д. Тихомирова. Київ : НАВС, Освіта України, 2017. 320 с.
 4. Васьковский Е. В. Курс гражданского процесса. Т. 1 : Субъекты и объекты процесса, процессуальные отношения и действия. Москва : Бр. Башмаковы, 1913. 691 с.
 5. Гамбаров Ю. С. Гражданский процесс : Лекции, экстраординарный профессор Московского университета. Москва : Литография Ф. Л. Шмидекке, 1896. 311 с.
 6. Кройтор В. А. Процесуальний зміст принципу гласності цивільного судочинства. Форум права. 2011. № 3. С. 419−427.
 7. Нефедьев Е. А. Учебник русского гражданского судопроизводства. Москва : Типографiя Императорскаго Московскаго Университета, 1909. 402 с.
 8. Проблеми теорії та практики цивільного судочинства : монографія / В. В. Комаров, В. І. Тертишніков, В. В. Баранкова та ін. ; за заг. ред. В. В. Комарова. Харків : Харків юрид., 2008. 928 с.
 9. Гражданский процесс : учебник / под ред. М. К. Треушникова. 5-е изд., перераб. и доп. Москва : Статут, 2015. 960 с.
 10. Турлова Ю. А. Принцип гласності в оновленому процесуальному законодавстві України. Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції. 2018. № 4. С. 195−198.
 11. Штефан М. Й. Цивільний процес : підруч. для студ. юрид. спец. вищ. закл. освіти. Вид. 2-ге, перероб. та доп. Київ : Ін Юре, 2001. 696 с.
 12. Малешин Д. Я. Методология реформы гласности судопроизводства по гражданским делам. Российский ежегодник гражданского и арбитражного процесса. 2005. № 4. СПб., 2006. С. 135−144.
 13. Серветник А. Г. Співвідношення принципів відкритості, гласності та публічності цивільного судочинства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. : Юриспруденція. 2014. № 12. Том 2. С. 58−61.
 14. Осокина Г. Л. Гражданский процесс. Общая часть. Москва : Юристъ, 2004. 667 с.
 15. Гражданский процесс : учеб. для вузов / под ред. М. К. Треушникова. 2-е изд., перераб. и доп. Москва : Городец, 2007. 783 с.
 16. Кройтор В. А. Цивільне процесуальне право України : підручник. Вид. 2-ге, переробл. та допов. : у 2 т. / за заг. ред. д.ю.н., професора, академіка М. М. Ясинка. Київ : Алерта, 2021. Т. 1. 362 с.
 17. Курс цивільного процесу : [підручник] / В. В. Комаров, В. А. Бігун, В. В. Баранкова та ін. ; за ред. В. В. Комарова. Xарків : Право, 2011. 1352 с.
 18. Рішення Європейського суду з прав людини від 10.12.2009 року у справі «Шагін проти України». URL:http://zaNon3.rada.gov.ua/laws/show/974_612 (дата доступу: 05.02.2022).
 1. Рішення Європейського суду з прав людини від 08.11.2005 року у справі «Стрижак проти України». URL:http://zaNon2.rada.gov.ua/laws/show/980_441 (дата доступу: 05.02.2022).
 1. Рішення Європейського суду з прав людини від 09.06.2011 року у справі «Лучанінова проти України». URL:http://zaNon2.rada.gov.ua/laws/show/974_788 (дата доступу: 05.02.2022).

