РЕКЛАМА ЯК ОБ’ЄКТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Автор(и)

  • Надія Федорова кандидат юридичних наук, науковий співробітник НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, Ukraine https://orcid.org/0000-0001-5490-1259

DOI:

https://doi.org/10.33731/22022.259742

Анотація

Ключові слова: реклама, елементи реклами, авторське право, структура реклами

У статті розкрито питання щодо такого складного об’єкта авторського права як
реклама. Проаналізовано чинне законодавство та судову практику, обґрунтовано, що
елементи реклами повинні характеризуватися ознаками оригінальності, унікально-
сті та неповторності. Визначено, що окремі елементи реклами можуть отримувати
самостійну правову охорону як нормами авторського права, так і поза межами авто-
рського права.

Список використаних джерел / List of references

1.       Мамчур Л. В. Правове регулювання реклами (цивилістичний аспект) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03. Львів, 2006. С. 204.

2.       Порядок накладання штрафів за порушення законодавства про рекламу : постанова Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 р. Офіційний вісник України. 2004. № 21. Ст. 1440.

3.       Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 13. Ст. 64.

4.       Про захист від недобросовісної конкуренції : Закон України від 7 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 36. Ст. 164.

5.       Про рекламу : Закон України від  3 липня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996. № 39. Ст. 181.

6.       Про телебачення і радіомовлення : Закон України від 21.12.1993 р. Відомості Верховної Ради України. 1994. № 10. Ст. 43 (у редакції Закону України вiд 12.01.2006). Офіційний вісник України. 2006 р. № 7. Ст. 339.

7.       Судова практика Суду Європейського Союзу у сфері інтелектуальної власності. Київ, 2016. 2020 с.

8.       Угода про співробітництво держав-учасниць СНД у сфері регулювання рекламної діяльності від 19.12.2003 р.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_748#Text.

9.       Ульянова Г. О. Захист прав творців реклами від неправомірного використання рекламних матеріалів. Наукові праці Національного Університету «Одеська юридична академія» : зб. наук. праць / редкол.: В. Ківалов, М. Дрьомін, П. Аленін. Одеса : Юрид. л-ра, 2012. Т. 12. С. 360−369.

10.     Цивільний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40−44. Ст. 356.

11.     Шишка О. Р. Договір на створення та розповсюдження реклами : дис. … канд. юр. наук. Харків, Нац. унів-т внутр. справ, 2005. 216 с.

12.     Marcus Hopperger. Slogans as Trademarks – European and French Practice. Wipo Magazine. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html.

=================================

1.       Mamchur L. V. Pravove rehuliuvannia reklamy (tsyvylistychnyi aspekt) : dys. … kand. yuryd. nauk : 12.00.03. Lviv, 2006. S. 204.

2.       Poriadok nakladannia shtrafiv za porushennia zakonodavstva pro reklamu : postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 travnia 2004 r. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2004. № 21. St. 1440.

3.       Pro avtorske pravo i sumizhni prava : Zakon Ukrainy vid 23 hrudnia 1993 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 13. St. 64.

4.       Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii : Zakon Ukrainy vid 7 chervnia 1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 36. St. 164.

5.       Pro reklamu : Zakon Ukrainy vid  3 lypnia 1996 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996. № 39. St. 181.

6.       Pro telebachennia i radiomovlennia : Zakon Ukrainy vid 21.12.1993 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1994. № 10. St. 43 (u redaktsii Zakonu Ukrainy vid 12.01.2006). Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2006 r. № 7. St. 339.

7.       Sudova praktyka Sudu Yevropeiskoho Soiuzu u sferi intelektualnoi vlasnosti. Kyiv, 2016. 2020 s.

8.       Uhoda pro spivrobitnytstvo derzhav-uchasnyts SND u sferi rehuliuvannia reklamnoi diialnosti vid 19.12.2003 r. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/997_748#Text.

9.       Ulianova H. O. Zakhyst prav tvortsiv reklamy vid nepravomirnoho vykorystannia reklamnykh materialiv. Naukovi pratsi Natsionalnoho Universytetu «Odeska yurydychna akademiia» : zb. nauk. prats / redkol.: V. Kivalov, M. Dromin, P. Alenin. Odesa : Yuryd. l-ra, 2012. T. 12. S. 360−369.

10.     Tsyvilnyi kodeks Ukrainy. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2003. № 40−44. St. 356.

11.     Shyshka O. R. Dohovir na stvorennia ta rozpovsiudzhennia reklamy : dys. … kand. yur. nauk. Kharkiv, Nats. univ-t vnutr. sprav, 2005. 216 s.

12.     Marcus Hopperger. Slogans as Trademarks — European and French Practice. Wipo Magazine. URL: https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2010/02/article_0007.html.

 

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-06-23

Номер

Розділ

Статті