========================

 1. Entsyklopedychnyi slovnyk / za zah red. d-ra filol. nauk, prof. V. V. Dubinskoho. Kharkiv : Klub simeinoho dozvillia, 2010. 606 s.
 2. Komarov V. V. Teoretychni ta praktychni problemy realizatsii Konstytutsii Ukrainy : zb. tez dop. ta nauk. povid. uchasn. Vseukr. nauk.-prakt. konf. (29−30 chervnia 2006 r.). Kharkiv, 2006. S. 191–196.
 3. Teoriia derzhavy ta prava : navch. posib. / Ye. V. Bilozorov, V. P. Vlasenko, O. B. Horova, A. M. Zavalnyi, N. V. Zaiats ta in. ; za zah. red. S. D. Husarieva, O. D. Tykhomyrova. Kyiv : NAVS, Osvita Ukrainy, 2017. 320 s.
 4. Vaskovskyi E. V. Kurs hrazhdanskoho protsessa. T. 1 : Subъektы y obъektы protsessa, protsessualnыe otnoshenyia y deistvyia. Moskva : Br. Bashmakovы, 1913. 691 s.
 5. Hambarov Yu. S. Hrazhdanskyi protsess : Lektsyy, эkstraordynarnыi professor Moskovskoho unyversyteta. Moskva : Lytohrafyia F. L. Shmydekke, 1896. 311 s.
 6. Kroitor V. A. Protsesualnyi zmist pryntsypu hlasnosti tsyvilnoho sudochynstva. Forum prava. 2011. № 3. S. 419−427.
 7. Nefedev E. A. Uchebnyk russkoho hrazhdanskoho sudoproyzvodstva. Moskva : Typohrafiia Ymperatorskaho Moskovskaho Unyversyteta, 1909. 402 s.
 8. Problemy teorii ta praktyky tsyvilnoho sudochynstva : monohrafiia / V. V. Komarov, V. I. Tertyshnikov, V. V. Barankova ta in. ; za zah. red. V. V. Komarova. Kharkiv : Kharkiv yuryd., 2008. 928 s.
 9. Hrazhdanskyi protsess : uchebnyk / pod red. M. K. Treushnykova. 5-e yzd., pererab. y dop. Moskva : Statut, 2015. 960 s.
 10. Turlova Yu. A. Pryntsyp hlasnosti v onovlenomu protsesualnomu zakonodavstvi Ukrainy. Aktualni problemy vitchyznianoi yurysprudentsii. 2018. № 4. S. 195−198.
 11. Shtefan M. Y. Tsyvilnyi protses : pidruch. dlia stud. yuryd. spets. vyshch. zakl. osvity. Vyd. 2-he, pererob. ta dop. Kyiv : In Yure, 2001. 696 s.
 12. Maleshyn D. Ya. Metodolohyia reformы hlasnosty sudoproyzvodstva po hrazhdanskym delam. Rossyiskyi ezhehodnyk hrazhdanskoho y arbytrazhnoho protsessa. 2005. № 4. SPb., 2006. S. 135−144.
 13. Servetnyk A. H. Spivvidnoshennia pryntsypiv vidkrytosti, hlasnosti ta publichnosti tsyvilnoho sudochynstva. Naukovyi visnyk Mizhnarodnoho humanitarnoho universytetu. Ser. : Yurysprudentsiia. 2014. № 12. Tom 2. S. 58−61.
 14. Osokyna H. L. Hrazhdanskyi protsess. Obshchaia chast. Moskva : Yurystъ, 2004. 667 s.
 15. Hrazhdanskyi protsess : ucheb. dlia vuzov / pod red. M. K. Treushnykova. 2-e yzd., pererab. y dop. Moskva : Horodets, 2007. 783 s.
 16. Kroitor V. A. Tsyvilne protsesualne pravo Ukrainy : pidruchnyk. Vyd. 2-he, pererobl. ta dopov. : u 2 t. / za zah. red. d.iu.n., profesora, akademika M. M. Iasynka. Kyiv : Alerta, 2021. T. 1. 362 s.
 17. Kurs tsyvilnoho protsesu : [pidruchnyk] / V. V. Komarov, V. A. Bihun, V. V. Barankova ta in. ; za red. V. V. Komarova. Xarkiv : Pravo, 2011. 1352 s.
 18. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 10.12.2009 roku u spravi «Shahin proty Ukrainy». URL:http://zaNon3.rada.gov.ua/laws/show/974_612 (data dostupu: 05.02.2022).
 1. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 08.11.2005 roku u spravi «Stryzhak proty Ukrainy». URL:http://zaNon2.rada.gov.ua/laws/show/980_441 (data dostupu: 05.02.2022).
 1. Rishennia Yevropeiskoho sudu z prav liudyny vid 09.06.2011 roku u spravi «Luchaninova proty Ukrainy». URL:http://zaNon2.rada.gov.ua/laws/show/974_788 (data dostupu: 05.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Номер

Розділ

Статті